Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Perspektywy rozwoju OZE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Perspektywy rozwoju OZE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Aleksander Brzóstowicz <Aleksander.Brzostowicz@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>, Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość fizyki, matematyki, biologii, ochrony przyrody na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu OZE i perspektyw rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie, a także analiza korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowych technologii i wynalazków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1OZE wczoraj i dziś - przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ich teoretyczny potencjał oraz obecny udział w globalnej produkcji energii, wpływ rozwoju techniki na wydajność OZE.1
T-W-2OZE a inne alternatywne źródła energii - rozwój nowych rozwiązań i technologii.1
T-W-3Analiza perspektyw rozwoju elektrowni wiatrowych, wodnych, instalacji geotermalnych i technologii współspalania biomasy w Polsce.1
T-W-4Perspektywy rozwoju urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni w Polsce.2
T-W-5OZE w gospodarstwach domowych i budownictwie, kompleksowe systemy wytwarzania, magazynowania i zarządzania zużyciem energii.1
T-W-6Perspektywiczne rozwiązania i technologie a możliwości dalszego rozwoju OZE.3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.5
A-W-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego. Samodzielne pogłębianie wiedzy.16
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca- ustne lub pisemne zaliczenie przedmiotu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C36_W01
Student posiada wiedzę na temat OZE, perspektyw rozwoju OZE i nowych technologii przydatnych do rozwoju OZE.
OZE_1A_W12, OZE_1A_W13R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C36_U01
Student potrafi stosować wiedzę z zakresu perspektyw rozwoju OZE w praktyce.
OZE_1A_U13, OZE_1A_U15R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C36_K01
Student jest świadomy znaczenia OZE i roli rozwoju OZE dla ludzi i środowiska.
OZE_1A_K05, OZE_1A_K01R1A_K04, R1A_K05InzA_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C36_W01
Student posiada wiedzę na temat OZE, perspektyw rozwoju OZE i nowych technologii przydatnych do rozwoju OZE.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę związaną z perspektywami rozwoju OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C36_U01
Student potrafi stosować wiedzę z zakresu perspektyw rozwoju OZE w praktyce.
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności związane z oceną możliwości zastosowania innowqacyjnych rozwiazań z zakresu OZE
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C36_K01
Student jest świadomy znaczenia OZE i roli rozwoju OZE dla ludzi i środowiska.
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia rozwoju OZE
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jastrzębska Grażyna, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009, 2
  2. Lewandowski Witold, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010, 4

Literatura dodatkowa

  1. Ryszard Tytko, Racjonalna gospodarka energią, ECO INVESTMENT SP Z O.O., Warszawa, 2013
  2. Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków, 2013, 2
  3. Paska Józef, Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010
  4. Niedziółka Dorota, Zielona energia w Polsce, CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1OZE wczoraj i dziś - przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ich teoretyczny potencjał oraz obecny udział w globalnej produkcji energii, wpływ rozwoju techniki na wydajność OZE.1
T-W-2OZE a inne alternatywne źródła energii - rozwój nowych rozwiązań i technologii.1
T-W-3Analiza perspektyw rozwoju elektrowni wiatrowych, wodnych, instalacji geotermalnych i technologii współspalania biomasy w Polsce.1
T-W-4Perspektywy rozwoju urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni w Polsce.2
T-W-5OZE w gospodarstwach domowych i budownictwie, kompleksowe systemy wytwarzania, magazynowania i zarządzania zużyciem energii.1
T-W-6Perspektywiczne rozwiązania i technologie a możliwości dalszego rozwoju OZE.3
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.9
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach.5
A-W-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego. Samodzielne pogłębianie wiedzy.16
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C36_W01Student posiada wiedzę na temat OZE, perspektyw rozwoju OZE i nowych technologii przydatnych do rozwoju OZE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W12ma wiedzę w zakresie zastosowania abiotycznych źródeł energii odnawialnej, obejmującą wykorzystanie energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej, przydatną między innymi do: 1) wykorzystania energii słonecznej w procesach grzewczych i zasilania energią elektryczną, 2) rozumienia zasady działania i charakterystyk turbin wiatrowych w celu ich właściwego stosowania, 3) oceny efektywności techniczno-ekonomicznej zastosowania pomp ciepła, 4) technicznej oceny lokalizacji małej elektrowni wodnej, doboru urządzeń i prognozowania jej efektywności;
OZE_1A_W13ma wiedzę w zakresie pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, jej przetwarzania i zastosowania powstałego biopaliwa, obejmującą między innymi formy biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i ich zasoby, technologie i maszyny stosowane w pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, odchody zwierzęce i organiczne odpady produkcyjne jako źródło biomasy, technologie wytwarzania biogazu i jego właściwości, biogazownie rolnicze i biogazownie oparte na fermentacji osadów ściekowych oraz ujęcia biogazu na składowiskach odpadów, uzdatnianie, magazynowanie i zastosowanie biogazu, technologie produkcji biopaliw stałych i płynnych, ich właściwości i zastosowanie, zgazowywanie i pirolizę biomasy, paliwa syntetyczne, kogenerację i systemy hybrydowe, rozwiązania prawne w obrocie biopaliwami, przydatną między innymi do: 1) rozumienia procesów występujących przy przetwarzaniu biomasy na biopaliwa, 2) orientowania się w zakresie urządzeń stosowanych w tych procesach, 3) orientowania się w zakresie możliwości zastosowania biopaliw;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu OZE i perspektyw rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie, a także analiza korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowych technologii i wynalazków.
Treści programoweT-W-1OZE wczoraj i dziś - przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ich teoretyczny potencjał oraz obecny udział w globalnej produkcji energii, wpływ rozwoju techniki na wydajność OZE.
T-W-3Analiza perspektyw rozwoju elektrowni wiatrowych, wodnych, instalacji geotermalnych i technologii współspalania biomasy w Polsce.
T-W-4Perspektywy rozwoju urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni w Polsce.
T-W-5OZE w gospodarstwach domowych i budownictwie, kompleksowe systemy wytwarzania, magazynowania i zarządzania zużyciem energii.
T-W-2OZE a inne alternatywne źródła energii - rozwój nowych rozwiązań i technologii.
T-W-6Perspektywiczne rozwiązania i technologie a możliwości dalszego rozwoju OZE.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca- ustne lub pisemne zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym posiada wiedzę związaną z perspektywami rozwoju OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C36_U01Student potrafi stosować wiedzę z zakresu perspektyw rozwoju OZE w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U13orientuje się w zakresie specyfiki i uwarunkowań produkcji roślinnej ukierunkowanej na wytwarzanie biomasy wykorzystywanej w obszarze odnawialnych źródeł energii, jest przygotowany do prowadzenia działalności w tym zakresie;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu OZE i perspektyw rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie, a także analiza korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowych technologii i wynalazków.
Treści programoweT-W-1OZE wczoraj i dziś - przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ich teoretyczny potencjał oraz obecny udział w globalnej produkcji energii, wpływ rozwoju techniki na wydajność OZE.
T-W-3Analiza perspektyw rozwoju elektrowni wiatrowych, wodnych, instalacji geotermalnych i technologii współspalania biomasy w Polsce.
T-W-4Perspektywy rozwoju urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni w Polsce.
T-W-5OZE w gospodarstwach domowych i budownictwie, kompleksowe systemy wytwarzania, magazynowania i zarządzania zużyciem energii.
T-W-2OZE a inne alternatywne źródła energii - rozwój nowych rozwiązań i technologii.
T-W-6Perspektywiczne rozwiązania i technologie a możliwości dalszego rozwoju OZE.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca- ustne lub pisemne zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności związane z oceną możliwości zastosowania innowqacyjnych rozwiazań z zakresu OZE
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C36_K01Student jest świadomy znaczenia OZE i roli rozwoju OZE dla ludzi i środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K05rozumie potrzebę przedstawiania w sposób prosty zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem na szerokim forum społecznym;
OZE_1A_K01ma świadomość znaczenia energii dla społeczeństwa;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu OZE i perspektyw rozwoju technologii wykorzystania odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie, a także analiza korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowych technologii i wynalazków.
Treści programoweT-W-1OZE wczoraj i dziś - przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ich teoretyczny potencjał oraz obecny udział w globalnej produkcji energii, wpływ rozwoju techniki na wydajność OZE.
T-W-3Analiza perspektyw rozwoju elektrowni wiatrowych, wodnych, instalacji geotermalnych i technologii współspalania biomasy w Polsce.
T-W-4Perspektywy rozwoju urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni w Polsce.
T-W-5OZE w gospodarstwach domowych i budownictwie, kompleksowe systemy wytwarzania, magazynowania i zarządzania zużyciem energii.
T-W-2OZE a inne alternatywne źródła energii - rozwój nowych rozwiązań i technologii.
T-W-6Perspektywiczne rozwiązania i technologie a możliwości dalszego rozwoju OZE.
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca- ustne lub pisemne zaliczenie przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy znaczenia rozwoju OZE
3,5
4,0
4,5
5,0