Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Projekt technologiczny z ochrony środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projekt technologiczny z ochrony środowiska
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Gryta <Marek.Gryta@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 60 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka na poziomie liceum
W-2chemia ogólna
W-3podstawy inżynierii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1znajomość wykonania technicznej dokumentacji opracowanej technologii
C-2umiejętność analizy i wyboru oferowanych projektów technologicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przedstawienie zakresu tematyki projektowej i wybór tematu projektu2
T-P-2Omówienie i praktyczna realizacja sposobów wykonywania projektu4
T-P-3Dyskusje wynikow badań literaturowych2
T-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy2
T-P-5Analiza możliwości aparturowego rozwiązania koncepcji technologicznej - schemat technologiczny3
T-P-6Konsultacje: sprawdzanie i korekta prowadzonych obliczeń6
T-P-7Weryfikacja przygotowanego opisu projektu10
T-P-8Ocena wykonania zadań projektowych1
T-P-9Przedstawienie zakresu tematycznego obejmującego przedmiot: Zasady projektowania w technologii chemicznej. Przedstawienie wzorcowego układu projekty technologicznego: TOM I (Zeszyt 1. Dane o procesie technologicznym; Zeszyt 2. Bilans masowy i cieplny; Zeszyt 3. Schemat Technologiczny; Zeszyt 4. Kontrola laboratoryjna procesu), TOM II (Zeszyt 1. Zbiorczy wykaz aparatury i urządzeń technologicznych oraz materiałów orurowania; Zeszyt 2. Specyfikacje szczegółowe, szkice, rysunki złożeniowe aparatów; Zeszyt 3. Koncepcja lokalizacji i przestrzennego rozmieszczenia aparatury; Zeszyt 4. Pomiary i automatyka), Tom 3. Założenia branżowe (Zeszyt 1. Wytyczne branżowe, Zeszyt 2. Zagadnienia korozji i doboru materiałów, Zeszyt 3. Zagadnienia BHP i p.poż), Tom 4 (Zeszyt 1. Orientacyjne zestawienie kosztów, Zeszyt 2. Część ekonomiczna), TOM5 – Materiały źródłowe o procesie technologicznym. Wykres Sankey’a. Przedstawienie przykładowego projektu. Symbole aparatury chemicznej stosowane przy tworzeniu schematów instalacji. Przykładowe zadania projektowe30
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Badania literaturowe10
A-P-3Opracowanie koncepcji technologicznej4
A-P-4Konsultacje z prowadzącym projekt6
A-P-5Wykonaie opisu projektu10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1przygotowanie dokumentacji projektu technologii
M-2konsultacje
M-3Praktyczne przedstawienie mozliwych sppsobów reazlizacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Projekt technologiczny - na zadany temat student opisuje podstawy technologii produkcji, np. ochrony przed emisją kwasu siarkowego, a następnie przeprowadza obliczenia procesowe i bilansowe oraz przygotowuje dokumentację techniczną.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-10_W01
ma wiedzę w zakresie doboru rozwiązń konstrukcyjnych i projektowych
KOS_2A_W10, KOS_2A_W04T2A_W01, T2A_W07InzA2_W02C-1, C-2T-P-4, T-P-5, T-P-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-10_U01
potrafi przygotować dokumentację techniczną opisującą realizację techniczną danej technologii
KOS_2A_U01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U10T2A_U01, T2A_U03, T2A_U07C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-P-8M-1S-1
KOS_2A_C03-10_U02
zna czynniki wpływające na efekty ekonomiczne eksploatacji procesu technologicznego
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-2T-P-2, T-P-4, T-P-8M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-10_K01
Rozumie wpływ rozwiązań projektowych na faktyczne oddziaływania projektowanej instalacji na srodowisko
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-P-4, T-P-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-10_W01
ma wiedzę w zakresie doboru rozwiązń konstrukcyjnych i projektowych
2,0nie zna zasad doboru materiałów konstrukcyjnych
3,0zna różne materiały konstrukcyjne i ich przeznaczenie
3,5potrafi dla danego medium i procesu dobrać odporny materiał konstrukcyjny
4,0potrafi dobrać właściwe materiały konstrukcyjne
4,5rozróżnia zagadnienie odporności materiału a jego ceny i potrafi wskazać kilka metriałów zamiennych
5,0Wybiera optymalne materiały konstrukcyjne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-10_U01
potrafi przygotować dokumentację techniczną opisującą realizację techniczną danej technologii
2,0przygotowana dokumentacja jest niekompletna i zawiera szereg błędów
3,0dokumentacja zawiera opis technologii, schemat ideowy i technologiczny, obliczenia bilansowe i wykresy Sankeya, rysunki aparatów
3,5dokumentacja zawiera opis technologii, schemat ideowy i technologiczny, obliczenia głównych aparatów technologicznych, rysunki aparatów oraz obliczenia bilansowe i wykresy Sankeya
4,0Dokumentacja zawiera wszystkie wymagane elementy, ale część obliczeń została wykonana metodami uproszczonymi lub na podstawie przyjętych założeń upraszczających
4,5Projekt jest kompletny, wystepują nieliczne błędy
5,0Dokumentacja jest wykonana wzorcowo
KOS_2A_C03-10_U02
zna czynniki wpływające na efekty ekonomiczne eksploatacji procesu technologicznego
2,0nie rozumie wpływu rozwiązania technologicznego na ekonomię procesu
3,0potrafi wskazać główne czynniki wpływające na wynik ekonomiczny danej technologii
3,5potrafi opracowac schemat obliczeń przybliżonych kosztów produkcji
4,0rozumie zagadnienia ekonomiczne i potrafi je zidentyfikować i zastosować w przygotowywanej dokumentacji technicznej
4,5Zna metody obliczenia kosztów inwestycyjnych i eksplotacyjnych
5,0Potrafi przeprowadzić optymalizację ekonomiczną danej technologii

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-10_K01
Rozumie wpływ rozwiązań projektowych na faktyczne oddziaływania projektowanej instalacji na srodowisko
2,0Nie dostrzega powiązań pomiędzy projektami a ich reazlizacja techniczną
3,0Zauważa powiązania pomiędzy projektami a ich reazlizacja techniczną
3,5Właściwie rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko
4,0Dobrze rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko
4,5Dobrze rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko oraz wybiera najkorzystniejsze rozwiązania
5,0Projektuje instalację i wybiera rozwiąznia dobrzez chroniące środowisko

Literatura podstawowa

  1. Kucharski S., Głowiński J., Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, Wrocław, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
  2. Praca zbior. pod red. Synoradzkiego L., Wisialskiego J, Projektowanie procesów technologicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
  3. Dylewski R, Projekt technologiczny. Rodzaje opracowań badawczych i badawczo – projektowych, przykłady, materiały pomocnicze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999
  4. 1) Synowiec J., Projektowanie technologiczne dla inżynierów chemików, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1974, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Karpiński T., Kozłowski M., Materiały do projektowania procesów technologicznych. Wzory dokumentacji technologicznej i dane ogólne” cz. 1, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2002
  2. Schmidt – Szałowski K., Sentek J., Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
  3. Sobczyńska A., Szymanowski J., Bilanse masowe procesów stacjonarnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie zakresu tematyki projektowej i wybór tematu projektu2
T-P-2Omówienie i praktyczna realizacja sposobów wykonywania projektu4
T-P-3Dyskusje wynikow badań literaturowych2
T-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy2
T-P-5Analiza możliwości aparturowego rozwiązania koncepcji technologicznej - schemat technologiczny3
T-P-6Konsultacje: sprawdzanie i korekta prowadzonych obliczeń6
T-P-7Weryfikacja przygotowanego opisu projektu10
T-P-8Ocena wykonania zadań projektowych1
T-P-9Przedstawienie zakresu tematycznego obejmującego przedmiot: Zasady projektowania w technologii chemicznej. Przedstawienie wzorcowego układu projekty technologicznego: TOM I (Zeszyt 1. Dane o procesie technologicznym; Zeszyt 2. Bilans masowy i cieplny; Zeszyt 3. Schemat Technologiczny; Zeszyt 4. Kontrola laboratoryjna procesu), TOM II (Zeszyt 1. Zbiorczy wykaz aparatury i urządzeń technologicznych oraz materiałów orurowania; Zeszyt 2. Specyfikacje szczegółowe, szkice, rysunki złożeniowe aparatów; Zeszyt 3. Koncepcja lokalizacji i przestrzennego rozmieszczenia aparatury; Zeszyt 4. Pomiary i automatyka), Tom 3. Założenia branżowe (Zeszyt 1. Wytyczne branżowe, Zeszyt 2. Zagadnienia korozji i doboru materiałów, Zeszyt 3. Zagadnienia BHP i p.poż), Tom 4 (Zeszyt 1. Orientacyjne zestawienie kosztów, Zeszyt 2. Część ekonomiczna), TOM5 – Materiały źródłowe o procesie technologicznym. Wykres Sankey’a. Przedstawienie przykładowego projektu. Symbole aparatury chemicznej stosowane przy tworzeniu schematów instalacji. Przykładowe zadania projektowe30
60

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Badania literaturowe10
A-P-3Opracowanie koncepcji technologicznej4
A-P-4Konsultacje z prowadzącym projekt6
A-P-5Wykonaie opisu projektu10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-10_W01ma wiedzę w zakresie doboru rozwiązń konstrukcyjnych i projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1znajomość wykonania technicznej dokumentacji opracowanej technologii
C-2umiejętność analizy i wyboru oferowanych projektów technologicznych
Treści programoweT-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy
T-P-5Analiza możliwości aparturowego rozwiązania koncepcji technologicznej - schemat technologiczny
T-P-6Konsultacje: sprawdzanie i korekta prowadzonych obliczeń
Metody nauczaniaM-1przygotowanie dokumentacji projektu technologii
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt technologiczny - na zadany temat student opisuje podstawy technologii produkcji, np. ochrony przed emisją kwasu siarkowego, a następnie przeprowadza obliczenia procesowe i bilansowe oraz przygotowuje dokumentację techniczną.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna zasad doboru materiałów konstrukcyjnych
3,0zna różne materiały konstrukcyjne i ich przeznaczenie
3,5potrafi dla danego medium i procesu dobrać odporny materiał konstrukcyjny
4,0potrafi dobrać właściwe materiały konstrukcyjne
4,5rozróżnia zagadnienie odporności materiału a jego ceny i potrafi wskazać kilka metriałów zamiennych
5,0Wybiera optymalne materiały konstrukcyjne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-10_U01potrafi przygotować dokumentację techniczną opisującą realizację techniczną danej technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1znajomość wykonania technicznej dokumentacji opracowanej technologii
Treści programoweT-P-1Przedstawienie zakresu tematyki projektowej i wybór tematu projektu
T-P-2Omówienie i praktyczna realizacja sposobów wykonywania projektu
T-P-3Dyskusje wynikow badań literaturowych
T-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy
T-P-5Analiza możliwości aparturowego rozwiązania koncepcji technologicznej - schemat technologiczny
T-P-6Konsultacje: sprawdzanie i korekta prowadzonych obliczeń
T-P-7Weryfikacja przygotowanego opisu projektu
T-P-8Ocena wykonania zadań projektowych
Metody nauczaniaM-1przygotowanie dokumentacji projektu technologii
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt technologiczny - na zadany temat student opisuje podstawy technologii produkcji, np. ochrony przed emisją kwasu siarkowego, a następnie przeprowadza obliczenia procesowe i bilansowe oraz przygotowuje dokumentację techniczną.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0przygotowana dokumentacja jest niekompletna i zawiera szereg błędów
3,0dokumentacja zawiera opis technologii, schemat ideowy i technologiczny, obliczenia bilansowe i wykresy Sankeya, rysunki aparatów
3,5dokumentacja zawiera opis technologii, schemat ideowy i technologiczny, obliczenia głównych aparatów technologicznych, rysunki aparatów oraz obliczenia bilansowe i wykresy Sankeya
4,0Dokumentacja zawiera wszystkie wymagane elementy, ale część obliczeń została wykonana metodami uproszczonymi lub na podstawie przyjętych założeń upraszczających
4,5Projekt jest kompletny, wystepują nieliczne błędy
5,0Dokumentacja jest wykonana wzorcowo
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-10_U02zna czynniki wpływające na efekty ekonomiczne eksploatacji procesu technologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2umiejętność analizy i wyboru oferowanych projektów technologicznych
Treści programoweT-P-2Omówienie i praktyczna realizacja sposobów wykonywania projektu
T-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy
T-P-8Ocena wykonania zadań projektowych
Metody nauczaniaM-2konsultacje
M-1przygotowanie dokumentacji projektu technologii
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt technologiczny - na zadany temat student opisuje podstawy technologii produkcji, np. ochrony przed emisją kwasu siarkowego, a następnie przeprowadza obliczenia procesowe i bilansowe oraz przygotowuje dokumentację techniczną.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozumie wpływu rozwiązania technologicznego na ekonomię procesu
3,0potrafi wskazać główne czynniki wpływające na wynik ekonomiczny danej technologii
3,5potrafi opracowac schemat obliczeń przybliżonych kosztów produkcji
4,0rozumie zagadnienia ekonomiczne i potrafi je zidentyfikować i zastosować w przygotowywanej dokumentacji technicznej
4,5Zna metody obliczenia kosztów inwestycyjnych i eksplotacyjnych
5,0Potrafi przeprowadzić optymalizację ekonomiczną danej technologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-10_K01Rozumie wpływ rozwiązań projektowych na faktyczne oddziaływania projektowanej instalacji na srodowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1znajomość wykonania technicznej dokumentacji opracowanej technologii
Treści programoweT-P-4Weryfikacja przyjętej przez studenta koncepcji technologicznej - schemat blokowy
T-P-8Ocena wykonania zadań projektowych
Metody nauczaniaM-1przygotowanie dokumentacji projektu technologii
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Projekt technologiczny - na zadany temat student opisuje podstawy technologii produkcji, np. ochrony przed emisją kwasu siarkowego, a następnie przeprowadza obliczenia procesowe i bilansowe oraz przygotowuje dokumentację techniczną.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie dostrzega powiązań pomiędzy projektami a ich reazlizacja techniczną
3,0Zauważa powiązania pomiędzy projektami a ich reazlizacja techniczną
3,5Właściwie rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko
4,0Dobrze rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko
4,5Dobrze rozumie wpływ przyjętych rozwiązań projektowych na środowisko oraz wybiera najkorzystniejsze rozwiązania
5,0Projektuje instalację i wybiera rozwiąznia dobrzez chroniące środowisko