Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Procesy katalityczne w ochronie środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procesy katalityczne w ochronie środowiska
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Walerian Arabczyk <Walerian.Arabczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Narkiewicz <Urszula.Narkiewicz@zut.edu.pl>, Rafał Wróbel <Rafal.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 3,00,62egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 15 0,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka, chemia na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student pozna rolę procesów katalitycznych w ochronie środowska
C-2Student nabędzie umiejętności rachunkowych związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących teorii kinetycznej gazów oraz kinetyki reakcji chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kinetyka reakcji chemicznych5
T-A-2Kinetyczna teoria gazów5
T-A-3Procesy adsorpcji i desorpcji5
15
wykłady
T-W-1wprowadzenie do procesów katalityczncznych w ochronie środowiska3
T-W-2Elementarne etapy w katalizie heterogenicznej10
T-W-3Reakcje powierzchniowe3
T-W-4Budowa i struktura katalizatorów oraz ich otrzymywanie6
T-W-5Przykłady zastosowania katalizy heterogenicznej w przemyśle nieorganicznym4
T-W-6Kataliza heterogeniczna w oczyszczaniu gazów odlotowych3
T-W-7Zaliczenie pisemne1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przegląd literatury20
A-W-2Samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów rachunkowych20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Uczestnictwo w wykładach30
90
ćwiczenia audytoryjne
0

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-01_W09
Student uzyska wiedzę o potrzebie recyklingu i roli katalizy w ochronie środowiska
KOS_2A_W09T2A_W06InzA2_W01C-1, C-2M-1S-1
KOS_2A_C03-01_W12
Student uzyska wiedzę o powiązaniach katalizy i zarządzania środowiskiem
KOS_2A_W12T2A_W09InzA2_W04C-2, C-1M-1S-1
KOS_2A_C03-01_W14
Student uzyska umiejętność doboru katalizatora do danego emitowanego zanieczyszczenia
KOS_2A_W14T2A_W11C-1, C-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-01_U06
Student potrafi w formie prezentacji zreferować istotę podstawowych procesów katalitycznych stosowanych w ochronie środowiska
KOS_2A_U06T2A_U04
KOS_2A_C03-01_U15
Student potrafi ocenić wady i zalety stosowania procesów katalitycznych w ochronie środowiska
KOS_2A_U15T2A_U12

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-01_K02
Student rozumie globalny wpływ przemysłu na środowisko i potrzebę stosowania procesów katalitycznych
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01
KOS_2A_C03-01_K03
Student zna historie rozwoju ekologicznej świadomości społecznej i jej wpływ na stosowanie katalitycznych procesów w ochronie środowiska
KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-01_W09
Student uzyska wiedzę o potrzebie recyklingu i roli katalizy w ochronie środowiska
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-01_W12
Student uzyska wiedzę o powiązaniach katalizy i zarządzania środowiskiem
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C03-01_W14
Student uzyska umiejętność doboru katalizatora do danego emitowanego zanieczyszczenia
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dutkiewicz Edward, Fizykochemia powierzchni, WNT, 1998
  2. Barbara Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, 1993

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kinetyka reakcji chemicznych5
T-A-2Kinetyczna teoria gazów5
T-A-3Procesy adsorpcji i desorpcji5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1wprowadzenie do procesów katalityczncznych w ochronie środowiska3
T-W-2Elementarne etapy w katalizie heterogenicznej10
T-W-3Reakcje powierzchniowe3
T-W-4Budowa i struktura katalizatorów oraz ich otrzymywanie6
T-W-5Przykłady zastosowania katalizy heterogenicznej w przemyśle nieorganicznym4
T-W-6Kataliza heterogeniczna w oczyszczaniu gazów odlotowych3
T-W-7Zaliczenie pisemne1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przegląd literatury20
A-W-2Samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów rachunkowych20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Uczestnictwo w wykładach30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
0
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_W09Student uzyska wiedzę o potrzebie recyklingu i roli katalizy w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W09ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Student pozna rolę procesów katalitycznych w ochronie środowska
C-2Student nabędzie umiejętności rachunkowych związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących teorii kinetycznej gazów oraz kinetyki reakcji chemicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_W12Student uzyska wiedzę o powiązaniach katalizy i zarządzania środowiskiem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Student nabędzie umiejętności rachunkowych związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących teorii kinetycznej gazów oraz kinetyki reakcji chemicznych.
C-1Student pozna rolę procesów katalitycznych w ochronie środowska
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_W14Student uzyska umiejętność doboru katalizatora do danego emitowanego zanieczyszczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W14zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów ochrona środowiska, w szczególności w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, technologii i technik oczyszczania strumieni odlotowych oraz odnowy środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student pozna rolę procesów katalitycznych w ochronie środowska
C-2Student nabędzie umiejętności rachunkowych związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących teorii kinetycznej gazów oraz kinetyki reakcji chemicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowiedź na 60% pytań podczas egzaminu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_U06Student potrafi w formie prezentacji zreferować istotę podstawowych procesów katalitycznych stosowanych w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U06potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_U15Student potrafi ocenić wady i zalety stosowania procesów katalitycznych w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_K02Student rozumie globalny wpływ przemysłu na środowisko i potrzebę stosowania procesów katalitycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-01_K03Student zna historie rozwoju ekologicznej świadomości społecznej i jej wpływ na stosowanie katalitycznych procesów w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje