Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
TZZ_1A_U01Potrafi wyszukiwać, analizować, interpretować i wykorzystywać informacje pochodzące z różnycyh źródeł literaturowych. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz zaprezentować rezultaty w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym.
TZZ_1A_U02Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole.
TZZ_1A_U03Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2, czytać ze zrozumiem publikacje naukowe, instrukcje i dokumentację technologiczną.
TZZ_1A_U04Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
TZZ_1A_U05Potrafi posługiwać się terminologią chemiczną, dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz.
TZZ_1A_U06Potrafi zidentyfikować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych oraz krytycznie ocenić zaobserwowane zależności.
TZZ_1A_U07Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie higieny i toksykologii żywności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Potrafi dobrać właściwe metody badań.
TZZ_1A_U08Potrafi dokonać wyboru właściwych technik diagnostycznych w analizie mikrobiologicznej żywności, potrafi rozpoznać i krytycznie ocenić organizmy pasożytnicze.
TZZ_1A_U09Potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania. Potrafi wykryć zafałszowania żywności.
TZZ_1A_U10Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem, wyposażaniem i eksploatacją linii technologicznych przemysłu spożywczego. W tym celu potrafi wykorzystać poznane metody komputerowe.
TZZ_1A_U11Potrafi dokonać identyfikacji surowców pochodzenia wodnego i krytycznie ocenić czynniki wpływające na efektywność eksploatacji organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności.
TZZ_1A_U12Potrafi monitorować środowisko i działać w sposób adekwatny do stopnia jego zagrożenia.
TZZ_1A_U13Potrafi dobrać, zbadać i wykazać zależności pomiędzy sposobem żywienia człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi.
TZZ_1A_U14Potrafi zaprojektować, ocenić i skorygować jadłospis dla różnych grup ludności. Potrafi krytycznie ocenić dobór składników diety w celu zwiększenia jej efektów prozdrowotnych.
TZZ_1A_U15Potrafi ocenić i sklasyfikować surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produkty uboczne, określić zachodzące w nich przemiany i oszacować ich przydatność technologiczną.
TZZ_1A_U16Potrafi zaprojektować produkt spożywczy oraz zaplanować jego proces produkcyjny z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. Potrafi zaprojektować linię technologiczną dobierając właściwe maszyny i urządzenia do przeprowadzenia procesu technologicznego w przetwórstwie żywności.
TZZ_1A_U17Potrafi podejmować działania mające na celu rozwiązywanie problemów techniczno-technologicznych w przetwórstwie surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zna wady i zalety podejmowanych działań.
TZZ_1A_U18Potrafi zaplanować metody i sposoby zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego.
TZZ_1A_U19Potrafi właściwie dobrać narzędzia do oceny opakowań i systemów pakowania surowców i produktów spożywczych.
TZZ_1A_U20Potrafi krytycznie ocenić i porównać wpływ różnych procesów technologicznych na jakość i wydajność potraw.
TZZ_1A_U21Potrafi planować i organizować pracę zgodnie z zasadami BHP.
TZZ_1A_U22Potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne w rozwiązywaniu problemów technologicznych.
TZZ_1A_U23Potrafi krytycznie ocenić przydatność metod analitycznych do oceny i analizy poprawności procesów technologicznych.
TZZ_1A_U24Potrafi krytycznie ocenić działania mające na celu rozwiązywanie problemów zawodowych.
TZZ_1A_U25Potrafi wykorzystywać technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie przetwórstwa żywności.