Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Nanomateriały i środowisko:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nanomateriały i środowisko
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Kaleńczuk <Ryszard.Kalenczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwościami wykorzystania nanotechnologii w ochrony środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Omówienie najważniejszych zaganień prawnych z zakresu ochrony środowiska.4
T-W-2Omówienie najwazniejszych zagadnien dotyczacych kodeksu postepowania odpowiedzialnego prowadzenia badan w dziedzienie nanonauk i nanotechnologii (z dnia 7 lutego 2008 r.)2
T-W-3Nanomaterialy - korzyści dla środowiska płynące z ich stosowania.4
T-W-4Nanomateriały - zagrożenia dla środowiska i człowieka płynące z ich stosowania.4
T-W-5Ekotoksyczność nanomateriałów. Ryzyko wprowadzania nanomateriałów do środowiska naturalnego.6
T-W-6Nanotechnologia w ochronie środowiska.10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4Konsultacje u prowadzącego zajecia4
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-08_W01
Student ma wiedzę dotyczącą oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska.
KOS_2A_W03, KOS_2A_W07, KOS_2A_W08T2A_W01, T2A_W04, T2A_W05C-1T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-08_U01
Student potrafi dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-08_K01
Student dostrzega skutki działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-08_W01
Student ma wiedzę dotyczącą oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska.
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym wiedzy z zakresu oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska.
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym wiedzę z zakresu oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-08_U01
Student potrafi dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska.
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-08_K01
Student dostrzega skutki działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności.
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dostrzec skutków działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i człowieka oraz nie ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dostrzec skutki działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. I.F. Cheng, Hee J.S., Nanotechnology Implication and solutions, Springer, 2006
  2. M. Wiesner, J. Y. Bottero, Environmental nanotechnology, The McGraw-Hill companies, 2007
  3. DOMINIKA KATARZYNA SZPONDER, Nanomateriały w środowisku – korzyści i zagrożenia, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2010, 2010
  4. Jakub Tomczak, Zagrożenia wypływajace z nanotechnologii., Nanotechnologia, 2011
  5. Zalecenia Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postepowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie najważniejszych zaganień prawnych z zakresu ochrony środowiska.4
T-W-2Omówienie najwazniejszych zagadnien dotyczacych kodeksu postepowania odpowiedzialnego prowadzenia badan w dziedzienie nanonauk i nanotechnologii (z dnia 7 lutego 2008 r.)2
T-W-3Nanomaterialy - korzyści dla środowiska płynące z ich stosowania.4
T-W-4Nanomateriały - zagrożenia dla środowiska i człowieka płynące z ich stosowania.4
T-W-5Ekotoksyczność nanomateriałów. Ryzyko wprowadzania nanomateriałów do środowiska naturalnego.6
T-W-6Nanotechnologia w ochronie środowiska.10
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4Konsultacje u prowadzącego zajecia4
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-08_W01Student ma wiedzę dotyczącą oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwościami wykorzystania nanotechnologii w ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-3Nanomaterialy - korzyści dla środowiska płynące z ich stosowania.
T-W-6Nanotechnologia w ochronie środowiska.
T-W-5Ekotoksyczność nanomateriałów. Ryzyko wprowadzania nanomateriałów do środowiska naturalnego.
T-W-2Omówienie najwazniejszych zagadnien dotyczacych kodeksu postepowania odpowiedzialnego prowadzenia badan w dziedzienie nanonauk i nanotechnologii (z dnia 7 lutego 2008 r.)
T-W-1Omówienie najważniejszych zaganień prawnych z zakresu ochrony środowiska.
T-W-4Nanomateriały - zagrożenia dla środowiska i człowieka płynące z ich stosowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym wiedzy z zakresu oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska.
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym wiedzę z zakresu oddziaływania nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości zastosowania nanomateriałów w ochronie środowiska. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-08_U01Student potrafi dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwościami wykorzystania nanotechnologii w ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-6Nanotechnologia w ochronie środowiska.
T-W-3Nanomaterialy - korzyści dla środowiska płynące z ich stosowania.
T-W-4Nanomateriały - zagrożenia dla środowiska i człowieka płynące z ich stosowania.
T-W-5Ekotoksyczność nanomateriałów. Ryzyko wprowadzania nanomateriałów do środowiska naturalnego.
T-W-2Omówienie najwazniejszych zagadnien dotyczacych kodeksu postepowania odpowiedzialnego prowadzenia badan w dziedzienie nanonauk i nanotechnologii (z dnia 7 lutego 2008 r.)
T-W-1Omówienie najważniejszych zaganień prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać krytycznej analizy wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwości wykorzystania nanotechnologii w ochronie środowiska. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-08_K01Student dostrzega skutki działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi wpływu nanomateriałów na środowisko naturalne i człowieka oraz możliwościami wykorzystania nanotechnologii w ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-1Omówienie najważniejszych zaganień prawnych z zakresu ochrony środowiska.
T-W-2Omówienie najwazniejszych zagadnien dotyczacych kodeksu postepowania odpowiedzialnego prowadzenia badan w dziedzienie nanonauk i nanotechnologii (z dnia 7 lutego 2008 r.)
T-W-4Nanomateriały - zagrożenia dla środowiska i człowieka płynące z ich stosowania.
T-W-6Nanotechnologia w ochronie środowiska.
T-W-5Ekotoksyczność nanomateriałów. Ryzyko wprowadzania nanomateriałów do środowiska naturalnego.
T-W-3Nanomaterialy - korzyści dla środowiska płynące z ich stosowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dostrzec skutków działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i człowieka oraz nie ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dostrzec skutki działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5
4,0
4,5
5,0