Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Prawo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapewnienie studentom znajomość problematyki prawnej jako kluczowej dla osób zatrudnionych w gospodarce
C-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)3
T-W-2Publikowanie aktów prawnych, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa2
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)2
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)2
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)2
T-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)2
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)2
T-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)2
T-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)2
T-W-10Rodzaje umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne1
T-W-11Odpowiedzialność za szkodę, wykonanie zobowiązań i skutki nie wykonania, zmiana wierzyciela i dłużnika, potrącenie2
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym2
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego2
T-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.2
T-W-15Prawo pracy (stosunek pracy, umowa o pracę, świadczenia związane ze stosunkiem pracy).2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Opracowywanie referatów20
A-W-2Przygotowanie, analiza i rozwiązywanie kazusów20
A-W-3Spotkania konwersatoryjne10
A-W-4Udział w kosultacjach10
A-W-5Opracowywanie źródeł5
A-W-6Przygotowanie prezentacji15
A-W-7Uczestnictwo w projekcie rozprawy10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
Z_1A_W09S1A_W06C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-2S-1
Z_1A_B1_W02
Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
Z_1A_W10S1A_W07C-2T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-10, T-W-6, T-W-11, T-W-7M-2, M-3S-2
Z_1A_B1_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
Z_1A_W10S1A_W07C-2, C-3T-W-15, T-W-14, T-W-13M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B1_U01
Potrafi stosować zdobytą wiedzę
Z_1A_U01S1A_U01C-3, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-2M-3, M-2S-2, S-1
Z_1A_B1_U02
Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
Z_1A_U03, Z_1A_U08S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U09C-1, C-3T-W-9, T-W-12, T-W-14, T-W-15, T-W-3, T-W-11, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-W-13, T-W-6, T-W-10M-2, M-3S-3, S-2
Z_1A_B1_U03
Rozumie podstawowe instytucje prawnicze
Z_1A_U16S1A_U05C-3, C-2T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_B1_K01
Potrafi pracować zespołowo.
Z_1A_K04S1A_K04C-3T-W-6, T-W-3, T-W-9, T-W-7, T-W-14, T-W-4, T-W-12, T-W-13, T-W-10, T-W-5, T-W-8M-1S-2
Z_1A_B1_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-3T-W-14, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-9, T-W-12, T-W-4, T-W-13, T-W-8, T-W-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
2,0Student nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,0Student posiada dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
Z_1A_B1_W02
Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego
3,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_B1_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
2,0Student nie zna podstawowych norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,0Student w stopniu dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B1_U01
Potrafi stosować zdobytą wiedzę
2,0Student nie potrafi stosować zdobytej wiedzy
3,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dobrym
4,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_B1_U02
Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
Z_1A_B1_U03
Rozumie podstawowe instytucje prawnicze
2,0brak wiedzy
3,0student w stopniu dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
3,5student w stopniu więcej niż dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
4,0student w stopniu dobrym przyswoił wymagane umiejętności
4,5student w stopniu lepiej niż dobrym przyswoił wymagane umiejętności
5,0student w stopniu bardzo dobrym przyswoił wymagane umiejętności

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_B1_K01
Potrafi pracować zespołowo.
2,0Student nie potrafi pracować zespołowo
3,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dobrym
4,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_B1_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dobry
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. S. Wójcik (red.), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa, 2002
  2. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa, 1994

Literatura dodatkowa

  1. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa, 2007
  2. R. Źróbek (red.), Gospodarka Nieruchomościami, Olsztyn, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)3
T-W-2Publikowanie aktów prawnych, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa2
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)2
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)2
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)2
T-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)2
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)2
T-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)2
T-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)2
T-W-10Rodzaje umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne1
T-W-11Odpowiedzialność za szkodę, wykonanie zobowiązań i skutki nie wykonania, zmiana wierzyciela i dłużnika, potrącenie2
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym2
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego2
T-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.2
T-W-15Prawo pracy (stosunek pracy, umowa o pracę, świadczenia związane ze stosunkiem pracy).2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Opracowywanie referatów20
A-W-2Przygotowanie, analiza i rozwiązywanie kazusów20
A-W-3Spotkania konwersatoryjne10
A-W-4Udział w kosultacjach10
A-W-5Opracowywanie źródeł5
A-W-6Przygotowanie prezentacji15
A-W-7Uczestnictwo w projekcie rozprawy10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-W-2Publikowanie aktów prawnych, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,0Student posiada dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_W02Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
Treści programoweT-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)
T-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym
T-W-10Rodzaje umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne
T-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)
T-W-11Odpowiedzialność za szkodę, wykonanie zobowiązań i skutki nie wykonania, zmiana wierzyciela i dłużnika, potrącenie
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego
3,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_W03Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-W-15Prawo pracy (stosunek pracy, umowa o pracę, świadczenia związane ze stosunkiem pracy).
T-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,0Student w stopniu dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_U01Potrafi stosować zdobytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
C-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
Treści programoweT-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)
T-W-2Publikowanie aktów prawnych, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
S-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stosować zdobytej wiedzy
3,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dobrym
4,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_U02Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1zapewnienie studentom znajomość problematyki prawnej jako kluczowej dla osób zatrudnionych w gospodarce
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym
T-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.
T-W-15Prawo pracy (stosunek pracy, umowa o pracę, świadczenia związane ze stosunkiem pracy).
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)
T-W-11Odpowiedzialność za szkodę, wykonanie zobowiązań i skutki nie wykonania, zmiana wierzyciela i dłużnika, potrącenie
T-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)
T-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)
T-W-2Publikowanie aktów prawnych, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego
T-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)
T-W-10Rodzaje umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_U03Rozumie podstawowe instytucje prawnicze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
C-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
Treści programoweT-W-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak wiedzy
3,0student w stopniu dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
3,5student w stopniu więcej niż dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
4,0student w stopniu dobrym przyswoił wymagane umiejętności
4,5student w stopniu lepiej niż dobrym przyswoił wymagane umiejętności
5,0student w stopniu bardzo dobrym przyswoił wymagane umiejętności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_K01Potrafi pracować zespołowo.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)
T-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)
T-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego
T-W-10Rodzaje umów, dodatkowe zastrzeżenia umowne
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)
T-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować zespołowo
3,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dobrym
4,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_B1_K02Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-W-14Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.
T-W-7Podmioty obrotu prawa cywilnego – (osoby fizyczne, osoby prawne, rejestry osób prawnych, czynności prawne, prokura i pełnomocnictwo, przedawnienie)
T-W-6Prawo cywilne – część ogólna (źródła, klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny,)
T-W-3Prawo konstytucyjne (system organów państwowych, Trybunał Konstytucyjny, sądy)
T-W-9Prawo cywilne – zobowiązania (źródła, pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia)
T-W-12Prawo cywilne - umowy występujące poza obrotem gospodarczym
T-W-4Prawo administracyjne (organy administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji)
T-W-13Podstawowe pojęcia prawa spadkowego
T-W-8Prawo cywilne – prawo rzeczowe (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zastaw, służebności, hipoteka, rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, księgi wieczyste, posiadanie)
T-W-5Prawo karne (pojęcie przestępstwa, wina, przedawnienie, przestępstwa przeciwko: obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów i in.)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dobry
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym