Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Sędłak <Pawel.Sedlak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość budowy i zasady działania tłokowych silników spalinowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zaznajomienie z problematyką eksploatacji silników spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod eksploatacji ograniczających zużycie paliwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozruch silnika w niskich temperaturach1
T-A-2Specyficzne warunki eksploatacji silników1
T-A-3Optymalizacja pracy silnika2
T-A-4Eksploatacyjne sposoby ograniczenia zużycia paliwa1
T-A-5Współpraca silnika z odbiornikiem mocy2
T-A-6Silniki spalinowe w układach kogeneracji energii2
9
wykłady
T-W-1Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych1
T-W-2Charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika1
T-W-3Wskaźniki ekonomiczności pracy silnika1
T-W-4Charakterystyka uniwersalna1
T-W-5Pole podaży mocy2
T-W-6Charakterystyka gęstości czasowej1
T-W-7Silniki spalinowe w układach hybrydowych2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć21
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do zajęć21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-4dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O14-1_W01
ma wiedzę w zakresie eksploatacji silników spalinowych
OZE_1A_W21, OZE_1A_W22R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-5, T-A-3M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O14-1_U01
potrafi racjonalnie eksploatować silniki spalinowe
OZE_1A_U12R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-5, T-A-3M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O14-1_K01
jest świadomy swojej wiedzy, rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-5, T-A-3M-4, M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O14-1_W01
ma wiedzę w zakresie eksploatacji silników spalinowych
2,0
3,0ma wiedzę w zakresie eksploatacji silników spalinowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O14-1_U01
potrafi racjonalnie eksploatować silniki spalinowe
2,0
3,0potrafi racjonalnie eksploatować pojazdy silnikowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O14-1_K01
jest świadomy swojej wiedzy, rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
2,0
3,0jest świadomy ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wajand J. A., Wajand J. T., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozruch silnika w niskich temperaturach1
T-A-2Specyficzne warunki eksploatacji silników1
T-A-3Optymalizacja pracy silnika2
T-A-4Eksploatacyjne sposoby ograniczenia zużycia paliwa1
T-A-5Współpraca silnika z odbiornikiem mocy2
T-A-6Silniki spalinowe w układach kogeneracji energii2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych1
T-W-2Charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika1
T-W-3Wskaźniki ekonomiczności pracy silnika1
T-W-4Charakterystyka uniwersalna1
T-W-5Pole podaży mocy2
T-W-6Charakterystyka gęstości czasowej1
T-W-7Silniki spalinowe w układach hybrydowych2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do zajęć21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do zajęć21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O14-1_W01ma wiedzę w zakresie eksploatacji silników spalinowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie silników spalinowych i pojazdów, między innymi niezbędną do: 1) rozumienia budowy i zasad działania silników spalinowych, 2) rozumienia problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, 3) racjonalnego stosowania pojazdów;
OZE_1A_W22ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie i recykling, a także systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn, przydatną do planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką eksploatacji silników spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod eksploatacji ograniczających zużycie paliwa
Treści programoweT-W-2Charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika
T-W-1Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych
T-W-4Charakterystyka uniwersalna
T-W-6Charakterystyka gęstości czasowej
T-W-7Silniki spalinowe w układach hybrydowych
T-W-5Pole podaży mocy
T-W-3Wskaźniki ekonomiczności pracy silnika
T-A-1Rozruch silnika w niskich temperaturach
T-A-2Specyficzne warunki eksploatacji silników
T-A-4Eksploatacyjne sposoby ograniczenia zużycia paliwa
T-A-6Silniki spalinowe w układach kogeneracji energii
T-A-5Współpraca silnika z odbiornikiem mocy
T-A-3Optymalizacja pracy silnika
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma wiedzę w zakresie eksploatacji silników spalinowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O14-1_U01potrafi racjonalnie eksploatować silniki spalinowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U12zna i rozumie budowę oraz zasadę działania silników spalinowych, orientuje się w zakresie problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, potrafi racjonalnie eksploatować silniki i pojazdy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką eksploatacji silników spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod eksploatacji ograniczających zużycie paliwa
Treści programoweT-W-2Charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika
T-W-1Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych
T-W-4Charakterystyka uniwersalna
T-W-6Charakterystyka gęstości czasowej
T-W-7Silniki spalinowe w układach hybrydowych
T-W-5Pole podaży mocy
T-W-3Wskaźniki ekonomiczności pracy silnika
T-A-1Rozruch silnika w niskich temperaturach
T-A-2Specyficzne warunki eksploatacji silników
T-A-4Eksploatacyjne sposoby ograniczenia zużycia paliwa
T-A-6Silniki spalinowe w układach kogeneracji energii
T-A-5Współpraca silnika z odbiornikiem mocy
T-A-3Optymalizacja pracy silnika
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi racjonalnie eksploatować pojazdy silnikowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O14-1_K01jest świadomy swojej wiedzy, rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką eksploatacji silników spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod eksploatacji ograniczających zużycie paliwa
Treści programoweT-W-2Charakterystyki statyczne i dynamiczne silnika
T-W-1Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych
T-W-4Charakterystyka uniwersalna
T-W-6Charakterystyka gęstości czasowej
T-W-7Silniki spalinowe w układach hybrydowych
T-W-5Pole podaży mocy
T-W-3Wskaźniki ekonomiczności pracy silnika
T-A-1Rozruch silnika w niskich temperaturach
T-A-2Specyficzne warunki eksploatacji silników
T-A-4Eksploatacyjne sposoby ograniczenia zużycia paliwa
T-A-6Silniki spalinowe w układach kogeneracji energii
T-A-5Współpraca silnika z odbiornikiem mocy
T-A-3Optymalizacja pracy silnika
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-1wykład informacyjny
M-3wykład problemowy
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy ograniczenia swojej wiedzy, rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0