Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Energia a środowisko:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energia a środowisko
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 0,00,00zaliczenie
wykładyW2 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1W-1 Matematyka
W-2W-2 Fizyka
W-3W-3 Termodynamika techniczna
W-4W-4 Maszyny i urządzenia przepływowe

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C-1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami zintegrowanych sposobów wykorzystania dostępnych źródeł energii.
C-2C-2 Zapoznanie studenta z użytkowaniem energii.
C-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Bilans energii układu otwartego. Analiza pracy utylizatora ciepła: bilans cieplnyi masowy w aspekcie wymiennika ciepła współprądowego i przeciwprądowego (wymiana ciepła z przemianą fazową i bez przemiany fazowej), napędowa różnica temperatur, współczynniki wnikani i przenikania ciepła, powierzchnia wymiany ciepła. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki. I zasada termodynamiki dla układu zamkniętego i otwartego. Obliczenia entalpii. Obiegi: Clausiusa-Rankine'a, pompy ciepła, chłodniczy stosowane przy wykorzystaniu niskotemperaturowej energii odpadowej. Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Egzergia: globalny bilans egzergii, obliczanie strat i sprawności egzergetycznej.15
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem energii. Aspekty środowiskowe wytwarzania i wykorzystania energii: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfer, efekt cieplarniany, zmiany w stratosferycznej warstwie ozonowej, kwaśne deszcze. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki niezbęde dla zrozumienia istoty poszanowania energii. Obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła, nieodwracalność procesów, egzergia, sprawność egzergii (II rodzaju). Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Globalne bilanse energii. Analiza stopnia wykorzystania energii. Ekonomiczne wykorzystanie energii i sposoby jej odzyskiwania. Pompy ciepła, akumulowanie energii, izolacja. Odzysk ciepła odpadowego. Kompleksowe systemy grzewczo-chłodzące w zakładach produkcyjnych. Projektowanie sieci wymienników ciepła. Skojarzona gospodara energetyczna. Odnawialne źródła energii i ocena możliwości ich wykorzystania. Technologie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła i wodoru.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1A-A-1 Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych0
0
wykłady
A-W-1A-W-1 Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2A-W-2 Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-3A-W-3 Praca własna studenta5
A-W-4A-W-4 Opracowanie raportu z zajęć25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M-1 Przygotowanie multimedialnej formy prezentacji wykładów
M-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: S-1 Zaliczenie treści wykładowych w postaci pisemnego zaliczenia
S-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady działania obiegów termodynamicznych: silnika, chłodziarki, pompy ciepła.
KOS_2A_W03T2A_W01C-1, C-2T-W-1M-1, M-2, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczyć obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła,dokonać analizy stopnia wykorzystania energii, zaprojektować sieć wymienników ciepła oraz doknać analizy termodynamicznej procesów cieplnych.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-2, C-3T-A-1M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15a_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje analizy pracy urządzeń cieplnych w aspekcie kryteriów jakościowych (binse egzergii, cieplny i masowy) oraz obliczania strat enrgii i oszacowania sprawności egzergetycznej.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-3T-A-1M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady działania obiegów termodynamicznych: silnika, chłodziarki, pompy ciepła.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczyć obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła,dokonać analizy stopnia wykorzystania energii, zaprojektować sieć wymienników ciepła oraz doknać analizy termodynamicznej procesów cieplnych.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15a_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje analizy pracy urządzeń cieplnych w aspekcie kryteriów jakościowych (binse egzergii, cieplny i masowy) oraz obliczania strat enrgii i oszacowania sprawności egzergetycznej.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Literatura podstawowa

 1. Zalewski W., Pompy ciepła: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań, Politechnika Krakowska, Kraków, 1998
 2. Ciechanowicz W., Energia, środowisko i ekonomia, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 1995
 3. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1997
 4. Ciechanowski W., Energia, środowisko i ekonomia, IBS PAN, Warszawa, 1995
 5. Szargut J., Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa, 2000
 6. Praca zbiorowa, Przemysłowa energia odpadowa. Zasady wykorzystania, urządzenia, WNT, Warszawa, 1993
 7. Zalewski W., Projektowanie i eksploatacja systemów chłodniczych, Skrypt Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., Alternatywne źródła energii: energetyka fotowoltaiczna, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999
 2. Czerwiński A., Akumulatory, baterie i ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i łączności, Warszawa, 2005
 3. Klugmann E., Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2005
 4. Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa, 2006
 5. Praca zbiorowa pod kierunkiem Zawadzkiego M., Kolektory słoneczne, pompy ciepła, Polska Ekologia, Warszawa, 2003
 6. Lewandowski W., Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2006
 7. Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Bilans energii układu otwartego. Analiza pracy utylizatora ciepła: bilans cieplnyi masowy w aspekcie wymiennika ciepła współprądowego i przeciwprądowego (wymiana ciepła z przemianą fazową i bez przemiany fazowej), napędowa różnica temperatur, współczynniki wnikani i przenikania ciepła, powierzchnia wymiany ciepła. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki. I zasada termodynamiki dla układu zamkniętego i otwartego. Obliczenia entalpii. Obiegi: Clausiusa-Rankine'a, pompy ciepła, chłodniczy stosowane przy wykorzystaniu niskotemperaturowej energii odpadowej. Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Egzergia: globalny bilans egzergii, obliczanie strat i sprawności egzergetycznej.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem energii. Aspekty środowiskowe wytwarzania i wykorzystania energii: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfer, efekt cieplarniany, zmiany w stratosferycznej warstwie ozonowej, kwaśne deszcze. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki niezbęde dla zrozumienia istoty poszanowania energii. Obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła, nieodwracalność procesów, egzergia, sprawność egzergii (II rodzaju). Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Globalne bilanse energii. Analiza stopnia wykorzystania energii. Ekonomiczne wykorzystanie energii i sposoby jej odzyskiwania. Pompy ciepła, akumulowanie energii, izolacja. Odzysk ciepła odpadowego. Kompleksowe systemy grzewczo-chłodzące w zakładach produkcyjnych. Projektowanie sieci wymienników ciepła. Skojarzona gospodara energetyczna. Odnawialne źródła energii i ocena możliwości ich wykorzystania. Technologie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła i wodoru.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1A-A-1 Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych0
0
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1A-W-1 Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2A-W-2 Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-3A-W-3 Praca własna studenta5
A-W-4A-W-4 Opracowanie raportu z zajęć25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15a_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady działania obiegów termodynamicznych: silnika, chłodziarki, pompy ciepła.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1C-1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami zintegrowanych sposobów wykorzystania dostępnych źródeł energii.
C-2C-2 Zapoznanie studenta z użytkowaniem energii.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem energii. Aspekty środowiskowe wytwarzania i wykorzystania energii: zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfer, efekt cieplarniany, zmiany w stratosferycznej warstwie ozonowej, kwaśne deszcze. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki niezbęde dla zrozumienia istoty poszanowania energii. Obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła, nieodwracalność procesów, egzergia, sprawność egzergii (II rodzaju). Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Globalne bilanse energii. Analiza stopnia wykorzystania energii. Ekonomiczne wykorzystanie energii i sposoby jej odzyskiwania. Pompy ciepła, akumulowanie energii, izolacja. Odzysk ciepła odpadowego. Kompleksowe systemy grzewczo-chłodzące w zakładach produkcyjnych. Projektowanie sieci wymienników ciepła. Skojarzona gospodara energetyczna. Odnawialne źródła energii i ocena możliwości ich wykorzystania. Technologie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła i wodoru.
Metody nauczaniaM-1M-1 Przygotowanie multimedialnej formy prezentacji wykładów
M-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: S-1 Zaliczenie treści wykładowych w postaci pisemnego zaliczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15a_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczyć obiegi silnika, chłodziarki i pompy ciepła,dokonać analizy stopnia wykorzystania energii, zaprojektować sieć wymienników ciepła oraz doknać analizy termodynamicznej procesów cieplnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2C-2 Zapoznanie studenta z użytkowaniem energii.
C-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki.
Treści programoweT-A-1Bilans energii układu otwartego. Analiza pracy utylizatora ciepła: bilans cieplnyi masowy w aspekcie wymiennika ciepła współprądowego i przeciwprądowego (wymiana ciepła z przemianą fazową i bez przemiany fazowej), napędowa różnica temperatur, współczynniki wnikani i przenikania ciepła, powierzchnia wymiany ciepła. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki. I zasada termodynamiki dla układu zamkniętego i otwartego. Obliczenia entalpii. Obiegi: Clausiusa-Rankine'a, pompy ciepła, chłodniczy stosowane przy wykorzystaniu niskotemperaturowej energii odpadowej. Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Egzergia: globalny bilans egzergii, obliczanie strat i sprawności egzergetycznej.
Metody nauczaniaM-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15a_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje analizy pracy urządzeń cieplnych w aspekcie kryteriów jakościowych (binse egzergii, cieplny i masowy) oraz obliczania strat enrgii i oszacowania sprawności egzergetycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki.
Treści programoweT-A-1Bilans energii układu otwartego. Analiza pracy utylizatora ciepła: bilans cieplnyi masowy w aspekcie wymiennika ciepła współprądowego i przeciwprądowego (wymiana ciepła z przemianą fazową i bez przemiany fazowej), napędowa różnica temperatur, współczynniki wnikani i przenikania ciepła, powierzchnia wymiany ciepła. Podstawowe pojęcia i zasady termodynamiki. I zasada termodynamiki dla układu zamkniętego i otwartego. Obliczenia entalpii. Obiegi: Clausiusa-Rankine'a, pompy ciepła, chłodniczy stosowane przy wykorzystaniu niskotemperaturowej energii odpadowej. Termodynamiczna analiza procesów cieplnych. Egzergia: globalny bilans egzergii, obliczanie strat i sprawności egzergetycznej.
Metody nauczaniaM-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.