Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Zaopatrzenie miast w wodę:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaopatrzenie miast w wodę
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Stanisław Masiuk <Stanislaw.Masiuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elementy Matematyki (grafy przepływowe).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęcia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednostki.
C-2Osiągnie umiejętności pozwalającą zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rodzaje wody i lodu. Zasoby wody.2
T-W-2Zaopotrzebowanie na wodę (dane). Obieg wody stworzony przez człowieka. Zużycie wody (klasy komfortu mieszkań, normy zużycia wody).2
T-W-3Rozpoznanie zasobów wodnych . Ujęcie wody (opadowe. powierzchniowe płynące i stojące,wody podziemne). Zapotrzebowanie wody jednostki osiedleńczej. Wskaźniki.2
T-W-4Oczyszczanie i uzdatnianie wody. Zbiorniki wodociągowe.1
T-W-5Sieci wodociągowe (promienista, obwodowa, mieszana). Dostarczenie wody do odbiorcy. Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej.2
T-W-6Projektowanie sieci wodociągowej. Trasowanie sieci. Obliczenie przepływów. Ustalenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych. Założenie. Zasady obliczeń hydraulicznych.4
T-W-7Zabezpieczenie urządzeń wody użytkowej.1
T-W-8Pompownie wodociagowe (klasyfikacje, charakterystyki, dobór, instalacje). Opory przepływu. Rurociągi, armatura i osprzęt.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru o treści teoretycznej i obliczeniowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16a_W01
Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęciia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednosteki.
KOS_2A_W01, KOS_2A_W14, KOS_2A_W15T2A_W01, T2A_W11InzA2_W05C-1T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16a_U01
Osiągnie umiejętności pozwalające zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.
KOS_2A_U01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U09T2A_U01, T2A_U03, T2A_U07C-2T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16a_K02
Student zrozumie powagę problemów związanych z wykorzystaniem i ochrona wód.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K08T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-2, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16a_W01
Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęciia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednosteki.
2,0Student nie orientuje się w problemach zaopatrzenia w wodę.
3,0Student posiada fragmentaryczną wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu oraz zaopatrzeniu w wodę.
3,5Student posiada w stopniu wystarczającym wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu oraz zaopatrzeniu w wodę.
4,0Student posiada wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu, zaopatrzeniu w wodę. oraz potrafi przedstawić podstawowe schematy instalacje.
4,5Student posiada wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu, zaopatrzeniu w wodę.i potrafi przedstawić podstawowe schematy instalacji oraz omówić techniczna stronę wykorzystywanych uzrądzeń. Student zna struktrury sieci wodociągowych.
5,0Student posiada wiedzę szeroką wiedzę o problemach dostarczenia wody do odbiorców oraz oreientuje się w problemach projektowania sieci wodociągowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16a_U01
Osiągnie umiejętności pozwalające zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.
2,0Student nie zna podstawowych relacji matematycznych do obliczeń zadań dotuczących zaopatrzenia odbiorców w wodę.
3,0Student umie w ograniczonym zakresie.wykonać elementarne obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem podstawowych relacji matematycznych dotyczących zaopatrzenia odbiorców w wodę.
3,5Student umie .wykonać elementarne obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem podstawowych relacji matematycznych dotyczących ważniejszych wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę.oraz umie zweryfikować i ocenić wyniki obliczeń.
4,0Student umie .wykonać obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem dowolnych relacji matematycznych dotyczących wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę.oraz umie zweryfikować, ocenić i stworzyć ich wzajemna więź.
4,5Student umie .wykonać obliczenia cyfrowe dowolnych wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę przydatnych do projektowania cieci wodociagowych. .
5,0Student umie zaprojektować symulacyjną elementarną sieć wodociągową oraz orientuje się w problemach technicznych z tym związanych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16a_K02
Student zrozumie powagę problemów związanych z wykorzystaniem i ochrona wód.
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.

Literatura podstawowa

  1. Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983
  2. Mielcarzewicz E.W., Obliczanie systemów zapotrzebowanie w wodę., Arkady, Warszawa, 1996
  3. Petrozolin W., Projektowanie sieci wodociągowych, Arkady, Warszawa, 1974

Literatura dodatkowa

  1. Jankowski F., Pompownie i urządzenie hydroforowe, Arkady, Warszawa, 1968
  2. Internetowy system aktów prawnych, Dz. Ustaw, 2005
  3. Przewodniki, instrukcje i normy zaopatrzenie w wodę., 2011, intrnet

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje wody i lodu. Zasoby wody.2
T-W-2Zaopotrzebowanie na wodę (dane). Obieg wody stworzony przez człowieka. Zużycie wody (klasy komfortu mieszkań, normy zużycia wody).2
T-W-3Rozpoznanie zasobów wodnych . Ujęcie wody (opadowe. powierzchniowe płynące i stojące,wody podziemne). Zapotrzebowanie wody jednostki osiedleńczej. Wskaźniki.2
T-W-4Oczyszczanie i uzdatnianie wody. Zbiorniki wodociągowe.1
T-W-5Sieci wodociągowe (promienista, obwodowa, mieszana). Dostarczenie wody do odbiorcy. Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej.2
T-W-6Projektowanie sieci wodociągowej. Trasowanie sieci. Obliczenie przepływów. Ustalenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych. Założenie. Zasady obliczeń hydraulicznych.4
T-W-7Zabezpieczenie urządzeń wody użytkowej.1
T-W-8Pompownie wodociagowe (klasyfikacje, charakterystyki, dobór, instalacje). Opory przepływu. Rurociągi, armatura i osprzęt.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16a_W01Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęciia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednosteki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności niezbędną do rozumienia i opisu praw fizycznych i chemicznych oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej
KOS_2A_W14zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów ochrona środowiska, w szczególności w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, technologii i technik oczyszczania strumieni odlotowych oraz odnowy środowiska
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęcia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednostki.
Treści programoweT-W-7Zabezpieczenie urządzeń wody użytkowej.
T-W-4Oczyszczanie i uzdatnianie wody. Zbiorniki wodociągowe.
T-W-6Projektowanie sieci wodociągowej. Trasowanie sieci. Obliczenie przepływów. Ustalenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych. Założenie. Zasady obliczeń hydraulicznych.
T-W-5Sieci wodociągowe (promienista, obwodowa, mieszana). Dostarczenie wody do odbiorcy. Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej.
T-W-3Rozpoznanie zasobów wodnych . Ujęcie wody (opadowe. powierzchniowe płynące i stojące,wody podziemne). Zapotrzebowanie wody jednostki osiedleńczej. Wskaźniki.
T-W-2Zaopotrzebowanie na wodę (dane). Obieg wody stworzony przez człowieka. Zużycie wody (klasy komfortu mieszkań, normy zużycia wody).
T-W-1Rodzaje wody i lodu. Zasoby wody.
T-W-8Pompownie wodociagowe (klasyfikacje, charakterystyki, dobór, instalacje). Opory przepływu. Rurociągi, armatura i osprzęt.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru o treści teoretycznej i obliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie orientuje się w problemach zaopatrzenia w wodę.
3,0Student posiada fragmentaryczną wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu oraz zaopatrzeniu w wodę.
3,5Student posiada w stopniu wystarczającym wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu oraz zaopatrzeniu w wodę.
4,0Student posiada wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu, zaopatrzeniu w wodę. oraz potrafi przedstawić podstawowe schematy instalacje.
4,5Student posiada wiedzę o ujęciu wody,uzdatnianiu, zaopatrzeniu w wodę.i potrafi przedstawić podstawowe schematy instalacji oraz omówić techniczna stronę wykorzystywanych uzrądzeń. Student zna struktrury sieci wodociągowych.
5,0Student posiada wiedzę szeroką wiedzę o problemach dostarczenia wody do odbiorców oraz oreientuje się w problemach projektowania sieci wodociągowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16a_U01Osiągnie umiejętności pozwalające zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U09potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Osiągnie umiejętności pozwalającą zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.
Treści programoweT-W-8Pompownie wodociagowe (klasyfikacje, charakterystyki, dobór, instalacje). Opory przepływu. Rurociągi, armatura i osprzęt.
T-W-5Sieci wodociągowe (promienista, obwodowa, mieszana). Dostarczenie wody do odbiorcy. Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej.
T-W-2Zaopotrzebowanie na wodę (dane). Obieg wody stworzony przez człowieka. Zużycie wody (klasy komfortu mieszkań, normy zużycia wody).
T-W-6Projektowanie sieci wodociągowej. Trasowanie sieci. Obliczenie przepływów. Ustalenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych. Założenie. Zasady obliczeń hydraulicznych.
T-W-1Rodzaje wody i lodu. Zasoby wody.
T-W-4Oczyszczanie i uzdatnianie wody. Zbiorniki wodociągowe.
T-W-3Rozpoznanie zasobów wodnych . Ujęcie wody (opadowe. powierzchniowe płynące i stojące,wody podziemne). Zapotrzebowanie wody jednostki osiedleńczej. Wskaźniki.
T-W-7Zabezpieczenie urządzeń wody użytkowej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru o treści teoretycznej i obliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych relacji matematycznych do obliczeń zadań dotuczących zaopatrzenia odbiorców w wodę.
3,0Student umie w ograniczonym zakresie.wykonać elementarne obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem podstawowych relacji matematycznych dotyczących zaopatrzenia odbiorców w wodę.
3,5Student umie .wykonać elementarne obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem podstawowych relacji matematycznych dotyczących ważniejszych wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę.oraz umie zweryfikować i ocenić wyniki obliczeń.
4,0Student umie .wykonać obliczenia cyfrowe z wykorzystaniem dowolnych relacji matematycznych dotyczących wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę.oraz umie zweryfikować, ocenić i stworzyć ich wzajemna więź.
4,5Student umie .wykonać obliczenia cyfrowe dowolnych wskaźników.zaopatrzenia odbiorców w wodę przydatnych do projektowania cieci wodociagowych. .
5,0Student umie zaprojektować symulacyjną elementarną sieć wodociągową oraz orientuje się w problemach technicznych z tym związanych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16a_K02Student zrozumie powagę problemów związanych z wykorzystaniem i ochrona wód.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K08ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Osiągnie umiejętności pozwalającą zrozumieć zasady obliczeń technicznych instalacji wodociągowych.
C-1Student osiągnie wiedzę związaną z problemami ujęcia, dostarczenia i wykorzystania wody przez różne jednostki.
Treści programoweT-W-7Zabezpieczenie urządzeń wody użytkowej.
T-W-5Sieci wodociągowe (promienista, obwodowa, mieszana). Dostarczenie wody do odbiorcy. Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej.
T-W-2Zaopotrzebowanie na wodę (dane). Obieg wody stworzony przez człowieka. Zużycie wody (klasy komfortu mieszkań, normy zużycia wody).
T-W-3Rozpoznanie zasobów wodnych . Ujęcie wody (opadowe. powierzchniowe płynące i stojące,wody podziemne). Zapotrzebowanie wody jednostki osiedleńczej. Wskaźniki.
T-W-8Pompownie wodociagowe (klasyfikacje, charakterystyki, dobór, instalacje). Opory przepływu. Rurociągi, armatura i osprzęt.
T-W-4Oczyszczanie i uzdatnianie wody. Zbiorniki wodociągowe.
T-W-1Rodzaje wody i lodu. Zasoby wody.
T-W-6Projektowanie sieci wodociągowej. Trasowanie sieci. Obliczenie przepływów. Ustalenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych. Założenie. Zasady obliczeń hydraulicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru o treści teoretycznej i obliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.