Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza fazy nadpowierzchniowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza fazy nadpowierzchniowej
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość metod chromatograficznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z różnymi wariantami statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik analizy fazy nadpowierzchniowej w analizie lotnych związków.
C-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.2
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.4
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.4
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w laboratorium15
A-L-2czytanie literatury7
A-L-3opracowanie sprawozdań z laboratorium4
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13a_W01
Zna różne warianty statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-L-3M-2, M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13a_U01
Potrafi zastosować odpowiednią technikę analizy fazy nadpowierzchniowej jako etap przygotowania próby do analizy.
KOS_2A_U15, KOS_2A_U11T2A_U08, T2A_U12InzA2_U01C-2, C-1T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1S-2, S-3
KOS_2A_C02-13a_U02
Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11T2A_U03, T2A_U08InzA2_U01C-2, C-3T-L-2, T-L-5, T-L-3, T-L-4M-1S-1, S-3, S-2
KOS_2A_C02-13a_U03
Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik analizy fazy nadpowierzchniowej.
KOS_2A_U07T2A_U05C-1T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13a_K01
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-3T-L-5, T-L-2, T-L-4, T-L-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13a_W01
Zna różne warianty statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zagadnienia związane ze statyczną i dynamiczną techniką analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13a_U01
Potrafi zastosować odpowiednią technikę analizy fazy nadpowierzchniowej jako etap przygotowania próby do analizy.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe warianty technik analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-13a_U02
Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie i sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-13a_U03
Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik analizy fazy nadpowierzchniowej.
2,0
3,0potrafi znaleźć w literaturze podstawowe informacje na temat technik analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13a_K01
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Namieśnik J.,Jamrógiewicz Z., Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa, 1998
  2. Staszewski R. (red.), Kontrola chemicznych zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1990
  3. Namieśnik J. (red.), Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.2
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.4
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.4
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w laboratorium15
A-L-2czytanie literatury7
A-L-3opracowanie sprawozdań z laboratorium4
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13a_W01Zna różne warianty statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi wariantami statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Treści programoweT-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studenta
M-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zagadnienia związane ze statyczną i dynamiczną techniką analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13a_U01Potrafi zastosować odpowiednią technikę analizy fazy nadpowierzchniowej jako etap przygotowania próby do analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik analizy fazy nadpowierzchniowej w analizie lotnych związków.
C-1Zapoznanie studentów z różnymi wariantami statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Treści programoweT-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe warianty technik analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13a_U02Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik analizy fazy nadpowierzchniowej w analizie lotnych związków.
C-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie i sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13a_U03Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik analizy fazy nadpowierzchniowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z różnymi wariantami statycznej oraz dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Treści programoweT-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.
T-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi znaleźć w literaturze podstawowe informacje na temat technik analizy fazy nadpowierzchniowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13a_K01Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-5Wyznaczanie współczynników podziału z wykorzystaniem techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-2Dozowanie próbek do chromatografu gazowego w statycznej technice analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-4Analiza pozostałości rozpuszczalników w produktach przemysłowych z wykorzystaniem dynamicznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej.
T-L-3Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do ilościowej analizy lotnych składników w złożonych matrycach.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0