Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (N1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
I_1A_K01Potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę informatyczną oraz dostrzega dynamikę jej zmian.
I_1A_K02Ma świadomość znaczenia wiedzy (w szczególności jej niewłaściwego użycia) w procesie rozwiązywania szeregu problemów inżynierskich i technicznych w dziedzinie informatyki.
I_1A_K03Ma kompetencje w zakresie stosowania w życiu i kształtowania postaw prospołecznych: humanizmu, patriotyzmu, i tolerancji oraz otwartości i współpracy w tym w środowiskach wielokulturowych, rozumie korzyści wynikające z mobilności.
I_1A_K04Ma kompetencje do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat właściwego wykorzystywania nowych technologii i szerzenia idei społeczeństwa informacyjnego.
I_1A_K05Ma kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
I_1A_K06Jest świadomy społecznego i zawodowego kontekstu informatyki oraz związanych z nim aspektów prawnych i etycznych, odpowiedzialnie stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad etyki w życiu zawodowym i codziennym.