Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Techniki przygotowania próbek do chromatografii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki przygotowania próbek do chromatografii
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Dzięcioł <Malgorzata.Dzieciol@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Huzar <Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl>, Alicja Wodnicka <Alicja.Wodnicka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość metod chromatograficznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do chromatografii: usuwaniem składników przeszkadzających, technikami ekstrakcji, analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacaniem na adsorbencie.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.2
T-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.4
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.4
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział w laboratorium15
A-L-2czytanie literatury7
A-L-3opracowanie sprawozdań z laboratorium4
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne
M-2samodzielna praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13c_W01
Zna techniki przygotowania próbek do chromatografii: usuwanie składników przeszkadzających, techniki ekstrakcji, technikę analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacanie na adsorbencie.
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-2, M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13c_U01
Potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
KOS_2A_U15, KOS_2A_U11T2A_U08, T2A_U12InzA2_U01C-2T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4M-1S-3, S-2
KOS_2A_C02-13c_U02
Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11T2A_U03, T2A_U08InzA2_U01C-3, C-2T-L-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-2, S-1, S-3
KOS_2A_C02-13c_U03
Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik przygotowania próbek do chromatografii.
KOS_2A_U07T2A_U05C-1T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-L-3M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-13c_K01
Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
KOS_2A_K04, KOS_2A_K05T2A_K03, T2A_K04InzA2_K02C-3T-L-3, T-L-5, T-L-4, T-L-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13c_W01
Zna techniki przygotowania próbek do chromatografii: usuwanie składników przeszkadzających, techniki ekstrakcji, technikę analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacanie na adsorbencie.
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zagadnienia związane z technikami przygotowania próbek do chromatografii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13c_U01
Potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe techniki przygotowania próby w analizie chromatograficznej
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-13c_U02
Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie i sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C02-13c_U03
Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik przygotowania próbek do chromatografii.
2,0
3,0potrafi znaleźć w literaturze podstawowe informacje na temat technik przygotowania próbek do chromatografii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-13c_K01
Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000
  2. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa, 1995
  3. Namieśnik J.,Jamrógiewicz Z., Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Namieśnik J. (red.), Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Omówienie wymagań, kryteriów zaliczenia, sposobu pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz zasad BHP.1
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.2
T-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.4
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.4
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział w laboratorium15
A-L-2czytanie literatury7
A-L-3opracowanie sprawozdań z laboratorium4
A-L-4ustne zaliczenie wykonanego ćwiczenia4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13c_W01Zna techniki przygotowania próbek do chromatografii: usuwanie składników przeszkadzających, techniki ekstrakcji, technikę analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacanie na adsorbencie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do chromatografii: usuwaniem składników przeszkadzających, technikami ekstrakcji, analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacaniem na adsorbencie.
Treści programoweT-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studenta
M-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym zagadnienia związane z technikami przygotowania próbek do chromatografii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13c_U01Potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
Treści programoweT-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zastosować podstawowe techniki przygotowania próby w analizie chromatograficznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13c_U02Potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie oraz przygotować sprawozdanie w określonym czasie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania technik przygotowania próby w analizie chromatograficznej.
Treści programoweT-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.
T-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi zorganizować stanowisko laboratoryjne, wykonać ćwiczenie i sprawozdanie zawierające podstawowe informacje
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13c_U03Potrafi korzystać z literatury realizując proces samokształcenia w zakresie technik przygotowania próbek do chromatografii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z technikami przygotowania próbek do chromatografii: usuwaniem składników przeszkadzających, technikami ekstrakcji, analizy fazy nadpowierzchniowej oraz wzbogacaniem na adsorbencie.
Treści programoweT-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.
T-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.
Metody nauczaniaM-2samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne dotyczące wykonanego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi znaleźć w literaturze podstawowe informacje na temat technik przygotowania próbek do chromatografii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-13c_K01Potrafi pracowac w grupie przyjmując w niej różne role i realizując w odpowiednim czasie powierzone zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-3Ekstrakcja analitów za pomocą rozpuszczalnika. Wyznaczanie stopnia odzysku analitu.
T-L-5Wzbogacanie próbek w analizie śladowej za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym.
T-L-4Zastosowanie statycznej techniki analizy fazy nadpowierzchniowej do wyodrębniania i analizy lotnych składników w próbkach trudnolotnych.
T-L-2Usuwanie składników przeszkadzających w analizie chromatograficznej.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena pracy i zaangażowania w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykazuje bierną postawę, wykonując tylko otrzymane polecenia
3,5
4,0
4,5
5,0