Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Suplementy diety i preparaty dietetyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Suplementy diety i preparaty dietetyczne
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość biochemii i fizjologii żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z ustawodawstwem dotyczącym suplementów diety i preparatów dietetycznych. Zapoznanie z mechanizmami działania składników obecnych w suplementach diety i preparatach dietetycznych. Nabycie umiejętności oceny składu ww. preparatów w kontekście biochemii i fizjologii człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza sposobów promocji i reklamy suplementów diety i preparatów dietetycznych2
T-L-2Suplementy diety w mass mediach3
T-L-3Analiza składu jakościowego i ilościowego suplementów diety oraz zasadności ich stosowania6
T-L-4Analiza składu i przeznaczenie preparatów dietetycznych2
T-L-5Zaliczenie ćwiczeń2
15
wykłady
T-W-1Suplementy diety – definicja, rodzaje, ustawodawstwo2
T-W-2Składniki występujące w suplementach diety i mechanizmy ich działania4
T-W-3Suplementy diety w żywieniu człowieka - korzyści zdrowotne i zagrożenia3
T-W-4Suplementy diety dostępne na polskim rynku4
T-W-5Preparaty dietetyczne – definicja, ustawodawstwo, skład2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury13
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-3Ocena podsumowująca: Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_W01
Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych, nomenklatury i przemian biochemicznych zwiazków w nich zawartych
TZZ_1A_W04, TZZ_1A_W14R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_U01
Umie wyszukiwać (także w celu samokształcenia), analizować i wykorzystywać potrzebne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.
TZZ_1A_U01, TZZ_1A_U05R1A_U01, R1A_U07InzA_U04C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia, aby na bieżąco oceniać skład i możliwość wpływu nowych suplementów diety na organizm
TZZ_1A_K01, TZZ_1A_K06R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07InzA_K01C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_W01
Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych, nomenklatury i przemian biochemicznych zwiazków w nich zawartych
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_U01
Umie wyszukiwać (także w celu samokształcenia), analizować i wykorzystywać potrzebne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnej oceny składu preparatu w kontekście potrzeb organizmu. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnej oceny składu preparatu w kontekście potrzeb organizmu. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO5-4zcid_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia, aby na bieżąco oceniać skład i możliwość wpływu nowych suplementów diety na organizm
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. AA, Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z 25 sierpnia 2006, AA, AA, 2006
  2. Jarosz M, Suplementy diety a zdrowie, PZWL, Warszawa, 2008
  3. Skrzypczak W., Witaminy, Wyd. AR, Szczecin, 1999
  4. Friedrich M., Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Wyd. AR, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Britton J., Kircher T, Zioła w medycynie, Muza, Warszawa, 1999
  2. Lutomski J., Ziołolecznictwo tradycja i przyszłość, Tower Press, Gdańsk, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza sposobów promocji i reklamy suplementów diety i preparatów dietetycznych2
T-L-2Suplementy diety w mass mediach3
T-L-3Analiza składu jakościowego i ilościowego suplementów diety oraz zasadności ich stosowania6
T-L-4Analiza składu i przeznaczenie preparatów dietetycznych2
T-L-5Zaliczenie ćwiczeń2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Suplementy diety – definicja, rodzaje, ustawodawstwo2
T-W-2Składniki występujące w suplementach diety i mechanizmy ich działania4
T-W-3Suplementy diety w żywieniu człowieka - korzyści zdrowotne i zagrożenia3
T-W-4Suplementy diety dostępne na polskim rynku4
T-W-5Preparaty dietetyczne – definicja, ustawodawstwo, skład2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury13
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-4zcid_W01Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych, nomenklatury i przemian biochemicznych zwiazków w nich zawartych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach.
TZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ustawodawstwem dotyczącym suplementów diety i preparatów dietetycznych. Zapoznanie z mechanizmami działania składników obecnych w suplementach diety i preparatach dietetycznych. Nabycie umiejętności oceny składu ww. preparatów w kontekście biochemii i fizjologii człowieka.
Treści programoweT-L-1Analiza sposobów promocji i reklamy suplementów diety i preparatów dietetycznych
T-L-3Analiza składu jakościowego i ilościowego suplementów diety oraz zasadności ich stosowania
T-L-4Analiza składu i przeznaczenie preparatów dietetycznych
T-W-1Suplementy diety – definicja, rodzaje, ustawodawstwo
T-W-2Składniki występujące w suplementach diety i mechanizmy ich działania
T-W-3Suplementy diety w żywieniu człowieka - korzyści zdrowotne i zagrożenia
T-W-4Suplementy diety dostępne na polskim rynku
T-W-5Preparaty dietetyczne – definicja, ustawodawstwo, skład
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-4zcid_U01Umie wyszukiwać (także w celu samokształcenia), analizować i wykorzystywać potrzebne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ustawodawstwem dotyczącym suplementów diety i preparatów dietetycznych. Zapoznanie z mechanizmami działania składników obecnych w suplementach diety i preparatach dietetycznych. Nabycie umiejętności oceny składu ww. preparatów w kontekście biochemii i fizjologii człowieka.
Treści programoweT-L-1Analiza sposobów promocji i reklamy suplementów diety i preparatów dietetycznych
T-L-3Analiza składu jakościowego i ilościowego suplementów diety oraz zasadności ich stosowania
T-L-4Analiza składu i przeznaczenie preparatów dietetycznych
T-W-1Suplementy diety – definicja, rodzaje, ustawodawstwo
T-W-2Składniki występujące w suplementach diety i mechanizmy ich działania
T-W-3Suplementy diety w żywieniu człowieka - korzyści zdrowotne i zagrożenia
T-W-4Suplementy diety dostępne na polskim rynku
T-W-5Preparaty dietetyczne – definicja, ustawodawstwo, skład
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące składu i składników zawartych w suplementach diety i preparatach dietetycznych
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnej oceny składu preparatu w kontekście potrzeb organizmu. Potrafi uzasadnić swoje zdanie w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnej oceny składu preparatu w kontekście potrzeb organizmu. Potrafi w pełni uzasadnić swoje zdanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO5-4zcid_K01Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia, aby na bieżąco oceniać skład i możliwość wpływu nowych suplementów diety na organizm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
TZZ_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ustawodawstwem dotyczącym suplementów diety i preparatów dietetycznych. Zapoznanie z mechanizmami działania składników obecnych w suplementach diety i preparatach dietetycznych. Nabycie umiejętności oceny składu ww. preparatów w kontekście biochemii i fizjologii człowieka.
Treści programoweT-L-1Analiza sposobów promocji i reklamy suplementów diety i preparatów dietetycznych
T-L-3Analiza składu jakościowego i ilościowego suplementów diety oraz zasadności ich stosowania
T-L-4Analiza składu i przeznaczenie preparatów dietetycznych
T-W-1Suplementy diety – definicja, rodzaje, ustawodawstwo
T-W-2Składniki występujące w suplementach diety i mechanizmy ich działania
T-W-3Suplementy diety w żywieniu człowieka - korzyści zdrowotne i zagrożenia
T-W-4Suplementy diety dostępne na polskim rynku
T-W-5Preparaty dietetyczne – definicja, ustawodawstwo, skład
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia