Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Język rosyjski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język rosyjski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK3 40 2,01,00zaliczenie
lektoratLK4 40 2,01,00zaliczenie
lektoratLK5 40 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
C-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
C-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Zdrowy styl życia. Żywienie. Ochrona zdrowia. Sport. Turystyka. Podróże. Rząd (rekcja) wybranych czasowników. Przysłówki nieokreślone z partykułą -нибудь, ни, не. Zdania bezosobowe.10
T-LK-2Nauka i technika. Kultura. Imiesłowy przysłówkowe. Specyfika języka naukowego, fachowego, specjalistycznego.10
T-LK-3Praca. Wybór zawodu. Problem zatrudnienia. List motywacyjny, CV. Strona bierna. Imiesłowy przymiotnikowe.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
40
lektorat
T-LK-1Zjawiska przyrody. Pogoda i klimat. Katastrofy naturalne, ochrona środowiska. Przymiotniki złożone. Formy bezosobowe czasowników typu придется, хочется, собираться.5
T-LK-2Świat współczesny. Wielokulturowość. Słowotwórstwo, skrótowiec literowy, krótka forma imiesłowu.5
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
T-LK-4Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).20
40
lektorat
T-LK-1Człowiek (charakterystyka ogólna, relacje międzyludzkie, rodzina, społeczeństwo). Znajomość (zwroty grzecznościowe i ich specyfika w języku rosyjskim, etykieta w kontaktach społecznych). Formy gramatyczne nazwisk, imion, narodowości. Znaczenie –ся w czasownikach. Stopniowanie przymiotników. Krótka forma przymiotnika.10
T-LK-2Miejsce zamieszkania, życie codzienne (handel, towary, usługi, transport). Opisywanie przedmiotów, procesów, zjawisk. Czasowniki singularia tantum (обувь, посуда) i pluralia tantum (часы, каникулы). Liczebniki złożone. Czasowniki zwrotne nie mające odpowiedników w języku polskim. Rzeczowniki odczasownikowe.10
T-LK-3Szkoła, studia, wykształcenie (typy szkół, struktura uczelni, rok akademicki, student, egzaminy). Zdania złożone. Formy gramatyczne rzeczowników w tym odmiennych rodzajowo w j. polskim typu класс, программа. Liczebniki porządkowe.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
40

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć18
A-LK-3Udział w konsultacjach2
60
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Udział w konsultacjach2
A-LK-3Przygotowanie się do zajęć38
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć18
A-LK-3Udział w konsultacjach2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-7pisanie listów formalnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
S-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_A10-R_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa , fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku na poziomie B2
OZE_1A_W24R1A_W02C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-3, T-LK-2M-1, M-2, M-5, M-6, M-7S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
OZE_1A_A10-R_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
OZE_1A_W24R1A_W02C-2T-LK-4M-1, M-3, M-5S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_A10-R_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
OZE_1A_U04R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-2, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-3M-1, M-2, M-4, M-7S-2, S-6, S-4, S-5
OZE_1A_A10-R_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
OZE_1A_U04R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10C-2T-LK-4M-1, M-3, M-5S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_A10-R_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-3T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-2, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-1, T-LK-3M-1, M-2, M-4S-2, S-3, S-5, S-6, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_A10-R_W01
posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa , fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku na poziomie B2
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5
4,0
4,5
5,0
OZE_1A_A10-R_W02
zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_A10-R_U01
posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
OZE_1A_A10-R_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_A10-R_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5.
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, cz. 2, „Wagros”, Poznań, 2006
  2. S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, cz. 3, „Wagros”, Poznań, 2008
  3. A. Pado, Читай, пиши, говори! cz. I, II, Warszawa, 2001
  4. Z. Kurylin, Gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. К. И. Пехливанова, М. Н. Лебедева, Грамматика русского языка в иллюстрациях, "Русcкий язык", Москва, 1985
  2. Н.П.Андрюшина, М.Н.Макова, Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному, II сертификационный уровень. Общее владение, "Златоуст", Санкт-Петербург, 2010
  3. telc.net, Strona z materiałami przygotowującymi do Europejskich Certyfikatów Językowych
  4. yandex.ru, Najpopularniejsza internetowa wyszukiwarka materiałów w języku rosyjskim
  5. Materiały własne prowadzącego zajęcia

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Zdrowy styl życia. Żywienie. Ochrona zdrowia. Sport. Turystyka. Podróże. Rząd (rekcja) wybranych czasowników. Przysłówki nieokreślone z partykułą -нибудь, ни, не. Zdania bezosobowe.10
T-LK-2Nauka i technika. Kultura. Imiesłowy przysłówkowe. Specyfika języka naukowego, fachowego, specjalistycznego.10
T-LK-3Praca. Wybór zawodu. Problem zatrudnienia. List motywacyjny, CV. Strona bierna. Imiesłowy przymiotnikowe.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
40

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Zjawiska przyrody. Pogoda i klimat. Katastrofy naturalne, ochrona środowiska. Przymiotniki złożone. Formy bezosobowe czasowników typu придется, хочется, собираться.5
T-LK-2Świat współczesny. Wielokulturowość. Słowotwórstwo, skrótowiec literowy, krótka forma imiesłowu.5
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
T-LK-4Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).20
40

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Człowiek (charakterystyka ogólna, relacje międzyludzkie, rodzina, społeczeństwo). Znajomość (zwroty grzecznościowe i ich specyfika w języku rosyjskim, etykieta w kontaktach społecznych). Formy gramatyczne nazwisk, imion, narodowości. Znaczenie –ся w czasownikach. Stopniowanie przymiotników. Krótka forma przymiotnika.10
T-LK-2Miejsce zamieszkania, życie codzienne (handel, towary, usługi, transport). Opisywanie przedmiotów, procesów, zjawisk. Czasowniki singularia tantum (обувь, посуда) i pluralia tantum (часы, каникулы). Liczebniki złożone. Czasowniki zwrotne nie mające odpowiedników w języku polskim. Rzeczowniki odczasownikowe.10
T-LK-3Szkoła, studia, wykształcenie (typy szkół, struktura uczelni, rok akademicki, student, egzaminy). Zdania złożone. Formy gramatyczne rzeczowników w tym odmiennych rodzajowo w j. polskim typu класс, программа. Liczebniki porządkowe.10
T-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.10
40

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć18
A-LK-3Udział w konsultacjach2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Udział w konsultacjach2
A-LK-3Przygotowanie się do zajęć38
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne40
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć18
A-LK-3Udział w konsultacjach2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_A10-R_W01posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa , fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego w wybranym języku na poziomie B2
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W24ma podstawową wiedzę z wybranych zagadnień z filozofii lub socjologii, przydatną do rozumienia wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-1Zdrowy styl życia. Żywienie. Ochrona zdrowia. Sport. Turystyka. Podróże. Rząd (rekcja) wybranych czasowników. Przysłówki nieokreślone z partykułą -нибудь, ни, не. Zdania bezosobowe.
T-LK-2Nauka i technika. Kultura. Imiesłowy przysłówkowe. Specyfika języka naukowego, fachowego, specjalistycznego.
T-LK-3Szkoła, studia, wykształcenie (typy szkół, struktura uczelni, rok akademicki, student, egzaminy). Zdania złożone. Formy gramatyczne rzeczowników w tym odmiennych rodzajowo w j. polskim typu класс, программа. Liczebniki porządkowe.
T-LK-1Człowiek (charakterystyka ogólna, relacje międzyludzkie, rodzina, społeczeństwo). Znajomość (zwroty grzecznościowe i ich specyfika w języku rosyjskim, etykieta w kontaktach społecznych). Formy gramatyczne nazwisk, imion, narodowości. Znaczenie –ся w czasownikach. Stopniowanie przymiotników. Krótka forma przymiotnika.
T-LK-1Zjawiska przyrody. Pogoda i klimat. Katastrofy naturalne, ochrona środowiska. Przymiotniki złożone. Formy bezosobowe czasowników typu придется, хочется, собираться.
T-LK-2Miejsce zamieszkania, życie codzienne (handel, towary, usługi, transport). Opisywanie przedmiotów, procesów, zjawisk. Czasowniki singularia tantum (обувь, посуда) i pluralia tantum (часы, каникулы). Liczebniki złożone. Czasowniki zwrotne nie mające odpowiedników w języku polskim. Rzeczowniki odczasownikowe.
T-LK-4Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-LK-3Praca. Wybór zawodu. Problem zatrudnienia. List motywacyjny, CV. Strona bierna. Imiesłowy przymiotnikowe.
T-LK-2Świat współczesny. Wielokulturowość. Słowotwórstwo, skrótowiec literowy, krótka forma imiesłowu.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-7pisanie listów formalnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_A10-R_W02zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W24ma podstawową wiedzę z wybranych zagadnień z filozofii lub socjologii, przydatną do rozumienia wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_A10-R_U01posiada umiejętność porozumiewania się na poziomie B2 z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej oraz czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U04posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2.
Treści programoweT-LK-1Zdrowy styl życia. Żywienie. Ochrona zdrowia. Sport. Turystyka. Podróże. Rząd (rekcja) wybranych czasowników. Przysłówki nieokreślone z partykułą -нибудь, ни, не. Zdania bezosobowe.
T-LK-2Miejsce zamieszkania, życie codzienne (handel, towary, usługi, transport). Opisywanie przedmiotów, procesów, zjawisk. Czasowniki singularia tantum (обувь, посуда) i pluralia tantum (часы, каникулы). Liczebniki złożone. Czasowniki zwrotne nie mające odpowiedników w języku polskim. Rzeczowniki odczasownikowe.
T-LK-2Nauka i technika. Kultura. Imiesłowy przysłówkowe. Specyfika języka naukowego, fachowego, specjalistycznego.
T-LK-4Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-LK-1Zjawiska przyrody. Pogoda i klimat. Katastrofy naturalne, ochrona środowiska. Przymiotniki złożone. Formy bezosobowe czasowników typu придется, хочется, собираться.
T-LK-3Szkoła, studia, wykształcenie (typy szkół, struktura uczelni, rok akademicki, student, egzaminy). Zdania złożone. Formy gramatyczne rzeczowników w tym odmiennych rodzajowo w j. polskim typu класс, программа. Liczebniki porządkowe.
T-LK-2Świat współczesny. Wielokulturowość. Słowotwórstwo, skrótowiec literowy, krótka forma imiesłowu.
T-LK-1Człowiek (charakterystyka ogólna, relacje międzyludzkie, rodzina, społeczeństwo). Znajomość (zwroty grzecznościowe i ich specyfika w języku rosyjskim, etykieta w kontaktach społecznych). Formy gramatyczne nazwisk, imion, narodowości. Znaczenie –ся w czasownikach. Stopniowanie przymiotników. Krótka forma przymiotnika.
T-LK-3Praca. Wybór zawodu. Problem zatrudnienia. List motywacyjny, CV. Strona bierna. Imiesłowy przymiotnikowe.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-7pisanie listów formalnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_A10-R_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U04posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów.
Treści programoweT-LK-4Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_A10-R_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się.
Treści programoweT-LK-1Zdrowy styl życia. Żywienie. Ochrona zdrowia. Sport. Turystyka. Podróże. Rząd (rekcja) wybranych czasowników. Przysłówki nieokreślone z partykułą -нибудь, ни, не. Zdania bezosobowe.
T-LK-3Wybrane tematy i słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów.
T-LK-2Nauka i technika. Kultura. Imiesłowy przysłówkowe. Specyfika języka naukowego, fachowego, specjalistycznego.
T-LK-2Miejsce zamieszkania, życie codzienne (handel, towary, usługi, transport). Opisywanie przedmiotów, procesów, zjawisk. Czasowniki singularia tantum (обувь, посуда) i pluralia tantum (часы, каникулы). Liczebniki złożone. Czasowniki zwrotne nie mające odpowiedników w języku polskim. Rzeczowniki odczasownikowe.
T-LK-2Świat współczesny. Wielokulturowość. Słowotwórstwo, skrótowiec literowy, krótka forma imiesłowu.
T-LK-3Szkoła, studia, wykształcenie (typy szkół, struktura uczelni, rok akademicki, student, egzaminy). Zdania złożone. Formy gramatyczne rzeczowników w tym odmiennych rodzajowo w j. polskim typu класс, программа. Liczebniki porządkowe.
T-LK-4Trening egzaminacyjny (słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisanie listów formalnych, prowadzenie dialogów na różne tematy – argumentowanie, szukanie rozwiązań i kompromisów).
T-LK-1Człowiek (charakterystyka ogólna, relacje międzyludzkie, rodzina, społeczeństwo). Znajomość (zwroty grzecznościowe i ich specyfika w języku rosyjskim, etykieta w kontaktach społecznych). Formy gramatyczne nazwisk, imion, narodowości. Znaczenie –ся w czasownikach. Stopniowanie przymiotników. Krótka forma przymiotnika.
T-LK-1Zjawiska przyrody. Pogoda i klimat. Katastrofy naturalne, ochrona środowiska. Przymiotniki złożone. Formy bezosobowe czasowników typu придется, хочется, собираться.
T-LK-3Praca. Wybór zawodu. Problem zatrudnienia. List motywacyjny, CV. Strona bierna. Imiesłowy przymiotnikowe.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: kartkówka (F)
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-6Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P)
S-4Ocena formująca: prezentacja (F)
S-1Ocena formująca: test diagnostyczny (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych.
3,5.
4,0
4,5
5,0