Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (N1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
I_1A_W01Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki stosowanej i obliczeniowej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów w szeroko pojętej informatyce i dyscyplinach pokrewnych.
I_1A_W02Posiada wiedzę w zakresie projektowania, analizy i implementacji algorytmów, struktur danych oraz konstrukcji programistycznych, zna podstawowe problemy algorytmiczne występujące w obszarze informatyki.
I_1A_W03Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie metod przechowywania, przetwarzania, przesyłania i analizy danych oraz modelowania systemów umożliwiającą rozwiązywanie rzeczywistych problemów obliczeniowych.
I_1A_W04Ma wiedzę w zakresie programowania systemów komputerowych, zna podstawowe paradygmaty programowania i wiodące języki programowania.
I_1A_W05Posiada wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych; zna nowoczesne metody projektowania, analizowania, wytwarzania i testowania oprogramowania, w szczególności obejmujące szeroko stosowane narzędzia wspomagające wytwarzanie oprogramowania.
I_1A_W06Posiada ogólną wiedzę dotyczącą szeroko pojętych systemów informatycznych, obejmującą różne fazy eksploatacji i rozwoju systemów oraz związane z tym procesy, zna podstawowe narzędzia i techniki przydatne w rozwiązywaniu problemów informatycznych.
I_1A_W07Posiada wiedzę w zakresie ochrony i zarządzania informacją oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, jest świadomy obowiązujących norm prawnych i etycznych oraz zagrożeń w dziedzinie przestępczości elektronicznej.
I_1A_W08Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie analizy, konfiguracji, integracji i bezpieczeństwa systemów i usług informatycznych.
I_1A_W09Zna zasady działania i podstawowe metody projektowania interfejsów komunikacyjnych człowiek-maszyna, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania komputerowego i wizualizacji danych.
I_1A_W10Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu architektury systemów komputerowych, uwzględniającą współczesne kierunki rozwoju sprzętu komputerowego.
I_1A_W11Ma podstawową wiedzę w zakresie procesów społecznych oraz zna podstawowe zasady pracy zespołowej.
I_1A_W12Ma wiedzę na temat współczesnych zagadnień związanych z globalizacją i informatyzacją.
I_1A_W13Posiada wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania, w tym umożliwiającą tworzenie i rozwój przedsiębiorczości w różnych jej formach, jest świadomy uwarunkowań prawnych i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.
I_1A_W14Posiada wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa patentowego w wymiarze krajowym i europejskim, dotyczące przede wszystkim rozwiązań stosowanych w produktach informatycznych.