Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Uprawa roślin energetycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa roślin energetycznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Czyż <Henryk.Czyz@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 9 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Biologia roślin energetycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzy w zakresie technologii produkcji biomasy i możliwości jej wykorzystania jako źródła energii odnawialnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego i rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych użytków zielonych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie kart technologiczno-agrotechnicznych dla wybranych gatunków roślin energetycznych.9
9
wykłady
T-W-1Możliwości wykorzystania roślin energetycznych jako źródeł biomasy i biopaliw, warunki siedliskowe produkcji roslin energetycznych, ich znaczenie gospodarcze i mozliwości uprawy w Polsce. Specyficzne cechy polowej produkci roślinnej, zmianowanie i płodozmiany. Technologia uprawy roli, siewu (sadzenia), pielęgnowania i zbioru jednorocznych roślin energetycznych. Technlogia uprawy roli, zakładania plantacji, pielęgnowania i zbioru wieloletnich roslin energetycznych. Zasady produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na użytkach zielonych.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Studiowanie literatury9
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia7
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Studiowanie literatury9
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / pokaz / ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Ciągła ocena pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C10_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania i technologii uprawy jednorocznych i wieloletnich roślin energetycznych
OZE_1A_W09R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03C-1T-A-1, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C10_U01
Potrafi samodzielnie opracować agrotechnikę ( kartę technologiczną) uprawy roślin energetycznych
OZE_1A_U13R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U08C-1T-A-1, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C10_K01
Student ogólnie interesuje się biomasą jako źródłem energii odnawialnej
OZE_1A_K01R1A_K04, R1A_K05InzA_K01C-1T-A-1, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C10_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania i technologii uprawy jednorocznych i wieloletnich roślin energetycznych
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę z zakresu rozpoznawania i technologii uprawy podstawowych gatunków roślin energetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C10_U01
Potrafi samodzielnie opracować agrotechnikę ( kartę technologiczną) uprawy roślin energetycznych
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie opracować kartę technologiczną podstawowych roślin energetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C10_K01
Student ogólnie interesuje się biomasą jako źródłem energii odnawialnej
2,0
3,0Ogólnie interesuje się biomasą jako źródłem energii odnawialnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lajszner W., Graban Ł., Wieloletnie rośliny energetyczne, Multico Oficyna Wydawnicza, Olsztyn, 2012, Seria Technologie Energii Odnawialnej
  2. Kościk B., Rośliny energetyczne, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 2003, Praca zbiorowa pod redakcją B. Kościka

Literatura dodatkowa

  1. Boelcke B. Bury M., Produkcja drewna energetycznego na gruntach ornych - wyniki badań z terenu północno-wschodnich Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2006, Koszalińskie Studia i Materiały, z. 9, s. 109-118
  2. Czyż H., Bury M., Walory wierzby krzewiastej i możliwości wykorzystania jej jako źródło biomasy, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2005, s. 55-64, W: P. Lewandowski (red.). Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim. Energia z biomasy szansą na rozwój. Uwarunkowania i prognozy. s. 55-64
  3. Czyż H., Kirtczak T., Sarnowski A., Karasiuk M., Użytkowe, przyrodnicze i energetyczne walory przymorskich użytków zielonych, Rocznik Ochrony Środowiska, Koszalin, 2011, nr 13, s. 1055-1068
  4. Czyż H., Bury M., Możliwości uprawy ślazowca pensylwńskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na gruntach ornych wyłączonych z użytkowania rolniczego, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2006, W: P. Lewandowski (red.). Produkcja energii z surowców odnawialnych na Pomorzu Zachodnim. s. 237-249
  5. Gradziuk P. (red.), Biopaliwa, AR Lublin, Lublin, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego i rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych użytków zielonych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie kart technologiczno-agrotechnicznych dla wybranych gatunków roślin energetycznych.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Możliwości wykorzystania roślin energetycznych jako źródeł biomasy i biopaliw, warunki siedliskowe produkcji roslin energetycznych, ich znaczenie gospodarcze i mozliwości uprawy w Polsce. Specyficzne cechy polowej produkci roślinnej, zmianowanie i płodozmiany. Technologia uprawy roli, siewu (sadzenia), pielęgnowania i zbioru jednorocznych roślin energetycznych. Technlogia uprawy roli, zakładania plantacji, pielęgnowania i zbioru wieloletnich roslin energetycznych. Zasady produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na użytkach zielonych.9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje5
A-A-3Studiowanie literatury9
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje4
A-W-3Studiowanie literatury9
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C10_W01Student ma podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania i technologii uprawy jednorocznych i wieloletnich roślin energetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W09ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki roślin uprawianych na cele energetyczne, obejmującą głównie ich budowę i rozmnażanie, oraz wiedzę dotyczącą produkcji roślinnej w zakresie wytwarzania biomasy wykorzystywanej w obszarze odnawialnych źródeł energii, obejmującą charakterystykę tradycyjnych roślin uprawnych wykorzystywanych na cele energetyczne oraz roślin uprawianych wyłącznie w tym celu, uprawę roli, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie i nawożenie roślin w produkcji biomasy, zmianowanie i płodozmiany, zasady użytkowania łąk, nowe trendy w uprawie roślin energetycznych, przydatną do rozumienia specyfiki i uwarunkowań produkcji rolniczej na cele energetyczne, a także prowadzenia działalności w tym zakresie;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy w zakresie technologii produkcji biomasy i możliwości jej wykorzystania jako źródła energii odnawialnej
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego i rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych użytków zielonych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie kart technologiczno-agrotechnicznych dla wybranych gatunków roślin energetycznych.
T-W-1Możliwości wykorzystania roślin energetycznych jako źródeł biomasy i biopaliw, warunki siedliskowe produkcji roslin energetycznych, ich znaczenie gospodarcze i mozliwości uprawy w Polsce. Specyficzne cechy polowej produkci roślinnej, zmianowanie i płodozmiany. Technologia uprawy roli, siewu (sadzenia), pielęgnowania i zbioru jednorocznych roślin energetycznych. Technlogia uprawy roli, zakładania plantacji, pielęgnowania i zbioru wieloletnich roslin energetycznych. Zasady produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na użytkach zielonych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / pokaz / ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę z zakresu rozpoznawania i technologii uprawy podstawowych gatunków roślin energetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C10_U01Potrafi samodzielnie opracować agrotechnikę ( kartę technologiczną) uprawy roślin energetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U13orientuje się w zakresie specyfiki i uwarunkowań produkcji roślinnej ukierunkowanej na wytwarzanie biomasy wykorzystywanej w obszarze odnawialnych źródeł energii, jest przygotowany do prowadzenia działalności w tym zakresie;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy w zakresie technologii produkcji biomasy i możliwości jej wykorzystania jako źródła energii odnawialnej
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego i rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych użytków zielonych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie kart technologiczno-agrotechnicznych dla wybranych gatunków roślin energetycznych.
T-W-1Możliwości wykorzystania roślin energetycznych jako źródeł biomasy i biopaliw, warunki siedliskowe produkcji roslin energetycznych, ich znaczenie gospodarcze i mozliwości uprawy w Polsce. Specyficzne cechy polowej produkci roślinnej, zmianowanie i płodozmiany. Technologia uprawy roli, siewu (sadzenia), pielęgnowania i zbioru jednorocznych roślin energetycznych. Technlogia uprawy roli, zakładania plantacji, pielęgnowania i zbioru wieloletnich roslin energetycznych. Zasady produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na użytkach zielonych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / pokaz / ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie opracować kartę technologiczną podstawowych roślin energetycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C10_K01Student ogólnie interesuje się biomasą jako źródłem energii odnawialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K01ma świadomość znaczenia energii dla społeczeństwa;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzy w zakresie technologii produkcji biomasy i możliwości jej wykorzystania jako źródła energii odnawialnej
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego i rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych użytków zielonych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie kart technologiczno-agrotechnicznych dla wybranych gatunków roślin energetycznych.
T-W-1Możliwości wykorzystania roślin energetycznych jako źródeł biomasy i biopaliw, warunki siedliskowe produkcji roslin energetycznych, ich znaczenie gospodarcze i mozliwości uprawy w Polsce. Specyficzne cechy polowej produkci roślinnej, zmianowanie i płodozmiany. Technologia uprawy roli, siewu (sadzenia), pielęgnowania i zbioru jednorocznych roślin energetycznych. Technlogia uprawy roli, zakładania plantacji, pielęgnowania i zbioru wieloletnich roslin energetycznych. Zasady produkcji biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne na użytkach zielonych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / pokaz / ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Ciągła ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ogólnie interesuje się biomasą jako źródłem energii odnawialnej
3,5
4,0
4,5
5,0