Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Matematyka - fakultety:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka - fakultety
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Perzyńska <joanna.perzynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK1 30 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej studentów (uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ze szkoły średniej).
C-2Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki matematyki wyzszej.
C-3Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki przedmiotów wykorzystujących zaawansowany aparat matematyczny.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach.1
T-K-2Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.2
T-K-3Wielomiany.2
T-K-4Wartość bezwzględna.2
T-K-5Pojęcie funkcji, jej wykres i własności. Funkcja odwrotna. Funkcja złożona.3
T-K-6Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.2
T-K-7Funkcja liniowa, kwadratowa i wymierna.3
T-K-8Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.6
T-K-9Funkcje trygonometryczne.3
T-K-10Równania i nierówności. Układy równań.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach.30
A-K-2Przygotowanie się do konwersatoriów.10
A-K-3Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-K-4Wykonanie prac domowych.10
A-K-5Wykonanie pracy zaliczeniowej.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-konwersatoryjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas zajęć.
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania zadań podczas zajęć.
S-3Ocena formująca: Ocena rozwiązywania zadań domowych (indywidualnie i w grupach).
S-4Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F4_W01
Student zna teoretyczne podstawy omawianych na zajęciach działów matematyki.
Z_1A_W08S1A_W06C-3, C-2, C-1T-K-1, T-K-10, T-K-5, T-K-4, T-K-3, T-K-8, T-K-6, T-K-2, T-K-9, T-K-7M-1S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F4_U01
Student potrafi wykorzystać poznane definicje, wzory i twierdzenia do rozwiązywania praktycznych zadań.
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-3, C-2T-K-7, T-K-2, T-K-6, T-K-4, T-K-3, T-K-10, T-K-5, T-K-1, T-K-8, T-K-9M-1, M-2S-3, S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_F4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz grupowej.
Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-3, C-1T-K-2, T-K-3, T-K-7, T-K-5, T-K-8, T-K-10, T-K-4, T-K-1, T-K-9, T-K-6M-1, M-2S-4, S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F4_W01
Student zna teoretyczne podstawy omawianych na zajęciach działów matematyki.
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student opanował co najmniej połowę prezentowanego na zajęciach materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F4_U01
Student potrafi wykorzystać poznane definicje, wzory i twierdzenia do rozwiązywania praktycznych zadań.
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student opanował co najmniej połowę prezentowanego na zajęciach materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_F4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz grupowej.
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student przygotowuje pisemne prace zaliczeniowe (indywidualnie oraz w zespole).
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szymański K., Dróbka N., Matematyka w szkole ponadgimnazjalnej. Powtórzenie i zbiór zadań, WNT, Warszawa, 2007
  2. Wikieł B., Matematyka: podstawy z elementami matematyki wyższej, PG, Gdańsk, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Bryński M., Dróbka N., Szymański K., Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych – elementy analizy matematycznej, WNT, Warszawa, 2009

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach.1
T-K-2Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.2
T-K-3Wielomiany.2
T-K-4Wartość bezwzględna.2
T-K-5Pojęcie funkcji, jej wykres i własności. Funkcja odwrotna. Funkcja złożona.3
T-K-6Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.2
T-K-7Funkcja liniowa, kwadratowa i wymierna.3
T-K-8Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.6
T-K-9Funkcje trygonometryczne.3
T-K-10Równania i nierówności. Układy równań.6
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach.30
A-K-2Przygotowanie się do konwersatoriów.10
A-K-3Studiowanie literatury przedmiotu.5
A-K-4Wykonanie prac domowych.10
A-K-5Wykonanie pracy zaliczeniowej.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F4_W01Student zna teoretyczne podstawy omawianych na zajęciach działów matematyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-3Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki przedmiotów wykorzystujących zaawansowany aparat matematyczny.
C-2Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki matematyki wyzszej.
C-1Wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej studentów (uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ze szkoły średniej).
Treści programoweT-K-1Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach.
T-K-10Równania i nierówności. Układy równań.
T-K-5Pojęcie funkcji, jej wykres i własności. Funkcja odwrotna. Funkcja złożona.
T-K-4Wartość bezwzględna.
T-K-3Wielomiany.
T-K-8Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
T-K-6Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.
T-K-2Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
T-K-9Funkcje trygonometryczne.
T-K-7Funkcja liniowa, kwadratowa i wymierna.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student opanował co najmniej połowę prezentowanego na zajęciach materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F4_U01Student potrafi wykorzystać poznane definicje, wzory i twierdzenia do rozwiązywania praktycznych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej studentów (uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ze szkoły średniej).
C-3Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki przedmiotów wykorzystujących zaawansowany aparat matematyczny.
C-2Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki matematyki wyzszej.
Treści programoweT-K-7Funkcja liniowa, kwadratowa i wymierna.
T-K-2Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
T-K-6Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.
T-K-4Wartość bezwzględna.
T-K-3Wielomiany.
T-K-10Równania i nierówności. Układy równań.
T-K-5Pojęcie funkcji, jej wykres i własności. Funkcja odwrotna. Funkcja złożona.
T-K-1Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach.
T-K-8Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
T-K-9Funkcje trygonometryczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-konwersatoryjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena rozwiązywania zadań domowych (indywidualnie i w grupach).
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas zajęć.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej.
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania zadań podczas zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student opanował co najmniej połowę prezentowanego na zajęciach materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_F4_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz grupowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki matematyki wyzszej.
C-3Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do nauki przedmiotów wykorzystujących zaawansowany aparat matematyczny.
C-1Wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej studentów (uzupełnienie i poszerzenie wiedzy ze szkoły średniej).
Treści programoweT-K-2Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
T-K-3Wielomiany.
T-K-7Funkcja liniowa, kwadratowa i wymierna.
T-K-5Pojęcie funkcji, jej wykres i własności. Funkcja odwrotna. Funkcja złożona.
T-K-8Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
T-K-10Równania i nierówności. Układy równań.
T-K-4Wartość bezwzględna.
T-K-1Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach.
T-K-9Funkcje trygonometryczne.
T-K-6Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-konwersatoryjny.
M-2Ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej.
S-2Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania zadań podczas zajęć.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności podczas zajęć.
S-3Ocena formująca: Ocena rozwiązywania zadań domowych (indywidualnie i w grupach).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia minimalnych wymagań na zaliczenie.
3,0Na zaliczenie (bez oceny) student przygotowuje pisemne prace zaliczeniowe (indywidualnie oraz w zespole).
3,5
4,0
4,5
5,0