Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
GP_1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska przyrodnicze i społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP
GP_1A_U02potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie GP
GP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów lub wystąpienie ustne z zakresu GP
GP_1A_U04posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych
GP_1A_U05stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku GP
GP_1A_U06potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
GP_1A_U07potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla GP
GP_1A_U08potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
GP_1A_U09uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany
GP_1A_U10potrafi zidentyfikować i ocenić uwarunkowania przestrzenne działalności gospodarczej oraz zjawisk i procesów społecznych
GP_1A_U11pozyskuje informacje właściwe do wykonania zadania planistycznego z różnych źródeł, w tym wszechstronne dane o terenie
GP_1A_U12umie uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu partycypacji społecznej, przyjmując w niej różne role
GP_1A_U13analizuje uwarunkowania środowiskowe przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w gospodarce przestrzennej
GP_1A_U14rozpoznaje w stopniu podstawowym charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne
GP_1A_U15ocenia na podstawowym poziomie wartość kulturową krajobrazu i jego elementów
GP_1A_U16stosuje prawo w praktyce inżynierskiej w zakresie działalności planistycznej
GP_1A_U17potrafi rozpoznać przynależność organizmów do głównych grup systematycznych i umie posługiwać się przewodnikami do identyfikacji gatunków
GP_1A_U18potrafi przeprowadzić w laboratorium lub wykonać w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
GP_1A_U19wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
GP_1A_U20wykorzystuje język naukowy (także obcy) w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dziedziny naukowej