Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
OZE_2A_W01Absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, zarządzania i finansowania różnych form działalności gospodarczej w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także wiedzę w zakresie prawa patentowego, ochrony własności intelektualnej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
OZE_2A_W02ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych niezbędną do rozumienia problematyki gospodarowania zasobami odnawialnych źródeł energii;
OZE_2A_W03ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i biologii, niezbędną do opisu procesów oraz formułowania i rozwiązywania zadań dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł;
OZE_2A_W04posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik, urządzeń i instalacji stosowanych w produkcji energii z biomasy, zasad i metod integrowania konwencjonalnych nośników energetycznych z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, a także pogłębioną wiedzę na temat rozwoju energetyki w aspekcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;
OZE_2A_W05ma szeroką i uporządkowaną wiedzę o wymaganiach lokalizacyjnych oraz rozwiązaniach technicznych, budowie, zasadzie działania i eksploatacji instalacji OZE;
OZE_2A_W06ma szeroką wiedzę dotyczącą wymagań uprawowych roślin energetycznych;
OZE_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów technologicznych oraz budowy, zasad działania i eksploatacji maszyn do pozyskiwania, przetwarzania i zagospodarowania biomasy, a także wiedzę z zakresu logistyki dostaw, przechowywania i magazynowania biotycznych nośników energii;
OZE_2A_W08posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów technologicznych oraz budowy, zasady działania i eksploatacji przemysłowych i doświadczalnych instalacji do produkcji biopaliw ciekłych i gazowych;
OZE_2A_W09posiada szeroką wiedzę dotyczącą sterowania, automatyki oraz metod i procedur wykonywania pomiarów na potrzeby produkcji, przetwarzania i wykorzystania energii odnawialnej;
OZE_2A_W10ma szeroką wiedzę obejmującą zagadnienia gospodarki energetycznej, dotyczącą prognozowania zapotrzebowania w nośniki energetyczne oraz technik i technologii OZE stosowanych w budownictwie energooszczędnym;
OZE_2A_W11rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju, ma wiedzę w zakresie metod ochrony środowiska;
OZE_2A_W12posiada szczegółową wiedzę w zakresie projektowania urządzeń służących do pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania OZE oraz wiedzę dotyczącą kosztorysowania, doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla instalacji i urządzeń energetycznych;
OZE_2A_W13posiada szczegółową wiedzę dotyczącą metodologii pracy naukowej, przygotowania publikacji i prezentacji wyników prac badawczych, zna specjalistyczne słownictwo w języku obcym z zakresu OZE.