Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu chemii fizycznej i organicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.4
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.2
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.2
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.4
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.2
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13b_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-1S-1
KOS_2A_C03-13b_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
KOS_2A_W05T2A_W02C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-W-4, T-W-5M-1S-2, S-1
KOS_2A_C03-13b_W03
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
KOS_2A_W07T2A_W04C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-6M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13b_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
KOS_2A_U01T2A_U01C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6, T-W-3M-1S-2, S-1
KOS_2A_C03-13b_U02
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
KOS_2A_U09T2A_U07C-1T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-W-5M-1S-2, S-1
KOS_2A_C03-13b_U03
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-1T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć nabędzie następujące postawy aktywne, zachowania profesjonalne w zwiazku z wykonywaniem zawodu, zgodne z zasadami etyki.
KOS_2A_K05T2A_K04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13b_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-13b_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-13b_W03
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13b_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-13b_U02
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-13b_U03
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć nabędzie następujące postawy aktywne, zachowania profesjonalne w zwiazku z wykonywaniem zawodu, zgodne z zasadami etyki.
2,0
3,0Przyjmuje postawę aktywną wobec problemów zagospodarowania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.Nadziakiewicz, K.Wacławek, S.Stelmach, Procesy termiczne utylizacji odpadów, Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, pierwsze
  2. Praca zbiorowa, Termiczna utylizacja odpadów. V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 1998, Poznań
  3. J.Malej, Zarys ochrony środowiska, Uczelniane Politechni Koszalińskiej, Koszalin, 2010, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Zintegrowane systemy ochrony środowiska - termiczna utylizacja odpadów, Ekochem, Szczecin, 1996, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.4
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.2
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.2
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.4
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.2
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4Zaliczenie.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
T-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_W02Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_W03Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna zasady bezpiecznego spalania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_U02Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
T-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_U03Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna sposoby wykorzystania odpadów komunalnych do celów energetycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13b_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć nabędzie następujące postawy aktywne, zachowania profesjonalne w zwiazku z wykonywaniem zawodu, zgodne z zasadami etyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie wiedzy z zakresu technik spalania w zależności od składu odpadów, pirolizy, zagospodarowania odpadów wtórnych i niebezpiecznych.
Treści programoweT-W-2Wykorzystanie metod pirolitycznych w zagospodarowaniu odpadów.
T-W-1Spalanie odpadów komunalnych i odpadów z produkcji przemysłowych.
T-W-6Wtórne emisje z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów.
T-W-4Spalanie odpadowych chloropochodnych organicznych. Sposoby zmniejszenia powstawania pochodnych dioksyn.
T-W-5Ogólne zasady dobrego spalania.
T-W-3Metody termiczne w zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiedzy po dwóch wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przyjmuje postawę aktywną wobec problemów zagospodarowania odpadów.
3,5
4,0
4,5
5,0