Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie informacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mirosława Marciniak <Miroslawa.Marciniak@zut.edu.pl>, Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna i rozumie podstawowe pojęcia TI, posługuje się zestawem komputerowym i jego systemem operacyjnym. Tworzy i nazywa pliki i foldery zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. Potrafi dostosować wybrane opcje systemu do potrzeb użytkownika, potrafi posługiwać się różnymi nośnikami informacji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zaawansowaną funkcjonalnością wybranego systemu operacyjnego Microsoft Windows i standardowego oprogramowania użytkowego. Zapoznanie studenta z funkcjonalnościami pakietu biurowego Microsoft Office 2007-2010 (Ms Word , Ms Excel, MS PowerPoint) na poziomie zbieżnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Tematyka realizowanych zadań związana jest z zastosowaniami biznesowymi.
C-2Zapoznanie studentów z technologiami i narzędziami internetowymi oraz problematyką związaną z ochroną i bezpieczeństwem danych w systemach komunikacji sieciowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zarządzanie zasobami komputera, konfiguracja systemu operacyjnego Windows. Organizacja danych, operacje na plikach i katalogach.2
T-L-2Podstawy bezpieczeństwa w trakcie korzystania z systemów komputerowych, w szczególności bezpieczeństwo korzystania z sieci przewodowej i bezprzewodowej, lokalnej (LAN), korporacyjnej i globalnej (WWW).2
T-L-3Usługi sieciowe w systemach informatycznych. Technologie internetowe: protokoły komunikacyjne, przeglądarki internetowe, programy pocztowe. Zasady korzystania z dostępnego oprogramowania sieciowego. Metody i techniki wyszukiwania informacji w Internecie.4
T-L-4Zapoznanie się z zasadami pracy w systemie zdalnego nauczania w oparciu o platformę e-learningową MOODLE. Rejestrowanie danych osobistych i logowanie się do systemu, organizacja komunikacji i wymiany plików.2
T-L-5Obsługa edytora tekstu WORD 2007-2010: nawigacja, paski narzędzi, edycja i formatowanie tekstu, ustawienia strony, edycja i formatowanie tabel, edycja wzorów statystycznych i równań matematycznych, wstawianie formuł, rysowanie schematów, technika osadzania i łączenia obiektów różnych aplikacji (OLE), grafika komputerowai, edycja wykresów.5
T-L-6Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL 2007-2010: budowa skoroszytu, nawigacja, adresowanie i formatowanie komórek, edycja i wprowadzanie danych, formuły proste i złożone, funkcje matematyczne, tworzenie wykresów, wykresy funkcji, wykresy menedżerskie, funkcje logiczne, wybrane funkcje finansowe, analiza danych, tworzenie tabel i wykresów przestawnych, analiza wariantowa – scenariusze.10
T-L-7Obsługa programu Microsoft PowerPoint 2007-2010. Opcje pasków narzędzi i menu. Szablony projektu, wzorce slajdów. Praca ze slajdami. Formatowanie slajdów i prezentacji. Funkcje ułatwień dostępu w programie PowerPoint. Animowanie tekstów i obiektów. Tworzenie i uruchamianie prezentacji.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów30
A-L-3Przygotowanie prac projektowych i dokumentacji25
A-L-4Konsultacje projektowe5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Objaśnienie
M-3Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o prace pisemne i indywidualne projekty.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A6_W01
Student zna funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Orfice (2002–2010). Ma wiedzę z zakresu funkcjonalnościi pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Zna wpływ technologii internetowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego i wspólczesnej gospodarki.
Z_1A_W14, Z_1A_W08, Z_1A_W07, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-2T-L-3, T-L-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_A6_U01
Student potrafi wykorzystać funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Office (2002–2010). Potrafi posługiwać się modułami pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Potrafi zastosować wybrane aplikacje i narzędzia internetowe do rozwiązywania problemów praktycznych we współczesnej gospodarce.
Z_1A_U03, Z_1A_U11, Z_1A_U17, Z_1A_U04, Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-L-6, T-L-7, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A6_W01
Student zna funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Orfice (2002–2010). Ma wiedzę z zakresu funkcjonalnościi pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Zna wpływ technologii internetowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego i wspólczesnej gospodarki.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływu na współczesną gospodarkę, nie zna czynników determinujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, nie zna funkcji standardowego oprogramowania systemowego i użytkowego.
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zna ich wpływ na współczesną gospodarkę, zna czynniki determinujące rozwój społeczeństwa informacyjnego, zna podstawowe funkcje standardowego oprogramowania systemowego i użytkowego.
3,5Student zna zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce. Zna ich wpływ na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w przedsiębiorstwie i gospodarce.
4,0Student zna i analizuje zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna funkcjonalności specjalistycznego oprogramowania użytkowego.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna zaawansowane funkcjonalności specjalistycznego oprogramowania użytkowego.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna procedury definiowania i generowania sprawozdań oraz raportów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_A6_U01
Student potrafi wykorzystać funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Office (2002–2010). Potrafi posługiwać się modułami pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Potrafi zastosować wybrane aplikacje i narzędzia internetowe do rozwiązywania problemów praktycznych we współczesnej gospodarce.
2,0Student nie potrafi pracować pod nadzorem systemu operacyjnego; nie potrafi wykonać standardowych operacji i poleceń w systemie, nie potrafi zainstalować wybranych programów użytkowych i konfigurować program w zależności od potrzeb użytkownika.
3,0Student potrafi pracować pod nadzorem systemu operacyjnego; potrafi wykonać standardowe operacje i polecenia w systemie, potrafi zainstalować wybrane programy użytkowe i konfigurować program w zależności od potrzeb użytkownika.
3,5Student potrafi pracować z edytorem tekstu: edytuje, redaguje, formatuje i organizuje układ dokumentu, dokonuje kontroli pisowni i przeprowadza korektę błędów; tworzy prostą korespondencję seryjną. Obsługuje arkusz kalkulacyjny: edytuje, formatuje i przetwarza dane numeryczne, alfanumeryczne i tekstowe. Definiuje formuły i procedury obliczeniowe. Stosuje funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu. Analizuje dane, tworzy tabele przestawne, scenariusze, śledzi zależności między komórkami zawierającymi formuły.
4,0Obsługuje arkusz kalkulacyjny: definiuje złożone formuły i procedury obliczeniowe; stosuje funkcje tekstowe, finansowe i wyszukiwania danych; analizuje dane, filtruje, formatuje i grupuje dane w tabeli przestawnej, generuje raporty na podstawie scenariusza, wizualizuje zależności między komórkami zawierającymi formuły, prezentuje dane i wyniki na wykresach.
4,5Obsługuje program do prezentacji multimedialnej: korzysta w pracy nad tworzeniem prezentacji z różnych rodzajów widoków; przygotowuje i wstawia elementy slajdów – grafiki, wykresy, wzory matematyczne; stosuje efekt przejścia slajdów dla pojedynczych slajdów oraz ustawia szybkość przejścia i metodę przełączania; stosuje projekty slajdów z witryny Microsoft Office Online oraz stosuje szablon projektu dla pojedynczych slajdów; potrafi przygotować pliki dźwiękowe oraz umieścić je w prezentacji; potrafi przygotować diagramy i schematy organizacyjne i stosuje je w prezentacji; stosuje hiperłącza w prezentacji.
5,0Definiuje i rejestruje makropolecenia, przypisuje skróty klawiaturowe do makropolecenia; Opracowuje scenariusze, przeprowadza odwrotną analizę wariantową; Współdzieli i integruje pliki danych; Integruje arkusze z innymi aplikacjami pakietu biurowego; Szuka wyników rozwiązań alternatywnych i obsługuje Solver; Wyjaśnia i interpretuje uzyskane wyniki; Samodzielnie w sposób interesujący i twórczy planuje i przygotowuje projekt na wskazany temat odpowiednio stosując poznane narzędzia.

Literatura podstawowa

  1. Papińska - Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  2. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, PWN, 2007
  3. Biegańska A., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo KISS, 2007
  4. Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, PWN, 2007
  5. Lenert R., Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo KISS, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005
  2. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Wydawnictwo Placet, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zarządzanie zasobami komputera, konfiguracja systemu operacyjnego Windows. Organizacja danych, operacje na plikach i katalogach.2
T-L-2Podstawy bezpieczeństwa w trakcie korzystania z systemów komputerowych, w szczególności bezpieczeństwo korzystania z sieci przewodowej i bezprzewodowej, lokalnej (LAN), korporacyjnej i globalnej (WWW).2
T-L-3Usługi sieciowe w systemach informatycznych. Technologie internetowe: protokoły komunikacyjne, przeglądarki internetowe, programy pocztowe. Zasady korzystania z dostępnego oprogramowania sieciowego. Metody i techniki wyszukiwania informacji w Internecie.4
T-L-4Zapoznanie się z zasadami pracy w systemie zdalnego nauczania w oparciu o platformę e-learningową MOODLE. Rejestrowanie danych osobistych i logowanie się do systemu, organizacja komunikacji i wymiany plików.2
T-L-5Obsługa edytora tekstu WORD 2007-2010: nawigacja, paski narzędzi, edycja i formatowanie tekstu, ustawienia strony, edycja i formatowanie tabel, edycja wzorów statystycznych i równań matematycznych, wstawianie formuł, rysowanie schematów, technika osadzania i łączenia obiektów różnych aplikacji (OLE), grafika komputerowai, edycja wykresów.5
T-L-6Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL 2007-2010: budowa skoroszytu, nawigacja, adresowanie i formatowanie komórek, edycja i wprowadzanie danych, formuły proste i złożone, funkcje matematyczne, tworzenie wykresów, wykresy funkcji, wykresy menedżerskie, funkcje logiczne, wybrane funkcje finansowe, analiza danych, tworzenie tabel i wykresów przestawnych, analiza wariantowa – scenariusze.10
T-L-7Obsługa programu Microsoft PowerPoint 2007-2010. Opcje pasków narzędzi i menu. Szablony projektu, wzorce slajdów. Praca ze slajdami. Formatowanie slajdów i prezentacji. Funkcje ułatwień dostępu w programie PowerPoint. Animowanie tekstów i obiektów. Tworzenie i uruchamianie prezentacji.5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów30
A-L-3Przygotowanie prac projektowych i dokumentacji25
A-L-4Konsultacje projektowe5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A6_W01Student zna funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Orfice (2002–2010). Ma wiedzę z zakresu funkcjonalnościi pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Zna wpływ technologii internetowych na rozwój społeczeństwa informacyjnego i wspólczesnej gospodarki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z technologiami i narzędziami internetowymi oraz problematyką związaną z ochroną i bezpieczeństwem danych w systemach komunikacji sieciowej.
Treści programoweT-L-3Usługi sieciowe w systemach informatycznych. Technologie internetowe: protokoły komunikacyjne, przeglądarki internetowe, programy pocztowe. Zasady korzystania z dostępnego oprogramowania sieciowego. Metody i techniki wyszukiwania informacji w Internecie.
T-L-1Zarządzanie zasobami komputera, konfiguracja systemu operacyjnego Windows. Organizacja danych, operacje na plikach i katalogach.
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o prace pisemne i indywidualne projekty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich wpływu na współczesną gospodarkę, nie zna czynników determinujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, nie zna funkcji standardowego oprogramowania systemowego i użytkowego.
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zna ich wpływ na współczesną gospodarkę, zna czynniki determinujące rozwój społeczeństwa informacyjnego, zna podstawowe funkcje standardowego oprogramowania systemowego i użytkowego.
3,5Student zna zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce. Zna ich wpływ na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w przedsiębiorstwie i gospodarce.
4,0Student zna i analizuje zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna funkcjonalności specjalistycznego oprogramowania użytkowego.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna zaawansowane funkcjonalności specjalistycznego oprogramowania użytkowego.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia z obszaru zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i ich wpływu na usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych w wybranych sektorach gospodarki, zna procedury definiowania i generowania sprawozdań oraz raportów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_A6_U01Student potrafi wykorzystać funkcje systemu operacyjnego Microsoft Windows (2000, XP, Vista lub 7 Home Premium) i standardowego oprogramowania biurowego Microsoft Office (2002–2010). Potrafi posługiwać się modułami pakietu biurowego MS Word, MS Excel, MS PowerPoint na poziomie zgodnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Core). Potrafi zastosować wybrane aplikacje i narzędzia internetowe do rozwiązywania problemów praktycznych we współczesnej gospodarce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zaawansowaną funkcjonalnością wybranego systemu operacyjnego Microsoft Windows i standardowego oprogramowania użytkowego. Zapoznanie studenta z funkcjonalnościami pakietu biurowego Microsoft Office 2007-2010 (Ms Word , Ms Excel, MS PowerPoint) na poziomie zbieżnym z wymaganiami stawianymi przed ubiegającymi się o Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL). Tematyka realizowanych zadań związana jest z zastosowaniami biznesowymi.
Treści programoweT-L-6Obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL 2007-2010: budowa skoroszytu, nawigacja, adresowanie i formatowanie komórek, edycja i wprowadzanie danych, formuły proste i złożone, funkcje matematyczne, tworzenie wykresów, wykresy funkcji, wykresy menedżerskie, funkcje logiczne, wybrane funkcje finansowe, analiza danych, tworzenie tabel i wykresów przestawnych, analiza wariantowa – scenariusze.
T-L-7Obsługa programu Microsoft PowerPoint 2007-2010. Opcje pasków narzędzi i menu. Szablony projektu, wzorce slajdów. Praca ze slajdami. Formatowanie slajdów i prezentacji. Funkcje ułatwień dostępu w programie PowerPoint. Animowanie tekstów i obiektów. Tworzenie i uruchamianie prezentacji.
T-L-5Obsługa edytora tekstu WORD 2007-2010: nawigacja, paski narzędzi, edycja i formatowanie tekstu, ustawienia strony, edycja i formatowanie tabel, edycja wzorów statystycznych i równań matematycznych, wstawianie formuł, rysowanie schematów, technika osadzania i łączenia obiektów różnych aplikacji (OLE), grafika komputerowai, edycja wykresów.
T-L-2Podstawy bezpieczeństwa w trakcie korzystania z systemów komputerowych, w szczególności bezpieczeństwo korzystania z sieci przewodowej i bezprzewodowej, lokalnej (LAN), korporacyjnej i globalnej (WWW).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Objaśnienie
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o prace pisemne i indywidualne projekty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować pod nadzorem systemu operacyjnego; nie potrafi wykonać standardowych operacji i poleceń w systemie, nie potrafi zainstalować wybranych programów użytkowych i konfigurować program w zależności od potrzeb użytkownika.
3,0Student potrafi pracować pod nadzorem systemu operacyjnego; potrafi wykonać standardowe operacje i polecenia w systemie, potrafi zainstalować wybrane programy użytkowe i konfigurować program w zależności od potrzeb użytkownika.
3,5Student potrafi pracować z edytorem tekstu: edytuje, redaguje, formatuje i organizuje układ dokumentu, dokonuje kontroli pisowni i przeprowadza korektę błędów; tworzy prostą korespondencję seryjną. Obsługuje arkusz kalkulacyjny: edytuje, formatuje i przetwarza dane numeryczne, alfanumeryczne i tekstowe. Definiuje formuły i procedury obliczeniowe. Stosuje funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu. Analizuje dane, tworzy tabele przestawne, scenariusze, śledzi zależności między komórkami zawierającymi formuły.
4,0Obsługuje arkusz kalkulacyjny: definiuje złożone formuły i procedury obliczeniowe; stosuje funkcje tekstowe, finansowe i wyszukiwania danych; analizuje dane, filtruje, formatuje i grupuje dane w tabeli przestawnej, generuje raporty na podstawie scenariusza, wizualizuje zależności między komórkami zawierającymi formuły, prezentuje dane i wyniki na wykresach.
4,5Obsługuje program do prezentacji multimedialnej: korzysta w pracy nad tworzeniem prezentacji z różnych rodzajów widoków; przygotowuje i wstawia elementy slajdów – grafiki, wykresy, wzory matematyczne; stosuje efekt przejścia slajdów dla pojedynczych slajdów oraz ustawia szybkość przejścia i metodę przełączania; stosuje projekty slajdów z witryny Microsoft Office Online oraz stosuje szablon projektu dla pojedynczych slajdów; potrafi przygotować pliki dźwiękowe oraz umieścić je w prezentacji; potrafi przygotować diagramy i schematy organizacyjne i stosuje je w prezentacji; stosuje hiperłącza w prezentacji.
5,0Definiuje i rejestruje makropolecenia, przypisuje skróty klawiaturowe do makropolecenia; Opracowuje scenariusze, przeprowadza odwrotną analizę wariantową; Współdzieli i integruje pliki danych; Integruje arkusze z innymi aplikacjami pakietu biurowego; Szuka wyników rozwiązań alternatywnych i obsługuje Solver; Wyjaśnia i interpretuje uzyskane wyniki; Samodzielnie w sposób interesujący i twórczy planuje i przygotowuje projekt na wskazany temat odpowiednio stosując poznane narzędzia.