Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ENE_2A_U01Potrafi uzyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku obcym w zakresie energetyki, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
ENE_2A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
ENE_2A_U03Potrafi opracować dokumentację dotycząca realizacji zadania technicznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
ENE_2A_U04Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
ENE_2A_U05Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
ENE_2A_U06Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ENE_2A_U07Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne – w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując – do analizy i projektowania układów i systemów energetycznych
ENE_2A_U08Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment, w tym pomiary i symulacje komputerowe w zakresie elementów i całego systemu energetycznego oraz interpretować uzyskane wyniki
ENE_2A_U09Potrafi dobrać metodę obliczeniową, wykorzystać odpowiednie oprogramowanie właściwe do rozwiązania określonego zagadnienia z uwzględnieniem nowych osiągnięć techniki i technologii
ENE_2A_U10Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w pomiarach, diagnostyce i wspomaganiu decyzji związanych z procesami energetycznymi
ENE_2A_U11Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa pracy
ENE_2A_U12Potrafi wykonać analizę ekonomiczną związaną z inwestycjami w energetyce
ENE_2A_U13Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny technologii energetycznej, zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych