Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Najlepsze dostępne technologie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Najlepsze dostępne technologie
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,62egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 30 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu chemii organicznej i fizycznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
C-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.7
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.8
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.7
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.8
30
wykłady
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.2
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.3
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.4
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.4
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w cwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń10
A-A-3Zaliczenie ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.20
A-W-3Konsultacje z prowadzącym przedmiot.20
A-W-4Zaliczenie pisemne egzaminu.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06b_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej , analitycznej oraz inżynierii i technologii chemicznej, dotyczącą budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania zwiazków chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny oddziaływania na środowisko na środowisko.
KOS_2A_W03T2A_W01C-2, C-1T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-W-3, T-W-2, T-A-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1S-2, S-1
KOS_2A_C03-06b_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
KOS_2A_W10, KOS_2A_W15T2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-2, C-1T-W-3, T-A-1, T-A-4, T-W-2, T-A-2, T-W-1, T-A-3, T-W-5, T-W-4M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06b_W03
Ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem jak inżynieria środowiska, chemia, technologia i inżynieria chemiczna.
KOS_2A_W05T2A_W02C-2, C-1T-A-4, T-W-4, T-W-5, T-A-2, T-A-1, T-W-3, T-W-1, T-A-3, T-W-2M-1S-2
KOS_2A_C03-06b_W04
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
KOS_2A_W08T2A_W05C-2, C-1T-W-4, T-A-2, T-W-5, T-A-4, T-A-1, T-W-2, T-A-3, T-W-3, T-W-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06b_U01
Student powinien umieć przedstawić, analizować, interpretować, oceniać dowolne technologie mało - i bezodpadowe, zastosowania nadtlenku wodoru i jego wykorzystanie, z przemysłu rolno-spożywczego i innych.
KOS_2A_U04, KOS_2A_U01T2A_U01, T2A_U03C-2, C-1T-W-4, T-W-2, T-A-2, T-A-4, T-A-3, T-W-3, T-W-1, T-A-1, T-W-5M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06b_U02
Potrafi opracować dokumentację wyników badań, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu związanego z najlepszymi dostępnymi technologiami.
KOS_2A_U04T2A_U03C-2, C-1T-A-3, T-A-4, T-W-2, T-A-1, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-A-2, T-W-4M-1S-2, S-1
KOS_2A_C03-06b_U03
Potrafi posługiwać się technikami zawartymi w programach informatycznych, typowymi dla działalności inżynierskiej.
KOS_2A_U09T2A_U07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-A-4, T-W-3, T-A-3, T-A-1, T-A-2M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06b_U04
Potrafi posługiwać się programami komputerowymi, niezbędnymi do realizacji zadań inżynierskich w zakresie najlepszych dostępnych technologii.
KOS_2A_U10T2A_U07C-2, C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-A-2, T-W-3, T-A-3, T-W-5, T-A-1, T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-06b_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K08T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1, C-2T-A-1, T-A-4, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-A-2, T-W-3, T-A-3M-1S-1, S-2
KOS_2A_C03-06b_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
KOS_2A_K06T2A_K05C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-A-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06b_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej , analitycznej oraz inżynierii i technologii chemicznej, dotyczącą budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania zwiazków chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny oddziaływania na środowisko na środowisko.
2,0
3,0Potrafi zastosować wiedzę z zakresu chemii fizycznej do opracowania procesu technologicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
2,0
3,0Stosuje obliczenia inżynierskie typu bilansowego do określenia wydajności procesu technologicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_W03
Ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem jak inżynieria środowiska, chemia, technologia i inżynieria chemiczna.
2,0
3,0Stosuje obliczenia technologiczne typu konwersja i selektywność do oceny przydatności technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_W04
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
2,0
3,0Zna podstawowe kierunki rozwoju technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06b_U01
Student powinien umieć przedstawić, analizować, interpretować, oceniać dowolne technologie mało - i bezodpadowe, zastosowania nadtlenku wodoru i jego wykorzystanie, z przemysłu rolno-spożywczego i innych.
2,0Student nie umie analizować, dobierać, interpretować najlepszych technologii o istotnym znaczeniu dla ochrony srodowiska.
3,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska.
3,5Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru.
4,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków ścieków.
4,5Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków, w technologiach żłożonych.
5,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków, w technologiach żłożonych, produkcji katalizatorów typu zeolitowego.
KOS_2A_C03-06b_U02
Potrafi opracować dokumentację wyników badań, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu związanego z najlepszymi dostępnymi technologiami.
2,0
3,0Potrafi bilansować proces technologiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_U03
Potrafi posługiwać się technikami zawartymi w programach informatycznych, typowymi dla działalności inżynierskiej.
2,0
3,0Wykorzystuje programy informatyczne do opracowywania projektów lub założeń do projektów procesowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_U04
Potrafi posługiwać się programami komputerowymi, niezbędnymi do realizacji zadań inżynierskich w zakresie najlepszych dostępnych technologii.
2,0
3,0Stosuje programy komputerowe do obliczeń inżynierskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-06b_K01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
2,0
3,0Kompetentnie wypowiada się o najlepszych, aktualnie dostępnych technologiach związanych z ochroną srodowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-06b_K02
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
2,0
3,0Zna znaczenie etyki inżynierskiej dla realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.Bartkowiak, E.Milchert, G.Lewandowski, Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego, Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 2011, pierwsze
  2. Praca zbiorowa pod red. E.Szczepaniec-Cięciak, P.Kościelniak, Chemia środowiska. Ćwiczenia i seminaria cz.1 i 2, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1999, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Girczys J., Procesy utylizacji odpadów stałych, Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004, pierwsze
  2. A.L. Kowal, M.Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 2000, pierwsze

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.7
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.8
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.7
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.8
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.2
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.3
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.4
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.4
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w cwiczeniach15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń10
A-A-3Zaliczenie ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.20
A-W-3Konsultacje z prowadzącym przedmiot.20
A-W-4Zaliczenie pisemne egzaminu.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_W01Ma pogłębioną wiedzę z zakresu chemii organicznej, fizycznej , analitycznej oraz inżynierii i technologii chemicznej, dotyczącą budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania zwiazków chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny oddziaływania na środowisko na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zastosować wiedzę z zakresu chemii fizycznej do opracowania procesu technologicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_W02Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska Zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stosuje obliczenia inżynierskie typu bilansowego do określenia wydajności procesu technologicznego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_W03Ma wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem jak inżynieria środowiska, chemia, technologia i inżynieria chemiczna.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stosuje obliczenia technologiczne typu konwersja i selektywność do oceny przydatności technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_W04Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe kierunki rozwoju technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_U01Student powinien umieć przedstawić, analizować, interpretować, oceniać dowolne technologie mało - i bezodpadowe, zastosowania nadtlenku wodoru i jego wykorzystanie, z przemysłu rolno-spożywczego i innych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie analizować, dobierać, interpretować najlepszych technologii o istotnym znaczeniu dla ochrony srodowiska.
3,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska.
3,5Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru.
4,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków ścieków.
4,5Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków, w technologiach żłożonych.
5,0Student umie analizować, dobierać, interpretować najlepsze technologie o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska, zwłaszcza z użyciem nadtlenku wodoru w zagospodarowaniu odpadów i unieszkodliwianiu ścieków, w technologiach żłożonych, produkcji katalizatorów typu zeolitowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_U02Potrafi opracować dokumentację wyników badań, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu związanego z najlepszymi dostępnymi technologiami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
S-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi bilansować proces technologiczny.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_U03Potrafi posługiwać się technikami zawartymi w programach informatycznych, typowymi dla działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
C-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
Treści programoweT-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykorzystuje programy informatyczne do opracowywania projektów lub założeń do projektów procesowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_U04Potrafi posługiwać się programami komputerowymi, niezbędnymi do realizacji zadań inżynierskich w zakresie najlepszych dostępnych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
C-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
Treści programoweT-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stosuje programy komputerowe do obliczeń inżynierskich.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_K01Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K08ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności w zakresie otrzymywania i zastosowań nadtlenku wodoru w technologiach ochrony środowiska i przemysłu chemicznego.
C-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
Treści programoweT-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kompetentnie wypowiada się o najlepszych, aktualnie dostępnych technologiach związanych z ochroną srodowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-06b_K02Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K06prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Ukztałtowanie umiejętności w zakresie tworzenia nowego procesu technologicznego, pozwalającego na produkcję znanych wyrobów o podwyższonych parametrach jakościowych.
Treści programoweT-A-1Obliczenia bilansu masowego otrzymywanie katalizatora tytanowo-silikalitowego TS-1.
T-A-2Bilans reaktora epoksydacji alkoholu allilowego do glicydolu na katalizatorze tytanowo-silkalitowym TS-1.
T-A-3Obliczenia strat podczas usuwania acetonitrylu z roztworów wodnych i ścieków.
T-W-3Zastosowania nadtlenku wodoru w ochronie środowiska i nowych bezodpadowych technologiach przemysłu chemicznego.
T-W-1Zasady opracowywania technologii mało- i bezodpadowych.
T-W-5Znaczenie nowych katalizatorów typu zeolitowego w procesach utleniania.
T-W-4Możliwości zmniejszenia ilości odpadów w produkcji toluilenodiizocyjanianów i ich znaczenie w prodykcji poliuretanów.
T-W-2Nadtlenek wodoru jako przemysłowy utleniacz ekologiczny. Współczesne metody jego wytwarzania.
T-A-4Bilans absorpcyjnego usuwania związków siarki z odgazów lub ścieków.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny oraz dyskusja dydaktyczna na temat związany z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pisemny sprawdzian wiedzy po trzech wykładach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy studenta po zakończeniu wykładów na reprezentatywnej próbie zdefiniowanych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna znaczenie etyki inżynierskiej dla realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0