Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>, Piotr Kostencki <Piotr.Kostencki@zut.edu.pl>, Rafał Nowowiejski <Rafal.Nowowiejski@zut.edu.pl>, Tomasz Stawicki <Tomasz.Stawicki@zut.edu.pl>, Paweł Sędłak <Pawel.Sedlak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 4 1,00,56zaliczenie
laboratoriaL3 8 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy poziom obsługi komputera i zasadniczego oprogramowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1umiejętność wykonania prostych modeli graficznych konstrukcji
C-2orientowanie się w zakresie form i możliwości programów komputerowych przeznaczonych do zapisu konstrukcji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Rysowanie figur płaskich i przestrzennych, modyfikacja i analiza właściwości obiektów2
T-L-2Lokalizacja obiektów w płaskich i przestrzennych układach współrzędnych1
T-L-3Modele krawędziowe powierzchniowe i bryłowe4
T-L-4Przygotowanie i wykonanie wydruku rysunku1
8
wykłady
T-W-1Komputerowy zapis konstrukcji4
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2przygotowanie do zajęć22
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2przygotowanie do zajęć, wykonywanie opracowania na temat komputerowego zapisu konstrukcji26
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: samodzielne wykonanie opracowania na temat komputerowego zapisu konstrukcji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_B08_W01
orientowanie się w zakresie form komputerowego zapisu konstrukcji
OZE_1A_W10, OZE_1A_W11R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_B08_U01
potrafi wykonać graficzny model obiektu
OZE_1A_U03, OZE_1A_U10R1A_U03InzA_U03, InzA_U07C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_B08_K01
ma świadomość stosowania nowych technik w projektowaniu
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_B08_W01
orientowanie się w zakresie form komputerowego zapisu konstrukcji
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie sposobów komputerowego zapisu konstrukcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_B08_U01
potrafi wykonać graficzny model obiektu
2,0
3,0w sposób podstawowy potrafi posługiwać się programem AutoCAD przy tworzeniu modelu obiektu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_B08_K01
ma świadomość stosowania nowych technik w projektowaniu
2,0
3,0ma podstawową świadomość stosowania nowych technik w projektowaniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. AutoCAD Podręcznik użytkownika, https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore#?sort=score, 2016
  2. Skupnik Damian, Markiewicz Ryszard, Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji, Wydawnictwo Nauka i Technika, Warszawa, 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rysowanie figur płaskich i przestrzennych, modyfikacja i analiza właściwości obiektów2
T-L-2Lokalizacja obiektów w płaskich i przestrzennych układach współrzędnych1
T-L-3Modele krawędziowe powierzchniowe i bryłowe4
T-L-4Przygotowanie i wykonanie wydruku rysunku1
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Komputerowy zapis konstrukcji4
4

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2przygotowanie do zajęć22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
A-W-2przygotowanie do zajęć, wykonywanie opracowania na temat komputerowego zapisu konstrukcji26
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_B08_W01orientowanie się w zakresie form komputerowego zapisu konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
OZE_1A_W11ma wiedzę z zakresu: 1) grafiki inżynierskiej, obejmującą sposoby odwzorowania obiektów i ich wymiarowanie, zasady tworzenia schematów układów technicznych, system komputerowego wspomagania projektowania CAD, 2) części maszyn, obejmującą strukturę mechanizmów i wyznaczania ich trajektorii ruchu, prędkości, przyśpieszeń i sił, wyrównoważenie mas, połączenia, elementy sprężyste, osie, wały, łożyskowanie i uszczelnienia, mechanizmy krzywkowe, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, 3) elementów maszynoznawstwa, obejmującą między innymi pompy wyporowe i wirowe, sprężarki, dmuchawy, wentylatory i instalacje rurociągowe, niezbędną do: 1) czytania rysunków technicznych oraz samodzielnego odwzorowywania i wymiarowania obiektów, 2) posługiwania się programami CAD do zapisu konstrukcji, 3) analizy pracy mechanizmów i prawidłowego doboru części oraz zespołów w urządzeniach, a także projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów maszyn i urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2orientowanie się w zakresie form i możliwości programów komputerowych przeznaczonych do zapisu konstrukcji
Treści programoweT-W-1Komputerowy zapis konstrukcji
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: samodzielne wykonanie opracowania na temat komputerowego zapisu konstrukcji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie sposobów komputerowego zapisu konstrukcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_B08_U01potrafi wykonać graficzny model obiektu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U10interpretuje wydarzenia społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne - przyswojona podstawowa wiedza z zakresu wybranych zagadnień z ekonomii i filozofii/socjologii ułatwia głębszą interpretację ogólnych problemów ekonomicznej praktyki gospodarczej oraz wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1umiejętność wykonania prostych modeli graficznych konstrukcji
Treści programoweT-L-1Rysowanie figur płaskich i przestrzennych, modyfikacja i analiza właściwości obiektów
T-L-3Modele krawędziowe powierzchniowe i bryłowe
T-L-4Przygotowanie i wykonanie wydruku rysunku
T-L-2Lokalizacja obiektów w płaskich i przestrzennych układach współrzędnych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wykonania projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w sposób podstawowy potrafi posługiwać się programem AutoCAD przy tworzeniu modelu obiektu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_B08_K01ma świadomość stosowania nowych technik w projektowaniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1umiejętność wykonania prostych modeli graficznych konstrukcji
Treści programoweT-W-1Komputerowy zapis konstrukcji
T-L-1Rysowanie figur płaskich i przestrzennych, modyfikacja i analiza właściwości obiektów
T-L-3Modele krawędziowe powierzchniowe i bryłowe
T-L-4Przygotowanie i wykonanie wydruku rysunku
T-L-2Lokalizacja obiektów w płaskich i przestrzennych układach współrzędnych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wykonania projektu
S-3Ocena podsumowująca: samodzielne wykonanie opracowania na temat komputerowego zapisu konstrukcji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową świadomość stosowania nowych technik w projektowaniu
3,5
4,0
4,5
5,0