Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
OZE_2A_U01Absolwent umie oszacować efektywność ekonomiczną inwestycji w obszarze OZE, przeprowadzić analizę ryzyka, zainicjować i prowadzić działalność gospodarczą oraz wystąpić o pomoc finansową z funduszy publicznych, potrafi korzystać z zasobów własności intelektualnej oraz informacji patentowej, a także umie stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
OZE_2A_U02analizuje zależności zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi korzystać z aktualnych metod badawczych i stosować je w praktyce, a także umie rozstrzygać problemy gospodarowania OZE wynikające z różnych potrzeb i oczekiwań społeczno-gospodarczych na tle lokalnego środowiska przyrodniczego;
OZE_2A_U03potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii do opisu procesów oraz formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz badawczych dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i energetycznego wykorzystania OZE;
OZE_2A_U04potrafi ocenić prawidłowość działania systemów, technologii, urządzeń i instalacji stosowanych w produkcji energii z biomasy oraz ich integracji z konwencjonalnymi mediami energetycznymi, potrafi sporządzić bilans emisji gazów cieplarnianych;
OZE_2A_U05potrafi oszacować abiotyczne zasoby energii odnawialnej oraz formę i zakres ich wykorzystania, rozumie zasady tworzenia, działania i eksploatacji układów technicznych wykorzystujących abiotyczne zasoby energii odnawialnej;
OZE_2A_U06potrafi zaplanować uprawę roślin energetycznych;
OZE_2A_U07umie oceniać procesy technologiczne pozyskiwania biomasy, dobierać maszyny do przetwarzania i zagospodarowania biomasy produkcyjnej i odpadowej, przechowywać i magazynować biotyczne nośniki energii oraz zaplanować dostawy biomasy;
OZE_2A_U08potrafi przeprowadzić i ocenić wybrany proces technologiczny, realizowany w instalacjach do wytwarzania biopaliw;
OZE_2A_U09potrafi wykonać komputerową symulację regulacji, wykonać pomiary eksploatacyjne, a także wykonać regulację układów sterowania i automatyki urządzeń i instalacji z obszaru OZE;
OZE_2A_U10potrafi ustalić zapotrzebowanie na nośniki energii dla obszarów inwestycyjnych i obiektów budowlanych z uwzględnieniem przestrzennego zagospodarowania terenu;
OZE_2A_U11rozpoznaje zagrożenia i potrafi dobrać metody ograniczania negatywnego wpływu instalacji OZE na środowisko przyrodnicze;
OZE_2A_U12umie zaprojektować wybraną technologię, instalację, urządzenie OZE metodami komputerowego wspomagania prac inżynierskich z wykorzystaniem programów CAD a także przeprowadzić kosztorysowanie inwestycji;
OZE_2A_U13potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych na potrzeby prowadzenia, dokumentowania i prezentacji prac inżynierskich i badawczych, a także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji, posługuje się językiem obcym, umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów lub wystąpienie ustne związane z gospodarowaniem OZE.