Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
TCH_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
TCH_1A_K02potrafi współpracować w grupie w zakresie organizacji samokształcenia
TCH_1A_K03ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
TCH_1A_K04ma pełną świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe
TCH_1A_K05potrafi stosować w praktyce idee zrównoważonego rozwoju
TCH_1A_K06potrafi pracować w grupie, mając świadomość wpływu własnych działań na efekty pracy całego zespołu
TCH_1A_K07potrafi pełnić rolę kierownika zespołu badawczego: umie oszacować czas potrzebny na realizację określonego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów realizacji zadania
TCH_1A_K08potrafi określać priorytety służące realizacji zadań własnych lub innych członków zespołu w celu osiągnięcia postawionego celu
TCH_1A_K09potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
TCH_1A_K10potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy
TCH_1A_K11rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały – m. in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych