Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Język obcy (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl>, Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>, Irena Góra-Kosicka <Irena.Gora-Kosicka@zut.edu.pl>, Ewa Górska <Ewa.Gorska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Marzena Kondyjowska <Marzena.Kondyjowska@zut.edu.pl>, Agnieszka Makaś <Agnieszka.Makas@zut.edu.pl>, Anna Mik <Anna.Mik@zut.edu.pl>, Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>, Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl>, Marek Stelmaszczyk <Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl>, Sylwia Zawadzka <Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl>, Wiesława Zyska <Wieslawa.Zyska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
C-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
C-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )5
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.5
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.5
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.5
T-LK-5Gospodarka odpadami.5
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.5
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.5
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.5
T-LK-9Uzdatnianie wody.5
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-1T-LK-6, T-LK-4, T-LK-9, T-LK-7, T-LK-3, T-LK-8, T-LK-2, T-LK-5, T-LK-1M-2, M-3, M-6S-4, S-3, S-2, S-1
KOS_2A_A02-2_W02
wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-2T-LK-1, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-2, T-LK-5, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-9, T-LK-3M-2, M-3, M-4, M-6, M-7S-4, S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-1T-LK-2, T-LK-9, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-1, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-3M-2, M-3, M-4, M-7S-3, S-4
KOS_2A_A02-2_U02
potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
KOS_2A_U02, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U06C-2T-LK-7, T-LK-9, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-5, T-LK-4M-2, M-3, M-4, M-7S-3, S-4, S-1
KOS_2A_A02-2_U03
potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-3T-LK-6, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5M-6S-4, S-1
KOS_2A_A02-2_U04
potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
KOS_2A_U01, KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-4T-LK-8, T-LK-9, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-7M-2, M-6, M-7S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-2_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
KOS_2A_K05T2A_K04C-1, C-2, C-3T-LK-1, T-LK-3, T-LK-7, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-2, T-LK-9, T-LK-4M-2, M-5S-3
KOS_2A_A02-2_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
KOS_2A_K01T2A_K01C-3, C-4T-LK-3, T-LK-2, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-9, T-LK-1, T-LK-4M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
KOS_2A_A02-2_W02
wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0Student nie zna wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi na tematy techniczne.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na różnorodne tematy techniczne.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy techniczne
KOS_2A_A02-2_U02
potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie rozumie wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,0Student rozumie ok. 60 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,5Student rozumie ok. 70 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,0Student rozumie ok. 80 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,5Student rozumie ok. 85 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
5,0Student rozumie ok. 90 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
KOS_2A_A02-2_U03
potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów specjalistycznych.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów specjalistycznych.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów specjalistycznych.
KOS_2A_A02-2_U04
potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych specjalistycznych źródeł, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-2_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
KOS_2A_A02-2_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Literatura podstawowa

  1. Erich Zettl, Jörg Janssen, Heidrun Müller, – „Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache“, Max Hueber Verlag – 1999., 1999

Literatura dodatkowa

  1. www.ec.europe.eu, 2011
  2. www.umweltschutz-news.de, 2011
  3. www.bund.net/themen_und_projekte, 2011
  4. http://www.welt.de/wissenschaft/article1402738/Nanotechnologie-ist-Experten-nicht-geheuer.html, 2011

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )5
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.5
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.5
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.5
T-LK-5Gospodarka odpadami.5
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.5
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.5
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.5
T-LK-9Uzdatnianie wody.5
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-6praca z tekstem
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_W02wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi na tematy techniczne.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na różnorodne tematy techniczne.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy techniczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U02potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
Treści programoweT-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,0Student rozumie ok. 60 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,5Student rozumie ok. 70 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,0Student rozumie ok. 80 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,5Student rozumie ok. 85 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
5,0Student rozumie ok. 90 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U03potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
Metody nauczaniaM-6praca z tekstem
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów specjalistycznych.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów specjalistycznych.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów specjalistycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_U04potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.
Treści programoweT-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych specjalistycznych źródeł, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_K01potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
C-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-2_K02ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
C-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.
Treści programoweT-LK-3Uszkodzenia warstwy ozonowej.
T-LK-2Efekt cieplarniany, a zmiany klimatyczne.
T-LK-8Oczyszczanie ścieków.
T-LK-7Ochrona i rekultywacja gleby.
T-LK-5Gospodarka odpadami.
T-LK-6Nanomateriały a środowisko.
T-LK-9Uzdatnianie wody.
T-LK-1Sytuacja na ziemi w kontekście rozwoju techniki i cywilizacji. ( 5 )
T-LK-4Kwaśne deszcze, a problem wymierania lasów.
Metody nauczaniaM-3prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-1Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.