Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (N1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
EL_1A_W01Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę, ciągi oraz elementy rachunku różniczkowego i całkowego, rachunku macierzowego oraz rachunku prawdopodobieństwa, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do: - opisu i analizy działania obwodów elektrycznych a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; - opisu i analizy działania systemów elektrycznych; - opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów; - syntezy elementów, układów i systemów elektrycznych
EL_1A_W02Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektrycznych i ich otoczeniu
EL_1A_W03Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym szczegółową wiedzę niezbędną do zrozumienia sposobu generacji, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania energii i informacji
EL_1A_W04Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie elektrotechniki, w tym szczegółową wiedzę niezbędną do zrozumienia zależności występujących w obwodach, sieciach, urządzeniach i układach elektrotechnicznych
EL_1A_W05Ma podstawową wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym
EL_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, zna i rozumie metody pomiaru i analizy wyników
EL_1A_W07Ma podstawową wiedzę w zakresie prostych systemów elektronicznych oraz przyrządów i urządzeń stosowanych w energoelektronicznych przekształtnikach energii elektrycznej
EL_1A_W08Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie urządzeń i aparatów elektrycznych, ich charakterystyk, zasad działania, parametrów, doboru i zastosowań aplikacyjnych
EL_1A_W09Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie maszyn elektrycznych, ich charakterystyk, zastosowań i technik wykorzystania oraz układów generacji i wykorzystania energii opartych o te maszyny
EL_1A_W10Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia działania podstawowych układów automatyki
EL_1A_W11Ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji sieci i instalacji niskiego napięcia oraz instalacji oświetleniowych a także zna techniki oraz oprogramowanie wykorzystywane przy projektowaniu instalacji, zna języki opisu elementów składowych
EL_1A_W12Ma podstawową wiedzę w zakresie sterowników programowalnych oraz języków i metod ich programowania, zna procedury doboru i konfigurowania typowych urządzeń, w tym zakresie oraz ich zastosowania w nowoczesnych układach elektrycznych
EL_1A_W13Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania i symulacji
EL_1A_W14Ma podstawową wiedzę na temat układów mikroprocesorowych oraz języków i technik ich programowania
EL_1A_W15Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytwarzania, akumulacji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej w sieciach i systemach elektroenergetycznych
EL_1A_W16Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą techniki wysokich napięć, inżynierii wysokonapięciowej oraz układów izolacyjnych
EL_1A_W17Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego procesu zarządzania projektami oraz metod pracy w grupie
EL_1A_W18Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektrotechniki
EL_1A_W19Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektrotechnicznych, technik zabezpieczeń i metod diagnostyki
EL_1A_W20Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektrotechnicznym
EL_1A_W21Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
EL_1A_W22Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
EL_1A_W23Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów
EL_1A_W24Ma podstawową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z pokrewnych kierunków studiów