Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowieka
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej, biochemii, budowy ustroju ludzkiego, fizjologii człowieka, fizjologii żywienia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.3
T-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.2
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).2
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.2
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).2
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu2
T-L-7Pomiary antropometryczne u osób niepełnosprawnych i leżących. Wskaźniki oceny stanu odżywienia bezpośrednie i pośrednie - rozpoznawanie niedożywienia.2
15
wykłady
T-W-1Definicja antropometrii żywieniowej i jej zastosowanie w ocenie stanu odżywienia. Ogólne informacje o budowie ciała ludzkiego: sylwetki, typy budowy, proporcje, punkty charakterystyczne, linie, płaszczyzny.2
T-W-2Rozwój fizyczny i motoryczny oraz jego zaburzenia w ontogenezie człowieka. Pojęcie wieku biologicznego i jego wyznaczniki.2
T-W-3Metody antropometrii, normy dotyczące pomiarów ciała ludzkiego.2
T-W-4Norma rozwojowa jako biologiczny układ odniesienia. Metody oceny wieku rozwojowego, jednocechowe: tablice Pirqueta, siatki centylowe, wielocechowe: graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo – wzrostowych.2
T-W-5Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (cel, metody, wskaźniki, interpretacja wyników).2
T-W-6Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych do prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej w ramach profilaktyki żywieniowej.3
T-W-7Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metoda bioelektrycznej impedancji, wskaznik wzglednej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotwanie do zajeć laboratoryjnych6
A-L-3czytanie wskaznaej literatury5
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do zajęć6
A-W-3analiza wskazanej literatury5
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania pomiarów antropometerycznych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowy test pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą antopometrii, wykonywania pomiarów antropometrycznych oraz testów przesiewowych przydatnych do oceny stanu odżywienia człowieka oraz ich interpretacji w zależności od wieku i płci.
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_U01
Posługuje się metodami i technikami stosowanymi w antropometrii. Dokonuje interpretacji wyników badań przesiewowych w celu określenia stanu odżywienia.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1, C-2T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania i interpretacji pomiarów antropometrycznych w zawodzie dietetyka. Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie antropometrii w świetle pojawiających się nowych metod i techniki wykonywania i interpretacji testów przesiewowych.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3S-2
TZZ_1A_PO3-1zcid_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
TZZ_1A_K02R1A_K04C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą antopometrii, wykonywania pomiarów antropometrycznych oraz testów przesiewowych przydatnych do oceny stanu odżywienia człowieka oraz ich interpretacji w zależności od wieku i płci.
2,0Student - nie opanował podstawowych pojęć z zakresu antropometrii. - nie zna podstawowych technik pomiarów antropometrycznych oraz testów przesiewowych.
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student: - w zakresie ponad dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_U01
Posługuje się metodami i technikami stosowanymi w antropometrii. Dokonuje interpretacji wyników badań przesiewowych w celu określenia stanu odżywienia.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących technik pomiarów antropometrycznych i nie potrafi dokonać interpetacji uzykanych wyników.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące antropometrii z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury Potrafi dokonać podstawowe pomiary antropometryczne i je zinterpretować.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacjez wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące antropometrii. Potrafi wykonać znaczną ilość pomiarów antropomterycznych i je zinterpretować.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się ale również potrafi je w analityczny sposób porównać. Potrafi wykonać porawnie wszystkie pomiary antropomteryczne i je zinterpretować.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przeprowadzenia pomiarów antropometrycznych. Potrafi uzyskane wyniki zinterpretować. Potrafi dobrać odpowiednie testy przesiewowe do wybranych grup ludności.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przeprowadzenia pomiarów antropometrycznych. Potrafi uzyskane wyniki zinterpretować. Potrafi dobrać odpowiednie testy przesiewowe do wybranych grup ludności i wybór uzasadnić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO3-1zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania i interpretacji pomiarów antropometrycznych w zawodzie dietetyka. Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie antropometrii w świetle pojawiających się nowych metod i techniki wykonywania i interpretacji testów przesiewowych.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę przydatności pomiarów i techniki antropometrycznych w ocenie stanu odżywienia jednostek oraz populacji.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę pomiarów antropometrycznych, testów przesiwowych, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z antropometrii, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi technikami w antropomertii.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu antopometrii. Będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy, wybrania adekwatnych testów przesiewowych do badania wskazanej populacji.
TZZ_1A_PO3-1zcid_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.

Literatura podstawowa

  1. A. Malinowski ., Łuczak B., Grabowskiej J. (red.), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia t.1-4, Uniwersytet Łódzki, Łodź, 1995
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy., PWN, Warszawa, 1997, I
  3. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka., PWN, Warszawa, 2006
  4. Malinowski A., Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka, IWZZ, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Wolański N., Czynniki rozwoju biologicznego człowieka, PWN, Warszawa, 1981
  2. Gołąb S., Chrzanowska M., Przewodnik do ćwiczeń z antropologii nr 2, AWF, Kraków, 2002
  3. Rębacz E., Materiały do ćwiczeń z antropologii, Uniwersytet Szczeciński, 2011, II

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.3
T-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.2
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).2
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.2
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).2
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu2
T-L-7Pomiary antropometryczne u osób niepełnosprawnych i leżących. Wskaźniki oceny stanu odżywienia bezpośrednie i pośrednie - rozpoznawanie niedożywienia.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja antropometrii żywieniowej i jej zastosowanie w ocenie stanu odżywienia. Ogólne informacje o budowie ciała ludzkiego: sylwetki, typy budowy, proporcje, punkty charakterystyczne, linie, płaszczyzny.2
T-W-2Rozwój fizyczny i motoryczny oraz jego zaburzenia w ontogenezie człowieka. Pojęcie wieku biologicznego i jego wyznaczniki.2
T-W-3Metody antropometrii, normy dotyczące pomiarów ciała ludzkiego.2
T-W-4Norma rozwojowa jako biologiczny układ odniesienia. Metody oceny wieku rozwojowego, jednocechowe: tablice Pirqueta, siatki centylowe, wielocechowe: graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo – wzrostowych.2
T-W-5Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (cel, metody, wskaźniki, interpretacja wyników).2
T-W-6Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych do prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej w ramach profilaktyki żywieniowej.3
T-W-7Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metoda bioelektrycznej impedancji, wskaznik wzglednej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotwanie do zajeć laboratoryjnych6
A-L-3czytanie wskaznaej literatury5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do zajęć6
A-W-3analiza wskazanej literatury5
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-1zcid_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą antopometrii, wykonywania pomiarów antropometrycznych oraz testów przesiewowych przydatnych do oceny stanu odżywienia człowieka oraz ich interpretacji w zależności od wieku i płci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych
Treści programoweT-W-1Definicja antropometrii żywieniowej i jej zastosowanie w ocenie stanu odżywienia. Ogólne informacje o budowie ciała ludzkiego: sylwetki, typy budowy, proporcje, punkty charakterystyczne, linie, płaszczyzny.
T-W-4Norma rozwojowa jako biologiczny układ odniesienia. Metody oceny wieku rozwojowego, jednocechowe: tablice Pirqueta, siatki centylowe, wielocechowe: graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo – wzrostowych.
T-W-2Rozwój fizyczny i motoryczny oraz jego zaburzenia w ontogenezie człowieka. Pojęcie wieku biologicznego i jego wyznaczniki.
T-W-5Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (cel, metody, wskaźniki, interpretacja wyników).
T-W-6Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych do prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej w ramach profilaktyki żywieniowej.
T-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania pomiarów antropometerycznych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowy test pisemny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student - nie opanował podstawowych pojęć z zakresu antropometrii. - nie zna podstawowych technik pomiarów antropometrycznych oraz testów przesiewowych.
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student: - w zakresie ponad dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-1zcid_U01Posługuje się metodami i technikami stosowanymi w antropometrii. Dokonuje interpretacji wyników badań przesiewowych w celu określenia stanu odżywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych
Treści programoweT-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania pomiarów antropometerycznych
S-3Ocena podsumowująca: Końcowy test pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury dotyczących technik pomiarów antropometrycznych i nie potrafi dokonać interpetacji uzykanych wyników.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące antropometrii z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury Potrafi dokonać podstawowe pomiary antropometryczne i je zinterpretować.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacjez wielu źródeł specjalistycznej literatury dotyczące antropometrii. Potrafi wykonać znaczną ilość pomiarów antropomterycznych i je zinterpretować.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się ale również potrafi je w analityczny sposób porównać. Potrafi wykonać porawnie wszystkie pomiary antropomteryczne i je zinterpretować.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przeprowadzenia pomiarów antropometrycznych. Potrafi uzyskane wyniki zinterpretować. Potrafi dobrać odpowiednie testy przesiewowe do wybranych grup ludności.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przeprowadzenia pomiarów antropometrycznych. Potrafi uzyskane wyniki zinterpretować. Potrafi dobrać odpowiednie testy przesiewowe do wybranych grup ludności i wybór uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-1zcid_K01Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania i interpretacji pomiarów antropometrycznych w zawodzie dietetyka. Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie antropometrii w świetle pojawiających się nowych metod i techniki wykonywania i interpretacji testów przesiewowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych
Treści programoweT-W-1Definicja antropometrii żywieniowej i jej zastosowanie w ocenie stanu odżywienia. Ogólne informacje o budowie ciała ludzkiego: sylwetki, typy budowy, proporcje, punkty charakterystyczne, linie, płaszczyzny.
T-W-4Norma rozwojowa jako biologiczny układ odniesienia. Metody oceny wieku rozwojowego, jednocechowe: tablice Pirqueta, siatki centylowe, wielocechowe: graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo – wzrostowych.
T-W-2Rozwój fizyczny i motoryczny oraz jego zaburzenia w ontogenezie człowieka. Pojęcie wieku biologicznego i jego wyznaczniki.
T-W-5Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (cel, metody, wskaźniki, interpretacja wyników).
T-W-6Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych do prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej w ramach profilaktyki żywieniowej.
T-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania pomiarów antropometerycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę przydatności pomiarów i techniki antropometrycznych w ocenie stanu odżywienia jednostek oraz populacji.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę pomiarów antropometrycznych, testów przesiwowych, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z antropometrii, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi technikami w antropomertii.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu antopometrii. Będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy, wybrania adekwatnych testów przesiewowych do badania wskazanej populacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO3-1zcid_K02Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych
Treści programoweT-W-1Definicja antropometrii żywieniowej i jej zastosowanie w ocenie stanu odżywienia. Ogólne informacje o budowie ciała ludzkiego: sylwetki, typy budowy, proporcje, punkty charakterystyczne, linie, płaszczyzny.
T-W-4Norma rozwojowa jako biologiczny układ odniesienia. Metody oceny wieku rozwojowego, jednocechowe: tablice Pirqueta, siatki centylowe, wielocechowe: graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo – wzrostowych.
T-W-2Rozwój fizyczny i motoryczny oraz jego zaburzenia w ontogenezie człowieka. Pojęcie wieku biologicznego i jego wyznaczniki.
T-W-5Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (cel, metody, wskaźniki, interpretacja wyników).
T-W-6Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych do prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej w ramach profilaktyki żywieniowej.
T-L-2Somatotyp i konstytucja ciała. Metody oceny budowy ciała: Milicerowej, Sheldona, Sheldona w modyfikacjach.
T-L-1Punkty antropometryczne – nazewnictwo, lokalizacja.I nstrumentarium antropometryczne: budowa, wykorzystanie w pomiarach, sposób trzymania i mierzenia. Postawa antropometryczna.
T-L-3Pomiary antropometryczne rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży (masa i wysokość ciała; długość tułowi; długość kończyn, obwód głowy, klatki piersiowej i ramienia; szerokość barkowa, biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych).
T-L-4Wskaźniki rozwoju somatycznego u dzieci i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (siatki centylowe, rozkłady centylowe, tablice wartości centylowych). Wskaźniki dymorfizmu płciowego.
T-L-6Metody oceny składu tkankowego ciała: pomiary całkowitego tłuszczu ciała i beztłuszczowej masy ciała metodami antropometrycznymi (metoda Piechaczka, metoda Slaughtera i wsp.), ocena składników tkankowych ciała metodą bioelektrycznej impedancji, wskaźnik względnej masy tłuszczu i dystrybucji tłuszczu
T-L-5Pomiary antropometryczne u dorosłych (masa i wysokość ciała; obwód klatki piersiowej i ramienia; szerokość biodrowa i klatki piersiowej; grubość fałdów skórno-tłuszczowych). Wskaźniki stanu odżywienia u dorosłych i ich interpretacja w biologicznych układach odniesieniach (BMI, WC, WHR, WHtR).
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania pomiarów antropometerycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.