Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Żywieniowa promocja zdrowia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywieniowa promocja zdrowia
Specjalność technologia i żywienie
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Źródła wody w żywieniu i możliwość ich wpływu na stan odżywienia organizmu3
T-L-2Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności.3
T-L-3Dobór odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych3
T-L-4Składniki bioaktywne w żywności – ich źródła i rola.3
T-L-5Żywność określana mianem prozdrowotnej3
15
wykłady
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w funkcjonowaniu organizmu1
T-W-2Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu2
T-W-3Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm2
T-W-4Węglowodany – czy tylko źródło energii?2
T-W-5Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie2
T-W-6Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych2
T-W-7Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków1
T-W-8Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej1
T-W-9Rola podstawowych składników diety w funkcjonowaniu i wyglądzie skóry1
T-W-10Sposób żywienia a jakość życia – czyli wpływ składników diety na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
wykłady
A-W-1Analiza wskazanej literatury12
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_W01
Zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-10, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
TZZ_1A_U15, TZZ_1A_U01, TZZ_1A_U05, TZZ_1A_U07R1A_U01, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-10, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
TZZ_1A_K01, TZZ_1A_K06R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07InzA_K01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-10, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-1M-1, M-2S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_W01
Zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_U01
Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących prozdrowotnych składników diety i nie potrafi skomponować diety o właściwościach prozdrowotnych.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące prozdrowotnych składników diety z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące prozdrowotnych składników diety. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-3tiz_K01
Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2012
  2. Januszewicz P., Socha P., Mazur A., Żywienie w zdrowiu publicznym, Wyd. Uniw. Rzesz., Rzeszów, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Dziuba J., Fornal Ł., Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, WNT, Warszawa, 2009
  2. Sygit M., Zdrowie publiczne, Kluwer, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Źródła wody w żywieniu i możliwość ich wpływu na stan odżywienia organizmu3
T-L-2Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności.3
T-L-3Dobór odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych3
T-L-4Składniki bioaktywne w żywności – ich źródła i rola.3
T-L-5Żywność określana mianem prozdrowotnej3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w funkcjonowaniu organizmu1
T-W-2Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu2
T-W-3Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm2
T-W-4Węglowodany – czy tylko źródło energii?2
T-W-5Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie2
T-W-6Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych2
T-W-7Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków1
T-W-8Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej1
T-W-9Rola podstawowych składników diety w funkcjonowaniu i wyglądzie skóry1
T-W-10Sposób żywienia a jakość życia – czyli wpływ składników diety na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć12
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza wskazanej literatury12
A-W-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-3tiz_W01Zna rolę zwiazków biologicznie aktywnych i innych obecnych w żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-2Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-3Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-4Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-5Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-6Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-9Rola podstawowych składników diety w funkcjonowaniu i wyglądzie skóry
T-W-8Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w funkcjonowaniu organizmu
T-W-7Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-10Sposób żywienia a jakość życia – czyli wpływ składników diety na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego
T-L-4Składniki bioaktywne w żywności – ich źródła i rola.
T-L-2Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności.
T-L-3Dobór odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych
T-L-5Żywność określana mianem prozdrowotnej
T-L-1Źródła wody w żywieniu i możliwość ich wpływu na stan odżywienia organizmu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-3tiz_U01Student umie stale podnosić swoje kompetencje zawodowe, tak aby zgodnie z najnowszą wiedzą komponować dietę o prozdrowotnych efektach oddziaływania na organizm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U15Potrafi przez odpowiedni dobór składników diety podnieść jej prozdrowotne efekty oddziaływania na organizm człowieka.
TZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
TZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
TZZ_1A_U07Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-2Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-3Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-4Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-5Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-6Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-9Rola podstawowych składników diety w funkcjonowaniu i wyglądzie skóry
T-W-8Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w funkcjonowaniu organizmu
T-W-7Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-10Sposób żywienia a jakość życia – czyli wpływ składników diety na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego
T-L-4Składniki bioaktywne w żywności – ich źródła i rola.
T-L-2Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności.
T-L-3Dobór odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych
T-L-5Żywność określana mianem prozdrowotnej
T-L-1Źródła wody w żywieniu i możliwość ich wpływu na stan odżywienia organizmu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-1Ocena podsumowująca: prezentacja przygotowana na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących prozdrowotnych składników diety i nie potrafi skomponować diety o właściwościach prozdrowotnych.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące prozdrowotnych składników diety z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące prozdrowotnych składników diety. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi skomponować dietę o właściwościach prozdrowotnych.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego skomponowania diety o właściwościach prozdrowotnych. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-3tiz_K01Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
TZZ_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z rolą związków biologicznie aktywnych i innych, obecnych w żywności. Nabycie umiejętności komponowania diety, by poprzez odpowiedni dobór maksymalizować jej prozdrowotne efekty.
Treści programoweT-W-2Woda i jej rola w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego i całego organizmu
T-W-3Produkty trawienia i metabolizmu białek i ich pozytywny i negatywny wpływ na organizm
T-W-4Węglowodany – czy tylko źródło energii?
T-W-5Pro- i antyzdrowotne właściwości lipidów i kwasów tłuszczowych obecnych w diecie
T-W-6Warzywa i owoce - źródło związków biologicznie aktywnych o szczególnych właściwościach prozdrowotnych
T-W-9Rola podstawowych składników diety w funkcjonowaniu i wyglądzie skóry
T-W-8Żywieniowa regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości jako profilaktyka nadwagi i otyłości prostej
T-W-1Rytm okołodobowy a rozkład i skład posiłków i ich rola w funkcjonowaniu organizmu
T-W-7Pozytywne i negatywne efekty metabolizmu ksenobiotyków
T-W-10Sposób żywienia a jakość życia – czyli wpływ składników diety na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego
T-L-4Składniki bioaktywne w żywności – ich źródła i rola.
T-L-2Rola produktów będących źródłem węglowodanów w profilaktyce otyłości i insulinooporności.
T-L-3Dobór odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie jako wyraz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych
T-L-5Żywność określana mianem prozdrowotnej
T-L-1Źródła wody w żywieniu i możliwość ich wpływu na stan odżywienia organizmu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia