Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie prośrodowiskowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie prośrodowiskowe
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne przygotowanie posiadane przez studenta przyjętego na studia II stopnia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z założeniami idei zrównoważonego rozwoju.
C-2Zapoznanie z najważniejszymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-4Przedstawienie wybranego systemu zarządzania środowiskiem.
C-5Zapoznanie z zasadmi zarządzania prośrodowiskowego w przedsiębiorstwie oraz w podobnych organizacjach.
C-6Prośrodowiskowe zarządzanie odpadami, ściekami i podobnymi substancjami.
C-7Przedstawienie korzyści, w tym ekonomicznych, wynikających z praktycznego stosowania zarządu prośrodowiskowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Konstrukcja systemu zarządzania środowiskiem1
T-W-2Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju1
T-W-3System zarządzający procesami gospodarowania środowiskiem i środki zarządzania środowiskiem2
T-W-4Polityka i informacja ekologiczna1
T-W-5Finansowanie ochrony środowiska1
T-W-6Prawne i ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem1
T-W-7Zarządzanie ochroną przyrody i gospodarką odpadami2
T-W-8Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie1
T-W-9Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14 0012
T-W-10Specyfika systemu EMAS1
T-W-11Proekologiczne kształtowanie produktów1
T-W-12Koszty i korzyści systemu zarządzania środowiskowego1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach16
A-W-2Praca własna13
A-W-3Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład interaktywny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w trakcie rozmowy ustnej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09b_W01
Przekonanie u słuchacza do konieczności wielodrogowej ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie zarządzania prośrodowiskowego produkcją, transportem, handlem, gospodarką komunalną itp. Znajomość instrumentów i metod zarządzania środowiskowego, normy ISO 14 001 i systemu EMAS. Znajomość kosztów i korzyści z zarządzania prośrodowiskowego.
KOS_2A_W09, KOS_2A_W11, KOS_2A_W12T2A_W06, T2A_W08, T2A_W09InzA2_W01, InzA2_W03, InzA2_W04C-5, C-7, C-4, C-2, C-1, C-6, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-3, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09b_U01
Umiejętność dostrzegania nadmiernego, nieadekwatnego do realnych potrzeb, stopnia korzystania ze środowiska oraz reagowania na te zjawiska poprzez odpowiednie zorganizowanie życia społecznego i procesów produkcyjnych, transportu, handlu, gospodarki komunalnej itp.
KOS_2A_U13, KOS_2A_U17, KOS_2A_U18, KOS_2A_U20T2A_U10, T2A_U14, T2A_U15, T2A_U17InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U06C-6, C-5T-W-6, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-11, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09b_K01
Prośrodowiskowa postawa u absolwenta kierunku oraz zdolność do podejmowania działań pomniejszających negatywne wpływy na środowisko poprzez odpowiedni zarząd.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03, KOS_2A_K05T2A_K02, T2A_K04InzA2_K01C-3, C-2, C-5T-W-2, T-W-11, T-W-6, T-W-12M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09b_W01
Przekonanie u słuchacza do konieczności wielodrogowej ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie zarządzania prośrodowiskowego produkcją, transportem, handlem, gospodarką komunalną itp. Znajomość instrumentów i metod zarządzania środowiskowego, normy ISO 14 001 i systemu EMAS. Znajomość kosztów i korzyści z zarządzania prośrodowiskowego.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Słuchacz rozumie konieczność wielodrogowej ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie zarządzania prośrodowiskowego produkcją, transportem, handlem, gospodarką komunalną itp. Słuchacz zna w dostatecznym stopniu instrumenty i metody zarządzania środowiskowego, normę ISO 14 001 i system EMAS. Słuchacz posiada minimalną wiedzę o kosztach i korzyściach z zarządzania prośrodowiskowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09b_U01
Umiejętność dostrzegania nadmiernego, nieadekwatnego do realnych potrzeb, stopnia korzystania ze środowiska oraz reagowania na te zjawiska poprzez odpowiednie zorganizowanie życia społecznego i procesów produkcyjnych, transportu, handlu, gospodarki komunalnej itp.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Słuchacz posiada dostateczną umiejętność dostrzegania nadmiernego, nieadekwatnego do realnych potrzeb, stopnia korzystania ze środowiska oraz reagowania na te zjawiska poprzez odpowiednie zorganizowanie życia społecznego i procesów produkcyjnych, transportu, handlu, gospodarki komunalnej itp.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09b_K01
Prośrodowiskowa postawa u absolwenta kierunku oraz zdolność do podejmowania działań pomniejszających negatywne wpływy na środowisko poprzez odpowiedni zarząd.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Student prezentuje na niezbędnym poziomie prośrodowiskowę postawę społeczną oraz zdolność do podejmowania działań pomniejszających negatywne wpływy na środowisko poprzez odpowiedni zarząd.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Poskrobko Bazyli, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007
  2. Nierzwicki Witold, Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70 poz.631), Prezes Rady Ministrów, 2004, Dz. U. Nr 70 poz.631
  2. PN-EN ISO 14001, Polski Komitet Normalizacyjny, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Konstrukcja systemu zarządzania środowiskiem1
T-W-2Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju1
T-W-3System zarządzający procesami gospodarowania środowiskiem i środki zarządzania środowiskiem2
T-W-4Polityka i informacja ekologiczna1
T-W-5Finansowanie ochrony środowiska1
T-W-6Prawne i ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem1
T-W-7Zarządzanie ochroną przyrody i gospodarką odpadami2
T-W-8Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie1
T-W-9Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14 0012
T-W-10Specyfika systemu EMAS1
T-W-11Proekologiczne kształtowanie produktów1
T-W-12Koszty i korzyści systemu zarządzania środowiskowego1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach16
A-W-2Praca własna13
A-W-3Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09b_W01Przekonanie u słuchacza do konieczności wielodrogowej ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie zarządzania prośrodowiskowego produkcją, transportem, handlem, gospodarką komunalną itp. Znajomość instrumentów i metod zarządzania środowiskowego, normy ISO 14 001 i systemu EMAS. Znajomość kosztów i korzyści z zarządzania prośrodowiskowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W09ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
KOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
KOS_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie z zasadmi zarządzania prośrodowiskowego w przedsiębiorstwie oraz w podobnych organizacjach.
C-7Przedstawienie korzyści, w tym ekonomicznych, wynikających z praktycznego stosowania zarządu prośrodowiskowego.
C-4Przedstawienie wybranego systemu zarządzania środowiskiem.
C-2Zapoznanie z najważniejszymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-1Zapoznanie z założeniami idei zrównoważonego rozwoju.
C-6Prośrodowiskowe zarządzanie odpadami, ściekami i podobnymi substancjami.
C-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-5Finansowanie ochrony środowiska
T-W-6Prawne i ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem
T-W-1Konstrukcja systemu zarządzania środowiskiem
T-W-4Polityka i informacja ekologiczna
T-W-7Zarządzanie ochroną przyrody i gospodarką odpadami
T-W-2Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju
T-W-8Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-W-10Specyfika systemu EMAS
T-W-11Proekologiczne kształtowanie produktów
T-W-12Koszty i korzyści systemu zarządzania środowiskowego
T-W-3System zarządzający procesami gospodarowania środowiskiem i środki zarządzania środowiskiem
T-W-9Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14 001
Metody nauczaniaM-1Wykład interaktywny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w trakcie rozmowy ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Słuchacz rozumie konieczność wielodrogowej ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie zarządzania prośrodowiskowego produkcją, transportem, handlem, gospodarką komunalną itp. Słuchacz zna w dostatecznym stopniu instrumenty i metody zarządzania środowiskowego, normę ISO 14 001 i system EMAS. Słuchacz posiada minimalną wiedzę o kosztach i korzyściach z zarządzania prośrodowiskowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09b_U01Umiejętność dostrzegania nadmiernego, nieadekwatnego do realnych potrzeb, stopnia korzystania ze środowiska oraz reagowania na te zjawiska poprzez odpowiednie zorganizowanie życia społecznego i procesów produkcyjnych, transportu, handlu, gospodarki komunalnej itp.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
KOS_2A_U17potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
KOS_2A_U20potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-6Prośrodowiskowe zarządzanie odpadami, ściekami i podobnymi substancjami.
C-5Zapoznanie z zasadmi zarządzania prośrodowiskowego w przedsiębiorstwie oraz w podobnych organizacjach.
Treści programoweT-W-6Prawne i ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem
T-W-8Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-W-10Specyfika systemu EMAS
T-W-7Zarządzanie ochroną przyrody i gospodarką odpadami
T-W-11Proekologiczne kształtowanie produktów
T-W-9Zarządzanie środowiskowe według normy ISO 14 001
Metody nauczaniaM-1Wykład interaktywny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w trakcie rozmowy ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Słuchacz posiada dostateczną umiejętność dostrzegania nadmiernego, nieadekwatnego do realnych potrzeb, stopnia korzystania ze środowiska oraz reagowania na te zjawiska poprzez odpowiednie zorganizowanie życia społecznego i procesów produkcyjnych, transportu, handlu, gospodarki komunalnej itp.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09b_K01Prośrodowiskowa postawa u absolwenta kierunku oraz zdolność do podejmowania działań pomniejszających negatywne wpływy na środowisko poprzez odpowiedni zarząd.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z administracyjnymi i rynkowymi instrumentami ochrony środowiska.
C-2Zapoznanie z najważniejszymi potrzebami w zakresie ochrony środowiska w kraju i na świecie.
C-5Zapoznanie z zasadmi zarządzania prośrodowiskowego w przedsiębiorstwie oraz w podobnych organizacjach.
Treści programoweT-W-2Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju
T-W-11Proekologiczne kształtowanie produktów
T-W-6Prawne i ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem
T-W-12Koszty i korzyści systemu zarządzania środowiskowego
Metody nauczaniaM-1Wykład interaktywny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w trakcie rozmowy ustnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.
3,0Student prezentuje na niezbędnym poziomie prośrodowiskowę postawę społeczną oraz zdolność do podejmowania działań pomniejszających negatywne wpływy na środowisko poprzez odpowiedni zarząd.
3,5
4,0
4,5
5,0