Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_1A_U02Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
TZZ_1A_U03Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
TZZ_1A_U04Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych, dokumentacji technologicznej, instrukcji obsługi urządzeń (maszyn) oraz podobnych dokumentów.
TZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
TZZ_1A_U06Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz. 1,2,8,
TZZ_1A_U07Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
TZZ_1A_U08Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą, podejmować standardowe działania z wykorzystaniem odpowiednich metod w zakresie higieny i toksykologii żywności, w celu zapewnienia jej jakości prozdrowotnej.
TZZ_1A_U09Potrafi posługiwać się terminologią mikrobiologiczną, dokonać wyboru właściwych technik diagnostycznych przy ukierunkowanej analizie mikrobiologicznej żywności, potrafi rozpoznać organizmy pasożytnicze.
TZZ_1A_U10Potrafi połączyć różne metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, ocenić jakość surowców i produktów żywnościowych. Potrafi zdefiniować i wykryć zafałszowania żywności.
TZZ_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z projektowaniem, wyposażaniem i eksploatacją linii technologicznych przemysłu spożywczego, potrafi wykorzystać poznane metody komputerowej analizy i oceny problemów technologicznych.
TZZ_1A_U12Potrafi rozpoznać surowce pochodzenia wodnego, określić adekwatny dla danego organizmu sposób jego pozyskiwania, umie dokonać identyfikacji i analizy czynników wpływających na efektywność eksploatacji organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności.
TZZ_1A_U13Potrafi monitorować środowisko i działać w sposób adekwatny do stopnia jego zagrożenia.
TZZ_1A_U14Potrafi dobrać zbadać i wykazać zależności pomiędzy sposobem żywienia człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi.
TZZ_1A_U15Potrafi przez odpowiedni dobór składników diety podnieść jej prozdrowotne efekty oddziaływania na organizm człowieka.
TZZ_1A_U16Potrafi zaprojektować i ocenić jadłospis dla różnych grup ludności. Posiada umiejętność identyfikacji oraz korekty błędów w żywieniu i stylu życia różnych grup ludności.
TZZ_1A_U17Potrafi scharakteryzować, ocenić i sklasyfikować surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produkty uboczne, określić zachodzące w nich przemiany i oszacować ich przydatność technologiczną.
TZZ_1A_U18Potrafi zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych i skalkulować koszty ich wytwarzania.
TZZ_1A_U19Potrafi zaprojektować produkt spożywczy o pożądanej charakterystyce z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.
TZZ_1A_U20Potrafi podejmować działania mające na celu rozwiązywanie problemów techniczno-technologicznych w przetwórstwie surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zna wady i zalety podejmowanych działań.
TZZ_1A_U21Potrafi scharakteryzować produkty uboczne i odpady przemysłu spożywczego oraz zaplanować metody i sposoby ich zagospodarowania.
TZZ_1A_U22Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów spożywczych.
TZZ_1A_U23Potrafi ocenić wpływ różnych procesów technologicznych na jakość i wydajność potraw.
TZZ_1A_U24Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
TZZ_1A_U25Potrafi przy formułowaniu, rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
TZZ_1A_U26Potrafi wykorzystać poznane metody analityczne do oceny i analizy poprawności prowadzonych procesów technologicznych.
TZZ_1A_U27Potrafi dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu technologicznego związanego z przetwórstwem żywności.
TZZ_1A_U28Potrafi zaprojektować linie technologiczne dobierając adekwatne do danego procesu maszyny i urządzenia.
TZZ_1A_U29Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie problemów zawodowych.
TZZ_1A_U30Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie przetwórstwa żywności.