Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
TZZ_2A_W01Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki, prawa konsumenckiego i celnego.
TZZ_2A_W02Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowania technik informatycznych w przemyśle spożywczym.
TZZ_2A_W03Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wymagań higienicznych i technologicznych stawianych zakładom spożywczym.
TZZ_2A_W04Ma pogłębioną wiedzę o toksynach roślinnych i zwierzęcych, substancjach uzależniających i szkodnikach
TZZ_2A_W05Posiada poszerzoną wiedzę na temat procesów mikrobiologicznych prowadzących do uzyskania określonego produktu spożywczego oraz metod badawczych stosowanych do monitorowania tych procesów.
TZZ_2A_W06Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, normach i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie systemów zarządzania jakością.
TZZ_2A_W07Ma poszerzoną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka, roli składników diety, składu produktów oraz zasad racjonalnego żywienia osób zdrowych i chorych.
TZZ_2A_W08Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych trendów w dietetyce w kontekście procesów patofizjologicznych.
TZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
TZZ_2A_W10Zna systemy i mody żywieniowe oraz skutki ich działania.
TZZ_2A_W11Ma poszerzoną wiedzę na temat technologii żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod przetwarzania.
TZZ_2A_W12Ma pogłębioną wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
TZZ_2A_W13Ma ugruntowaną wiedzę w zakresie projektowania produktów spożywczych, linii technologicznych w tym systemów pakowania.
TZZ_2A_W14Ma pogłębioną wiedzę na temat efektów technologicznych wykorzystania kultur starterowych w przetwórstwie spożywczym.
TZZ_2A_W15Ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, oraz na temat wpływu przemysłu spożywczego na funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Zna zasady BHP obowiązujące w przemyśle spożywczym.
TZZ_2A_W16Ma zaawansowana wiedze ekonomiczną, prawną i społeczną związana z przemysłem spożywczym. Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
TZZ_2A_W17Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstaw rachunkowości.