Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Budowa ustroju ludzkiego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budowa ustroju ludzkiego
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 45 3,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Tkanki i powłoka współna.2
T-L-2Układ kostny.2
T-L-3Połączenia kości.2
T-L-4Układ mięśniowy.2
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki i powłoka wspólna, układ kostny, połączenia kości i układ mięśniowy.2
T-L-6Układ naczyniowy.2
T-L-7Układ nerwowy obwodowy i układ dokrewny.2
T-L-8Układ nerwowy ośrodkowy.2
T-L-9Narządy zmysłów.2
T-L-10Kolokwium z układu naczyniowego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłu.2
T-L-11Układ oddechowy.2
T-L-12Układ pokarmowy.2
T-L-13Układ wydalniczy.2
T-L-14Układ rozrodczy.2
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego.2
30
wykłady
T-W-1Wprowdzenie do zajęć z anatomii. Osie i płaszczyzny ciała. Podstawowe pojęcia anatomiczne.2
T-W-2Tkanki.2
T-W-3Powłoka wspólna.2
T-W-4Ogólna budowa kości, podział szkieletu, nazewnictwo kości.4
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połączenia kości.2
T-W-6Układ mięśniowy.2
T-W-7Układ naczyniowy i chłonny6
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy.4
T-W-9Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny4
T-W-10Układ dokrewny.3
T-W-11Narządy zmysłów3
T-W-12Układ oddechowy.2
T-W-13Układ pokarmowy.4
T-W-14Układ wydalniczy.3
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski.2
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2przygotwanie do ćwieczeń10
A-L-3analiza wskazanej literatury10
A-L-4przygotowanie do kolokwiów5
A-L-5godziny kontaktowe z nauczycielem5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach45
A-W-2studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem15
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D3zcid_W01
Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-8, T-L-9, T-L-14, T-L-10, T-L-11, T-L-13, T-L-12, T-L-15, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-5M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D3zcid_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji; posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1T-L-8, T-L-9, T-L-14, T-L-10, T-L-11, T-L-13, T-L-12, T-L-15, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-5M-2S-1, S-3, S-2
TZZ_1A_D3zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
TZZ_1A_U05R1A_U07C-1T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-8, T-L-9, T-L-14, T-L-10, T-L-11, T-L-13, T-L-12, T-L-15, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-7, T-L-2, T-L-6, T-L-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D3zcid_K01
Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D3zcid_W01
Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Nie zna powiązań morfologiczno-funkcjonalne istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Nie zna powiązań morfologiczno-funkcjonalne istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,5Student posiada dostateczne wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,0Student posiada ponad dostateczne wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,5Student posiada dobre wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobre wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D3zcid_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji; posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
2,0Student - nie potrafi wymienić i wskazać kości, mięśni, podstawowych narządów w ustroju człowieka - nie potrafi powiązać budowy ustroju z czynnościami - nie posługuje się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - nie odnajduje obrazu preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać z niewielką trudnością obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się swobodnie prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać obraz preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłędnie wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać sprawnie obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu oraz je interpretować - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami - wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe
TZZ_1A_D3zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
2,0Student: - nie korzysta z profosjonalnych źródeł wiedzy do opanowania treści progrmowych - nie integruje wiedzy z wielu źródeł
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego i o nich dyskutować.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D3zcid_K01
Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę budowy organizmu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę budowy ludzkiego ciała, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy ustroju ludzkiego, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu w kontekście zachowania zdrowia.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.

Literatura podstawowa

  1. Gołąb B., Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, II
  2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, VIII
  3. Netter H., Atlas anatomii, Urban& Partner, Wrocław, 2008, II

Literatura dodatkowa

  1. Krechowiecki A., Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2006, VII
  2. Aleksandrowicz R., Mały atlas anatomiczny człowieka, PZWL, Warszawa, 2002, IV

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tkanki i powłoka współna.2
T-L-2Układ kostny.2
T-L-3Połączenia kości.2
T-L-4Układ mięśniowy.2
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki i powłoka wspólna, układ kostny, połączenia kości i układ mięśniowy.2
T-L-6Układ naczyniowy.2
T-L-7Układ nerwowy obwodowy i układ dokrewny.2
T-L-8Układ nerwowy ośrodkowy.2
T-L-9Narządy zmysłów.2
T-L-10Kolokwium z układu naczyniowego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłu.2
T-L-11Układ oddechowy.2
T-L-12Układ pokarmowy.2
T-L-13Układ wydalniczy.2
T-L-14Układ rozrodczy.2
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowdzenie do zajęć z anatomii. Osie i płaszczyzny ciała. Podstawowe pojęcia anatomiczne.2
T-W-2Tkanki.2
T-W-3Powłoka wspólna.2
T-W-4Ogólna budowa kości, podział szkieletu, nazewnictwo kości.4
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połączenia kości.2
T-W-6Układ mięśniowy.2
T-W-7Układ naczyniowy i chłonny6
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy.4
T-W-9Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny4
T-W-10Układ dokrewny.3
T-W-11Narządy zmysłów3
T-W-12Układ oddechowy.2
T-W-13Układ pokarmowy.4
T-W-14Układ wydalniczy.3
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski.2
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2przygotwanie do ćwieczeń10
A-L-3analiza wskazanej literatury10
A-L-4przygotowanie do kolokwiów5
A-L-5godziny kontaktowe z nauczycielem5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach45
A-W-2studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D3zcid_W01Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
Treści programoweT-W-10Układ dokrewny.
T-W-1Wprowdzenie do zajęć z anatomii. Osie i płaszczyzny ciała. Podstawowe pojęcia anatomiczne.
T-W-2Tkanki.
T-W-3Powłoka wspólna.
T-W-4Ogólna budowa kości, podział szkieletu, nazewnictwo kości.
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połączenia kości.
T-W-6Układ mięśniowy.
T-W-7Układ naczyniowy i chłonny
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-W-9Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy.
T-W-13Układ pokarmowy.
T-W-14Układ wydalniczy.
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski.
T-L-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-L-9Narządy zmysłów.
T-L-14Układ rozrodczy.
T-L-10Kolokwium z układu naczyniowego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłu.
T-L-11Układ oddechowy.
T-L-13Układ wydalniczy.
T-L-12Układ pokarmowy.
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego.
T-L-1Tkanki i powłoka współna.
T-L-3Połączenia kości.
T-L-4Układ mięśniowy.
T-L-7Układ nerwowy obwodowy i układ dokrewny.
T-L-2Układ kostny.
T-L-6Układ naczyniowy.
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki i powłoka wspólna, układ kostny, połączenia kości i układ mięśniowy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Nie zna powiązań morfologiczno-funkcjonalne istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Nie zna powiązań morfologiczno-funkcjonalne istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,5Student posiada dostateczne wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,0Student posiada ponad dostateczne wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,5Student posiada dobre wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobre wiadomości z zakresu budowy i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Zna na poziomie dostatecznym powiązania morfologiczno-funkcjonalne istniejące pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D3zcid_U01Student posiada umiejętność rozpoznawania zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji; posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
Treści programoweT-L-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-L-9Narządy zmysłów.
T-L-14Układ rozrodczy.
T-L-10Kolokwium z układu naczyniowego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłu.
T-L-11Układ oddechowy.
T-L-13Układ wydalniczy.
T-L-12Układ pokarmowy.
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego.
T-L-1Tkanki i powłoka współna.
T-L-3Połączenia kości.
T-L-4Układ mięśniowy.
T-L-7Układ nerwowy obwodowy i układ dokrewny.
T-L-2Układ kostny.
T-L-6Układ naczyniowy.
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki i powłoka wspólna, układ kostny, połączenia kości i układ mięśniowy.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student - nie potrafi wymienić i wskazać kości, mięśni, podstawowych narządów w ustroju człowieka - nie potrafi powiązać budowy ustroju z czynnościami - nie posługuje się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - nie odnajduje obrazu preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać z niewielką trudnością obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się swobodnie prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać obraz preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłędnie wymienić i wskazać kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać sprawnie obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu oraz je interpretować - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami - wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D3zcid_U02Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
Treści programoweT-W-10Układ dokrewny.
T-W-2Tkanki.
T-W-3Powłoka wspólna.
T-W-4Ogólna budowa kości, podział szkieletu, nazewnictwo kości.
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połączenia kości.
T-W-6Układ mięśniowy.
T-W-7Układ naczyniowy i chłonny
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-W-9Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy.
T-W-13Układ pokarmowy.
T-W-14Układ wydalniczy.
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski.
T-L-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-L-9Narządy zmysłów.
T-L-14Układ rozrodczy.
T-L-10Kolokwium z układu naczyniowego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłu.
T-L-11Układ oddechowy.
T-L-13Układ wydalniczy.
T-L-12Układ pokarmowy.
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego.
T-L-1Tkanki i powłoka współna.
T-L-3Połączenia kości.
T-L-4Układ mięśniowy.
T-L-7Układ nerwowy obwodowy i układ dokrewny.
T-L-2Układ kostny.
T-L-6Układ naczyniowy.
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki i powłoka wspólna, układ kostny, połączenia kości i układ mięśniowy.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie korzysta z profosjonalnych źródeł wiedzy do opanowania treści progrmowych - nie integruje wiedzy z wielu źródeł
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego i o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D3zcid_K01Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego.
Treści programoweT-W-10Układ dokrewny.
T-W-1Wprowdzenie do zajęć z anatomii. Osie i płaszczyzny ciała. Podstawowe pojęcia anatomiczne.
T-W-2Tkanki.
T-W-3Powłoka wspólna.
T-W-4Ogólna budowa kości, podział szkieletu, nazewnictwo kości.
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połączenia kości.
T-W-6Układ mięśniowy.
T-W-7Układ naczyniowy i chłonny
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy.
T-W-9Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy.
T-W-13Układ pokarmowy.
T-W-14Układ wydalniczy.
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę budowy organizmu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę budowy ludzkiego ciała, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy ustroju ludzkiego, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu w kontekście zachowania zdrowia.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.