Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (N1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
EL_1A_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
EL_1A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
EL_1A_U03Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
EL_1A_U04Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
EL_1A_U05Posługuje się językiem obcym w stopniu B2, a także czyta ze zrozumieniem karty katalogowe, noty aplikacyjne, instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
EL_1A_U06Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
EL_1A_U07Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów, maszyn oraz urządzeń elektrycznych i przekształtników energii elektrycznej
EL_1A_U08Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów, urządzeń i maszyn elektrycznych, przekształtników oraz prostych instalacji elektrycznych
EL_1A_U09Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz instalacji elektrycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, koszt, funkcjonalność itp.)
EL_1A_U10Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektryczne
EL_1A_U11Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i mechanicznych, a także ekstrakcję podstawowych elementów charakteryzujących maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne, przekształtniki energoelektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski
EL_1A_U12Potrafi zaprojektować instalację elektryczną i oświetleniową przy użyciu programów CAD oraz - w przypadku wykrycia błędów - przeprowadzić ich diagnozę, potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
EL_1A_U13Potrafi sformułować specyfikę prostych systemów elektrycznych i układów elektroenergetycznych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu
EL_1A_U14Potrafi zaprojektować oraz ocenić prosty układ zabezpieczeń dla elementów systemów elektroenergetycznych
EL_1A_U15Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu elektrycznego
EL_1A_U16Potrafi zaprojektować prosty obwód energoelektroniczny korzystając ze specjalistycznego oprogramowania
EL_1A_U17Potrafi połączyć, zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ, przekształtnik lub prostą instalację elektryczną, w tym instalację inteligentną
EL_1A_U18Potrafi dobrać konfigurację rozwiązania napędowego oraz dokonać jego wstępnej oceny techniczno-ekonomicznej
EL_1A_U19Potrafi zaprojektować prosty układ automatyki
EL_1A_U20Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów, maszyn i instalacji, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
EL_1A_U21Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
EL_1A_U22Ma umiejętności pozwalające na realizację wybranych zadań z kierunków studiów powiązanych z elektrotechniką