Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Bioprocesy w oczyszczaniu ścieków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bioprocesy w oczyszczaniu ścieków
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,44egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Inżynieria procesowa
W-2Wprowadzenie do procesów przenoszenia pędu i masy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania ścieków
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania ścieków
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze napowietrzanej3
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze fermentacyjnej3
T-A-3Modelowanie kinetyki układów mikrobiologicznych3
T-A-4Bilans masowy wybranego węzła oczyszczalni biologicznej3
T-A-5Obliczanie tlenowych złóż biologicznych3
15
laboratoria
T-L-1Badania wymiany masy w układzie ciecz (ściek) - gaz3
T-L-2Badania bioreaktora air - lift3
T-L-3Mieszanie fazy ciekłej i cząstek ciała stałego w zbiorniku3
T-L-4Natlenianie fazy ciekłej w zbiorniku3
T-L-5Wytwarzanie układu trójfazowego w bioreaktorze3
15
wykłady
T-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Stan biotechnologii środowiskowej. Bioochrona1
T-W-2Woda i ścieki przemysłowe. Woda konsumpcyjna i przemysłowa. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu ścieków2
T-W-3Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów.1
T-W-4Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciągłego.2
T-W-5Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Bilans masowy komory napowietrzanej. Aeratory. Bilans masowy komory fermentacyjnej (metanowej).3
T-W-6Nitryfikacja. Denitryfikacja. Biologiczna defostatacja2
T-W-7Aparatura do biologicznego oczyszczania ścieków.2
T-W-8Złoża biologiczne. Wielostopniowe oczyszczanie ścieków2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie sie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych6
A-L-3przygotowanie sie studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych9
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2studiowanie przez studenta zalecanej literatury20
A-W-3przygotowanie się studenta do egzaminu25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: poprawnie wykonane przez grupę studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego ż ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11a_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-1S-2, S-1
KOS_2A_C01-11a_W15
student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków
KOS_2A_W15InzA2_W05C-1T-W-6, T-W-5, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11a_U11
student potrafi przeprowadzac pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-3, C-2T-L-5, T-A-3, T-A-2, T-L-3, T-L-2, T-A-1, T-A-5, T-L-4, T-A-4, T-L-1M-2, M-3S-5, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-11a_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3M-1S-1
KOS_2A_C01-11a_K04
student potrafi współdziałać i pracować w grupie
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-2, C-3T-L-4, T-A-5, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-L-5M-3, M-2S-7, S-2, S-3, S-5, S-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11a_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
3,0student umie dobrać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
3,5student umie dobrać i opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
4,0student umie dobrać i szeroko opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
4,5student umie dobrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
5,0student umie dobrać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
KOS_2A_C01-11a_W15
student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków
2,0student nie zna technologii inżynierskich stosowanych do biologicznego oczyszczania ścieków
3,0student umie w podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
3,5student umie w więcej niż podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
4,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
4,5student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania
5,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania i uzasadnić wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11a_U11
student potrafi przeprowadzac pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
2,0student nie potrafi przeprowadzać pomiarów i symulacji komputerowych
3,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać podstawowe obliczenia
3,5student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać obliczenia
4,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia i interpretować uzyskane wyniki
4,5student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciagać wnioski
5,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, szeroko interpretować uzyskane wyniki oraz wyciagać wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-11a_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,5student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wiele przykładów
KOS_2A_C01-11a_K04
student potrafi współdziałać i pracować w grupie
2,0student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,0student potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,5student wykazuje ponadprzeciętną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,0student wykazuje aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,5student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
5,0student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i kreatywnej współpracy w grupie

Literatura podstawowa

  1. Brauer H., Biotechnology, VCH, Weinheim, 1985
  2. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa, 1994
  3. Buraczewski G., Fermentacja metanowa, PWN, Warszawa, 1989
  4. Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, Arkady, Warszawa, 2002
  5. Hartman L., Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa, 1996
  6. Henze M., Harremoes P., Jansen J.C., Arvin E., Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, 2002
  7. Szewczyk K.W., Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2003
  2. Błaszczyk M.K., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007
  3. Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze napowietrzanej3
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze fermentacyjnej3
T-A-3Modelowanie kinetyki układów mikrobiologicznych3
T-A-4Bilans masowy wybranego węzła oczyszczalni biologicznej3
T-A-5Obliczanie tlenowych złóż biologicznych3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania wymiany masy w układzie ciecz (ściek) - gaz3
T-L-2Badania bioreaktora air - lift3
T-L-3Mieszanie fazy ciekłej i cząstek ciała stałego w zbiorniku3
T-L-4Natlenianie fazy ciekłej w zbiorniku3
T-L-5Wytwarzanie układu trójfazowego w bioreaktorze3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Stan biotechnologii środowiskowej. Bioochrona1
T-W-2Woda i ścieki przemysłowe. Woda konsumpcyjna i przemysłowa. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu ścieków2
T-W-3Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów.1
T-W-4Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciągłego.2
T-W-5Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Bilans masowy komory napowietrzanej. Aeratory. Bilans masowy komory fermentacyjnej (metanowej).3
T-W-6Nitryfikacja. Denitryfikacja. Biologiczna defostatacja2
T-W-7Aparatura do biologicznego oczyszczania ścieków.2
T-W-8Złoża biologiczne. Wielostopniowe oczyszczanie ścieków2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie się studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2przygotowanie sie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych6
A-L-3przygotowanie sie studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2studiowanie przez studenta zalecanej literatury20
A-W-3przygotowanie się studenta do egzaminu25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11a_W10student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania ścieków
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania ścieków
Treści programoweT-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze napowietrzanej
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze fermentacyjnej
T-W-5Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Bilans masowy komory napowietrzanej. Aeratory. Bilans masowy komory fermentacyjnej (metanowej).
T-W-6Nitryfikacja. Denitryfikacja. Biologiczna defostatacja
T-W-4Bilanse masowe bioprocesu okresowego. Bilanse masowe bioprocesu ciągłego.
T-A-3Modelowanie kinetyki układów mikrobiologicznych
T-A-4Bilans masowy wybranego węzła oczyszczalni biologicznej
T-A-5Obliczanie tlenowych złóż biologicznych
Metody nauczaniaM-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
3,0student umie dobrać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
3,5student umie dobrać i opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
4,0student umie dobrać i szeroko opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
4,5student umie dobrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
5,0student umie dobrać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11a_W15student zna technologie inżynierskie w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania ścieków
Treści programoweT-W-6Nitryfikacja. Denitryfikacja. Biologiczna defostatacja
T-W-5Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Bilans masowy komory napowietrzanej. Aeratory. Bilans masowy komory fermentacyjnej (metanowej).
T-W-2Woda i ścieki przemysłowe. Woda konsumpcyjna i przemysłowa. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu ścieków
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna technologii inżynierskich stosowanych do biologicznego oczyszczania ścieków
3,0student umie w podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
3,5student umie w więcej niż podstawowym stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
4,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków
4,5student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania
5,0student umie w szerokim stopniu scharakteryzować technologie inżynierskie stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków oraz potrafi zaproponować odpowiednie rozwiązanie do określonego zadania i uzasadnić wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11a_U11student potrafi przeprowadzac pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania ścieków
Treści programoweT-L-5Wytwarzanie układu trójfazowego w bioreaktorze
T-A-3Modelowanie kinetyki układów mikrobiologicznych
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze fermentacyjnej
T-L-3Mieszanie fazy ciekłej i cząstek ciała stałego w zbiorniku
T-L-2Badania bioreaktora air - lift
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze napowietrzanej
T-A-5Obliczanie tlenowych złóż biologicznych
T-L-4Natlenianie fazy ciekłej w zbiorniku
T-A-4Bilans masowy wybranego węzła oczyszczalni biologicznej
T-L-1Badania wymiany masy w układzie ciecz (ściek) - gaz
Metody nauczaniaM-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego ż ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: poprawnie wykonane przez grupę studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi przeprowadzać pomiarów i symulacji komputerowych
3,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać podstawowe obliczenia
3,5student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe oraz wykonywać obliczenia
4,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia i interpretować uzyskane wyniki
4,5student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciagać wnioski
5,0student potrafi przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, wykonywać obliczenia, szeroko interpretować uzyskane wyniki oraz wyciagać wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11a_K02student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bioprocesów w urządzeniach oczyszczania ścieków
Treści programoweT-W-2Woda i ścieki przemysłowe. Woda konsumpcyjna i przemysłowa. Przykłady procesów biologicznych w oczyszczaniu ścieków
T-W-1Obszar działania biotechnologii środowiskowej. Stan biotechnologii środowiskowej. Bioochrona
T-W-3Charakterystyka materiału biologicznego. Czynniki wpływające na szybkość wzrostu drobnoustrojów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej
4,5student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i potrafi wskazać wiele przykładów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-11a_K04student potrafi współdziałać i pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń związanych z modelowaniem bioprocesów w urządzeniach do oczyszczania ścieków
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków
Treści programoweT-L-4Natlenianie fazy ciekłej w zbiorniku
T-A-5Obliczanie tlenowych złóż biologicznych
T-L-3Mieszanie fazy ciekłej i cząstek ciała stałego w zbiorniku
T-L-1Badania wymiany masy w układzie ciecz (ściek) - gaz
T-L-2Badania bioreaktora air - lift
T-A-1Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze napowietrzanej
T-A-4Bilans masowy wybranego węzła oczyszczalni biologicznej
T-A-2Komputerowe modelowanie bioprocesów w komorze fermentacyjnej
T-L-5Wytwarzanie układu trójfazowego w bioreaktorze
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody programowane: ćwiczenia z użyciem komputera
Sposób ocenyS-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego ż ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,0student potrafi współdziałać i pracować w grupie
3,5student wykazuje ponadprzeciętną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,0student wykazuje aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
4,5student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i współpracy w grupie
5,0student wykazuje bardzo aktywną postawę w zakresie współdziałania i kreatywnej współpracy w grupie