Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Nawozy ekologiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nawozy ekologiczne
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Grzmil <Barbara.Grzmil@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu stosowanych nieorganicznych procesów przemysłowych i ich wpływu na środowisko

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi właściwości fizykochemicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych i surowcami wykorzystywanymi w procesach ich otrzymywania
C-2Zapoznanie z procesami i operacjami jednostkowymi stosowanymi w produkcji ekologicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sytuacja przemysłu nawozowego w Polsce. Wpływ procesów otrzymywania i stosowania nawozów na środowisko. Zrównoważone nawożenie. Obieg składników nawozowych w ekosystemie.3
T-W-2Charakterystyka surowców stosowanych w produkcji nawozów mineralnych i kierunki ich przerobu.2
T-W-3Ustawa o nawozach i nawożeniu, właściwości fizykochemiczne nawozów konwencjonalnych.2
T-W-4Charakterystyka wieloskładnikowych nawozów kompleksowych i mieszanych oraz sposoby ich otrzymywania (konwencjonalne, aktywacja surowców w operacji mielenia, biochemiczne roztwarzanie)3
T-W-5Charakterystyka nawozów płynnych i zawiesinowych1
T-W-6Nawozy o kontrolowanym i spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych1
T-W-7Wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów w produkcji niekonwencjonalnych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych. Odzysk fosforu ze ścieków przemysłowych i komunalnych2
T-W-8Cykl życia wieloskładnikowego nawozu mineralnego1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studia literaturowe i przygotowanie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Indywidualne konsultacje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium zaliczające z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13a_W01
Charakteryzuje właściwości fizykochemiczne nawozów, surowce, procesy i operacje jednostkowe związane z ich otrzymywaniem, objaśnia wpływ produkcji i stosowania nawozów na środowisko
KOS_2A_W06, KOS_2A_W07T2A_W03, T2A_W04C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-4, T-W-8, T-W-2M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13a_U01
potrafi zaproponować sposoby otrzymywania nawozów wieloskładnikowego o odpowiednich właściwościach i obniżonym wpływie ich produkcji i stosowania na środowisko
KOS_2A_U19T2A_U16C-1, C-2T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-7, T-W-4M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-13a_K01
jest świadomy wpływu procesów produkcji i stosowania nawozów na środowisko oraz informuje o tym społeczeństwo
KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-2T-W-8, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13a_W01
Charakteryzuje właściwości fizykochemiczne nawozów, surowce, procesy i operacje jednostkowe związane z ich otrzymywaniem, objaśnia wpływ produkcji i stosowania nawozów na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0charakteryzuje niektóre właściwości fizykochemiczne nawozów, zna kilka procesów i operacji jednostkowych stosowanych w produkcji nawozów, częściowo opisuje wpływ produkcji i stosowania nawozów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13a_U01
potrafi zaproponować sposoby otrzymywania nawozów wieloskładnikowego o odpowiednich właściwościach i obniżonym wpływie ich produkcji i stosowania na środowisko
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0potrafi zaproponować jeden ze sposobów otrzymywania nawozów wieloskładnikowych o odpowiednich właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-13a_K01
jest świadomy wpływu procesów produkcji i stosowania nawozów na środowisko oraz informuje o tym społeczeństwo
2,0nie spełnia kryteriów okreslonych dla oceny 3
3,0częściowo jest świadomy wpływu procesów produkcji i stosowania nawozów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. E. Gorlach, T. Mazur, Chemia rolna, PWN, Warszawa, 2001
  2. Praca zbiorowa, Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla branży chemicznej w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005
  3. Palgrave D. A., Fluid fertilizer science and technology, Marcel Dekker, New York, 1991
  4. Nielssen F. T., Manual of fertilizer processing, Marcel Dekker, New York, 1987
  5. Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007, DzU 2007, nr 147, poz. 1033, 2007

Literatura dodatkowa

  1. artykuły z czasopism i konferencji o tematyce nawozowej

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sytuacja przemysłu nawozowego w Polsce. Wpływ procesów otrzymywania i stosowania nawozów na środowisko. Zrównoważone nawożenie. Obieg składników nawozowych w ekosystemie.3
T-W-2Charakterystyka surowców stosowanych w produkcji nawozów mineralnych i kierunki ich przerobu.2
T-W-3Ustawa o nawozach i nawożeniu, właściwości fizykochemiczne nawozów konwencjonalnych.2
T-W-4Charakterystyka wieloskładnikowych nawozów kompleksowych i mieszanych oraz sposoby ich otrzymywania (konwencjonalne, aktywacja surowców w operacji mielenia, biochemiczne roztwarzanie)3
T-W-5Charakterystyka nawozów płynnych i zawiesinowych1
T-W-6Nawozy o kontrolowanym i spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych1
T-W-7Wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów w produkcji niekonwencjonalnych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych. Odzysk fosforu ze ścieków przemysłowych i komunalnych2
T-W-8Cykl życia wieloskładnikowego nawozu mineralnego1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studia literaturowe i przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13a_W01Charakteryzuje właściwości fizykochemiczne nawozów, surowce, procesy i operacje jednostkowe związane z ich otrzymywaniem, objaśnia wpływ produkcji i stosowania nawozów na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z procesami i operacjami jednostkowymi stosowanymi w produkcji ekologicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych
C-1Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi właściwości fizykochemicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych i surowcami wykorzystywanymi w procesach ich otrzymywania
Treści programoweT-W-1Sytuacja przemysłu nawozowego w Polsce. Wpływ procesów otrzymywania i stosowania nawozów na środowisko. Zrównoważone nawożenie. Obieg składników nawozowych w ekosystemie.
T-W-3Ustawa o nawozach i nawożeniu, właściwości fizykochemiczne nawozów konwencjonalnych.
T-W-6Nawozy o kontrolowanym i spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych
T-W-7Wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów w produkcji niekonwencjonalnych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych. Odzysk fosforu ze ścieków przemysłowych i komunalnych
T-W-5Charakterystyka nawozów płynnych i zawiesinowych
T-W-4Charakterystyka wieloskładnikowych nawozów kompleksowych i mieszanych oraz sposoby ich otrzymywania (konwencjonalne, aktywacja surowców w operacji mielenia, biochemiczne roztwarzanie)
T-W-8Cykl życia wieloskładnikowego nawozu mineralnego
T-W-2Charakterystyka surowców stosowanych w produkcji nawozów mineralnych i kierunki ich przerobu.
Metody nauczaniaM-2Indywidualne konsultacje
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium zaliczające z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0charakteryzuje niektóre właściwości fizykochemiczne nawozów, zna kilka procesów i operacji jednostkowych stosowanych w produkcji nawozów, częściowo opisuje wpływ produkcji i stosowania nawozów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13a_U01potrafi zaproponować sposoby otrzymywania nawozów wieloskładnikowego o odpowiednich właściwościach i obniżonym wpływie ich produkcji i stosowania na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U19potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi właściwości fizykochemicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych i surowcami wykorzystywanymi w procesach ich otrzymywania
C-2Zapoznanie z procesami i operacjami jednostkowymi stosowanymi w produkcji ekologicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych
Treści programoweT-W-2Charakterystyka surowców stosowanych w produkcji nawozów mineralnych i kierunki ich przerobu.
T-W-1Sytuacja przemysłu nawozowego w Polsce. Wpływ procesów otrzymywania i stosowania nawozów na środowisko. Zrównoważone nawożenie. Obieg składników nawozowych w ekosystemie.
T-W-6Nawozy o kontrolowanym i spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych
T-W-5Charakterystyka nawozów płynnych i zawiesinowych
T-W-8Cykl życia wieloskładnikowego nawozu mineralnego
T-W-3Ustawa o nawozach i nawożeniu, właściwości fizykochemiczne nawozów konwencjonalnych.
T-W-7Wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów w produkcji niekonwencjonalnych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych. Odzysk fosforu ze ścieków przemysłowych i komunalnych
T-W-4Charakterystyka wieloskładnikowych nawozów kompleksowych i mieszanych oraz sposoby ich otrzymywania (konwencjonalne, aktywacja surowców w operacji mielenia, biochemiczne roztwarzanie)
Metody nauczaniaM-2Indywidualne konsultacje
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium zaliczające z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0potrafi zaproponować jeden ze sposobów otrzymywania nawozów wieloskładnikowych o odpowiednich właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-13a_K01jest świadomy wpływu procesów produkcji i stosowania nawozów na środowisko oraz informuje o tym społeczeństwo
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z procesami i operacjami jednostkowymi stosowanymi w produkcji ekologicznych nawozów mineralnych i mineralno-organicznych
Treści programoweT-W-8Cykl życia wieloskładnikowego nawozu mineralnego
T-W-1Sytuacja przemysłu nawozowego w Polsce. Wpływ procesów otrzymywania i stosowania nawozów na środowisko. Zrównoważone nawożenie. Obieg składników nawozowych w ekosystemie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Indywidualne konsultacje
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium zaliczające z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnia kryteriów okreslonych dla oceny 3
3,0częściowo jest świadomy wpływu procesów produkcji i stosowania nawozów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0