Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wyników:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wyników
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Janina Możejko <Janina.Mozejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,00,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość statystyki i informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką organizacji pomiarów środowiskowych oraz opracowania wyników przy użyciu pakietu statystycznego Statistica

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe wiadomości o pakietach statystycznych: zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie2
T-A-2Graficzna prezentacja wyników, opis statystyczny danych doświadczalnych: wyznaczanie parametrów rozkładów empirycznych; sporządzanie histogramów oraz wykresów skrzynkowych, dopasowywanie funkcji rozkładu6
T-A-3Ocena błędów pomiarów; porównywanie wyników4
T-A-4Analiza regresji i korelacji: badanie istotności korelacji; wyznaczanie parametrów równania regresji i ich ocena statystyczna6
T-A-5Modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie; analiza serii czasowych: badanie trendu, konstrukcja modeli prognostycznych12
30
wykłady
T-W-1Organizacja pomiarów środowiskowych1
T-W-2Metody planowania doświadczeń2
T-W-3Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych1
T-W-4Metody prezentacji danych1
T-W-5Błędy pomiarów, ocena niepewności wyników pomiarów, zasady zaokrąglania wyników2
T-W-6Walidacja metod analitycznych2
T-W-7Karty kontrolne1
T-W-8Analiza wyników pomiarów monitoringu środowiska: opis statystyczny, dobór rozkładu prawdopodobieństwa, identyfikacja trendu2
T-W-9Modelowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, dobór modeli prognostycznych2
T-W-10Zaliczenie pisemne przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą3
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (pakiet Statistca)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładowych w formie pisemnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
S-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02a_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, organizacji pomiarów, zna podstawowe metody służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
KOS_2A_W06, KOS_2A_W04T2A_W01, T2A_W03C-1T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02a_U01
Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się pakietem komputerowym Statistica, wspomagającym opracowanie statystyczne wyników pomiarów środowiskowych
KOS_2A_U10, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-02a_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02a_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, organizacji pomiarów, zna podstawowe metody służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02a_U01
Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się pakietem komputerowym Statistica, wspomagającym opracowanie statystyczne wyników pomiarów środowiskowych
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-02a_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. K. Doerffel, Statystyka dla chemików analityków, WNT, Warszawa, 1989
  2. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001
  3. W.Pasewicz, Metody statystyczne i ich zastosowanie w naukach rolniczych, rybackich, technologii spożywczej i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2006
  4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa, 1999
  5. Praca zbiorowa pod redakcją P.Konieczki i J. Namiernika, Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, WNT, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. W. Ostasiewicz red., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1999

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe wiadomości o pakietach statystycznych: zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie2
T-A-2Graficzna prezentacja wyników, opis statystyczny danych doświadczalnych: wyznaczanie parametrów rozkładów empirycznych; sporządzanie histogramów oraz wykresów skrzynkowych, dopasowywanie funkcji rozkładu6
T-A-3Ocena błędów pomiarów; porównywanie wyników4
T-A-4Analiza regresji i korelacji: badanie istotności korelacji; wyznaczanie parametrów równania regresji i ich ocena statystyczna6
T-A-5Modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie; analiza serii czasowych: badanie trendu, konstrukcja modeli prognostycznych12
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizacja pomiarów środowiskowych1
T-W-2Metody planowania doświadczeń2
T-W-3Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych1
T-W-4Metody prezentacji danych1
T-W-5Błędy pomiarów, ocena niepewności wyników pomiarów, zasady zaokrąglania wyników2
T-W-6Walidacja metod analitycznych2
T-W-7Karty kontrolne1
T-W-8Analiza wyników pomiarów monitoringu środowiska: opis statystyczny, dobór rozkładu prawdopodobieństwa, identyfikacja trendu2
T-W-9Modelowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, dobór modeli prognostycznych2
T-W-10Zaliczenie pisemne przedmiotu1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą3
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02a_W01Student ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, organizacji pomiarów, zna podstawowe metody służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji danych doświadczalnych i rezultatów analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką organizacji pomiarów środowiskowych oraz opracowania wyników przy użyciu pakietu statystycznego Statistica
Treści programoweT-W-9Modelowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie, dobór modeli prognostycznych
T-W-2Metody planowania doświadczeń
T-W-3Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych
T-W-8Analiza wyników pomiarów monitoringu środowiska: opis statystyczny, dobór rozkładu prawdopodobieństwa, identyfikacja trendu
T-W-1Organizacja pomiarów środowiskowych
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładowych w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem wynosi 60%
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02a_U01Student potrafi planować pomiary i analizy oraz posługiwać się pakietem komputerowym Statistica, wspomagającym opracowanie statystyczne wyników pomiarów środowiskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką organizacji pomiarów środowiskowych oraz opracowania wyników przy użyciu pakietu statystycznego Statistica
Treści programoweT-A-5Modelowanie wybranych procesów zachodzących w przyrodzie; analiza serii czasowych: badanie trendu, konstrukcja modeli prognostycznych
T-A-4Analiza regresji i korelacji: badanie istotności korelacji; wyznaczanie parametrów równania regresji i ich ocena statystyczna
T-A-1Podstawowe wiadomości o pakietach statystycznych: zasady obsługi pakietów, wprowadzanie danych, operacje na danych, wybór odpowiednich procedur i ich przeznaczenie
T-A-3Ocena błędów pomiarów; porównywanie wyników
T-A-2Graficzna prezentacja wyników, opis statystyczny danych doświadczalnych: wyznaczanie parametrów rozkładów empirycznych; sporządzanie histogramów oraz wykresów skrzynkowych, dopasowywanie funkcji rozkładu
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (pakiet Statistca)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60% umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-02a_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką organizacji pomiarów środowiskowych oraz opracowania wyników przy użyciu pakietu statystycznego Statistica
Treści programoweT-W-1Organizacja pomiarów środowiskowych
T-W-2Metody planowania doświadczeń
T-W-3Znaczenie i zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia audytoryjne z użyciem komputerów (pakiet Statistca)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań
S-2Ocena formująca: Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kompetencje zdobyte przez Studenta wynoszą 60% kompetencji możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0