Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
TZZ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii nieorganicznej i organicznej obejmującą znajomość w zakresie terminologii stosowanej, pojęć i praw chemicznych, zna właściwości pierwiastków, wybranych związków organicznych i nieorganicznych, oraz mechanizmów reakcji chemicznych.
TZZ_1A_W02Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki obejmującą macierze, pochodne, analizę matematyczną, rachunek różniczkowy i całkowy.
TZZ_1A_W03Ma podstawowa wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, elementy fizyki jądrowej i podstawy spektroskopii.
TZZ_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach.
TZZ_1A_W05Zna elementarną terminologię w zakresie higieny i toksykologii żywności, ma wiedzę o organizmach i substancjach niebezpiecznych obecnych w surowcach i produktach spożywczych, oraz czynnikach biologicznych i chemicznych będących przyczyną ich obecności, zna zasady postępowania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym żywności.
TZZ_1A_W06Posiada podstawową wiedzę na temat drobnoustrojów ich roli i wpływu na jakość zdrowotną żywności oraz ich udziału w procesach technologicznych. Zna związki pomiędzy wyjściową jakością mikrobiologiczną surowca, parametrami procesów technologicznych oraz higieną i jakością mikrobiologiczną produktu. Posiada podstawową wiedzę na temat patogenów występujących w żywności.
TZZ_1A_W07Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą badań surowców i produktów spożywczych a w szczególności metod analizy i oceny jakości żywności. Posiada wiedzę na temat nowych technik analizy instrumentalnej. Posiada wiedzę na temat charakterystyki towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Zna najważniejsze systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
TZZ_1A_W08Zna zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii procesowej. Posiada znajomość podstawowych pojęć i terminologii niezbędnych w inżynierii przemysłu spożywczego i maszynoznawstwie. Ma podstawową wiedzę związaną z materiałami, rozwiązaniami konstrukcyjnymi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, projektowaniem, eksploatacją linii technologicznych i procesów w przemyśle spożywczym.
TZZ_1A_W09Ma podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych oraz zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich
TZZ_1A_W10Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmów wodnych pozyskiwanych dla przetwórstwa, zna zasady i podstawowe metody pozyskiwania organizmów wodnych poławianych i hodowlanych.
TZZ_1A_W11Zna podstawy ekologii i ochrony środowiska, oraz skutki antropopresji. Ma wiedzę o procesach zachodzących w środowisku w zależności od jego charakteru oraz wiedzę na temat monitoringu środowiska.
TZZ_1A_W12Zna terminologię stosowaną w nutrigenomice oraz zależności pomiędzy sposobem żywienia człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi.
TZZ_1A_W13Ma ogólną wiedzę na temat składu produktów i ich przydatności do żywienia, planowania racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego; oraz oceny stanu odżywienia. Ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń wynikających z błędów żywieniowych, zna zasady tworzenia programów profilaktycznych.
TZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
TZZ_1A_W15Ma wiedzę w zakresie terminologii, charakterystyki metod pozyskiwania, klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i produktów ubocznych oraz zmian w nich zachodzących podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
TZZ_1A_W16Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii inżynierskich szczególnie technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, technologii gastronomicznej i biotechnologii oraz przetwarzania produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich.
TZZ_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat wpływu operacji jednostkowych i procesów technologicznych na jakość wyrobów gotowych. Zna zasady doboru surowców i metod produkcji, kształtowania właściwości funkcjonalnych i odżywczych oraz zasady projektowania produktów spożywczych. Ma wiedzę o metodach kalkulacji kosztów produkcji oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
TZZ_1A_W18Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metod zabezpieczania surowców i produktów spożywczych podczas transportu, przechowywania i dystrybucji. Ma wiedzę w zakresie materiałów do produkcji opakowań, ich podziału, oceny, certyfikacji, oznakowania oraz doboru. Zna podstawowe systemy pakowania żywności.
TZZ_1A_W19Ma podstawową wiedzę na temat pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w przemyśle spożywczym.
TZZ_1A_W20Ma elementarna wiedzę w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
TZZ_1A_W21Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstaw rachunkowości.
TZZ_1A_W22Zna i rozumie zasady oddziaływania pomiędzy środowiskiem a składnikami żywności oraz żywnością i człowiekiem.