Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Mechanika płynów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika płynów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Wanda Malinowska <Wanda.Malinowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>, Wanda Malinowska <Wanda.Malinowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 10 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z matematyki.
W-2Podstawowe wiadomości z fizyki: mechanika, hydrostatyka.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, definicjami i prawami mechaniki płynów.
C-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych praw mechaniki płynów w inżynierii rolniczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Jednostki miar stosowane w mechanice płynów. Przykłady obliczeniowe ilustrujące własności fizyczne płynów.2
T-A-2Przykłady obliczeniowe z zakresu hydrostatyki.4
T-A-3Obliczanie strat energii przy przepływie cieczy w rurociągach - przykłady.2
T-A-4Przykłady obliczeniowe przepływów w przewodach wentylacyjnych.2
10
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia. Fizyczne właściwości płynów.1
T-W-2Elementy hydrostatyki: prawo Eulera, prawo Pascala, ciśnienie i napór hydrostatyczny, równowaga w naczyniach połączonych, zasada ciągu kominowego.2
T-W-3Parcie płynu na ciała zanurzone, wypór hydrostatyczny, pływanie ciał.2
T-W-4Równanie ciąglości strugi. Równanie Beornuliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej.1
T-W-5Elementy dynamiki płynów rzeczywistych: podobieństwo zjawisk przeplywowych, przepływ laminarny i turbulentny, liczba Reynoldsa.2
T-W-6Straty energii przy przepływie cieczy w rurociągach. Przepływy w przewodach wentylacyjnych: nawiew i wywiew powietrza.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-A-2Przygotowanie do zajęć.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.12
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykladów.20
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, wyjaśnianie.
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania przykładów na ćwiczeniach przedmiotowych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z teorii (wykład).
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zadań(ćwiczenia).

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C07_W01
Student zna podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Zna sposób obliczania strat energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
OZE_1A_W02R1A_W01, R1A_W03, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-1S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C07_U01
Student potrafi zdefiniować i zastosować podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Potrafi obliczać straty energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
OZE_1A_U06R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U07C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-A-3, T-A-4M-2, M-1S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C07_K01
Ma świadomość potrzeby pogłębiania posiadanych umiejętności.
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-2T-W-1M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C07_W01
Student zna podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Zna sposób obliczania strat energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
2,0
3,0Student zna podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Zna sposób obliczania strat energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C07_U01
Student potrafi zdefiniować i zastosować podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Potrafi obliczać straty energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Potrafi obliczać straty energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C07_K01
Ma świadomość potrzeby pogłębiania posiadanych umiejętności.
2,0
3,0Ma świadomość potrzeby pogłębiania zdobytych umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Orzechowski Z.,Prywer J., Zarzycki R., Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa
  2. Burka E., Nałęcz T., Mechanika płynów w przykładach. Teoria. Zadania. Rozwiązania., PWN, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. Janusz Walczak, Inżynierska Mechanika Płynów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Jednostki miar stosowane w mechanice płynów. Przykłady obliczeniowe ilustrujące własności fizyczne płynów.2
T-A-2Przykłady obliczeniowe z zakresu hydrostatyki.4
T-A-3Obliczanie strat energii przy przepływie cieczy w rurociągach - przykłady.2
T-A-4Przykłady obliczeniowe przepływów w przewodach wentylacyjnych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia. Fizyczne właściwości płynów.1
T-W-2Elementy hydrostatyki: prawo Eulera, prawo Pascala, ciśnienie i napór hydrostatyczny, równowaga w naczyniach połączonych, zasada ciągu kominowego.2
T-W-3Parcie płynu na ciała zanurzone, wypór hydrostatyczny, pływanie ciał.2
T-W-4Równanie ciąglości strugi. Równanie Beornuliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej.1
T-W-5Elementy dynamiki płynów rzeczywistych: podobieństwo zjawisk przeplywowych, przepływ laminarny i turbulentny, liczba Reynoldsa.2
T-W-6Straty energii przy przepływie cieczy w rurociągach. Przepływy w przewodach wentylacyjnych: nawiew i wywiew powietrza.2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-A-2Przygotowanie do zajęć.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach10
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykladów.20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C07_W01Student zna podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Zna sposób obliczania strat energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W02ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie: 1) fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, wielkości i prawa opisujące ruch płynów, fizykę cząsteczkową, elektryczność, elementy fizyki atomowej i jądrowej, fale elektromagnetyczne, kwantowe właściwości promieniowania oraz budowę ciała stałego, 2) mechaniki, obejmującą płaskie i przestrzenne układy sił, środek ciężkości, tarcie, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podstawowe pojęcia i prawa dynamiki, momenty bezwładności, dynamikę ruchu obrotowego, 3) mechaniki płynów, 4) techniki cieplnej, obejmującą zasady termodynamiki, przemiany odwracalne gazów, termodynamikę pary wodnej, termodynamikę gazów wilgotnych, obiegi termiczne maszyn cieplnych, termodynamikę procesu spalania, wymianę i wymienniki ciepła, 5) wytrzymałości materiałów, obejmującą naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie, ścinanie, momenty bezwładności figur płaskich, skręcanie, zginanie, wyboczenie, hipotezy wytężeniowe, w tym niezbędną do: 1) zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych występujących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, 2) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, 3) eksploatacji urządzeń występujących przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4) samodzielnego rozwiązywania prostych problemów technicznych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych praw mechaniki płynów w inżynierii rolniczej.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, definicjami i prawami mechaniki płynów.
Treści programoweT-W-2Elementy hydrostatyki: prawo Eulera, prawo Pascala, ciśnienie i napór hydrostatyczny, równowaga w naczyniach połączonych, zasada ciągu kominowego.
T-W-3Parcie płynu na ciała zanurzone, wypór hydrostatyczny, pływanie ciał.
T-W-4Równanie ciąglości strugi. Równanie Beornuliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej.
T-W-5Elementy dynamiki płynów rzeczywistych: podobieństwo zjawisk przeplywowych, przepływ laminarny i turbulentny, liczba Reynoldsa.
T-W-6Straty energii przy przepływie cieczy w rurociągach. Przepływy w przewodach wentylacyjnych: nawiew i wywiew powietrza.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, wyjaśnianie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania przykładów na ćwiczeniach przedmiotowych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zadań(ćwiczenia).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z teorii (wykład).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Zna sposób obliczania strat energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C07_U01Student potrafi zdefiniować i zastosować podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Potrafi obliczać straty energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U06potrafi wykorzystać poznaną wiedzę w zakresie fizyki, techniki cieplnej, mechaniki ogólnej, mechaniki płynów i wytrzymałości materiałów, a także chemii i mikrobiologii do: 1) zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych i chemicznych występujących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, 2) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych, 3) rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w ramach studiowanego kierunku;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych praw mechaniki płynów w inżynierii rolniczej.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, definicjami i prawami mechaniki płynów.
Treści programoweT-W-2Elementy hydrostatyki: prawo Eulera, prawo Pascala, ciśnienie i napór hydrostatyczny, równowaga w naczyniach połączonych, zasada ciągu kominowego.
T-W-1Podstawowe pojęcia. Fizyczne właściwości płynów.
T-W-3Parcie płynu na ciała zanurzone, wypór hydrostatyczny, pływanie ciał.
T-W-4Równanie ciąglości strugi. Równanie Beornuliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej.
T-W-5Elementy dynamiki płynów rzeczywistych: podobieństwo zjawisk przeplywowych, przepływ laminarny i turbulentny, liczba Reynoldsa.
T-W-6Straty energii przy przepływie cieczy w rurociągach. Przepływy w przewodach wentylacyjnych: nawiew i wywiew powietrza.
T-A-3Obliczanie strat energii przy przepływie cieczy w rurociągach - przykłady.
T-A-4Przykłady obliczeniowe przepływów w przewodach wentylacyjnych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, wyjaśnianie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania przykładów na ćwiczeniach przedmiotowych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zadań(ćwiczenia).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z teorii (wykład).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe prawa i równania mechaniki płynów. Potrafi obliczać straty energii podczas przepływu płynu w rurociągach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C07_K01Ma świadomość potrzeby pogłębiania posiadanych umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania podstawowych praw mechaniki płynów w inżynierii rolniczej.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia. Fizyczne właściwości płynów.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, wyjaśnianie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnego rozwiązywania przykładów na ćwiczeniach przedmiotowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość potrzeby pogłębiania zdobytych umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0