Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Język obcy (angielski):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (angielski)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Sowińska-Dwornik <Joanna.Sowinska-Dwornik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
C-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
C-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Matematyka w chemii3
T-LK-2Świat atomów3
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy3
T-LK-4Wiązania chemiczne3
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I3
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II3
T-LK-7Cząsteczki organiczne3
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych3
T-LK-9W laboratorium chemicznym3
T-LK-10Analiza chemiczna3
T-LK-11Chromatografia3
T-LK-12Spektroskopia. Część I3
T-LK-13Spektroskopia. Część II3
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I3
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5rozwiązywanie problemów
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-1_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-1T-LK-1, T-LK-8, T-LK-14, T-LK-9, T-LK-15, T-LK-2, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-11, T-LK-12, T-LK-13, T-LK-10, T-LK-7, T-LK-4M-1, M-2, M-3, M-6S-1, S-2, S-3, S-4
KOS_2A_A02-1_W02
wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
KOS_2A_W11T2A_W08InzA2_W03C-2T-LK-14, T-LK-6, T-LK-1, T-LK-4, T-LK-12, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-13, T-LK-7, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-2, T-LK-15, T-LK-3, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-4, M-6, M-7S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-1_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-1T-LK-11, T-LK-10, T-LK-15, T-LK-12, T-LK-7, T-LK-3, T-LK-1, T-LK-5, T-LK-13, T-LK-9, T-LK-2, T-LK-14, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-7S-3, S-4
KOS_2A_A02-1_U02
potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
KOS_2A_U08, KOS_2A_U02T2A_U02, T2A_U06C-2T-LK-1, T-LK-6, T-LK-4, T-LK-8, T-LK-12, T-LK-5, T-LK-10, T-LK-3, T-LK-13, T-LK-7, T-LK-15, T-LK-14, T-LK-9, T-LK-2, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-4, M-7S-1, S-3, S-4
KOS_2A_A02-1_U03
potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U08T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-3T-LK-4, T-LK-14, T-LK-15, T-LK-12, T-LK-11, T-LK-7, T-LK-5, T-LK-1, T-LK-6, T-LK-8, T-LK-3, T-LK-10, T-LK-9, T-LK-2, T-LK-13M-1, M-6S-1, S-4
KOS_2A_A02-1_U04
potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
KOS_2A_U03, KOS_2A_U02, KOS_2A_U08, KOS_2A_U01T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06C-4T-LK-3, T-LK-9, T-LK-11, T-LK-14, T-LK-8, T-LK-12, T-LK-2, T-LK-1, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-15, T-LK-13, T-LK-10, T-LK-7, T-LK-5M-2, M-6, M-7S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_A02-1_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
KOS_2A_K05T2A_K04C-1, C-2, C-3T-LK-6, T-LK-3, T-LK-15, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-14, T-LK-13, T-LK-10, T-LK-11, T-LK-9, T-LK-12, T-LK-8, T-LK-2, T-LK-5, T-LK-1M-2, M-5S-3
KOS_2A_A02-1_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
KOS_2A_K01T2A_K01C-3, C-4T-LK-11, T-LK-10, T-LK-4, T-LK-2, T-LK-15, T-LK-3, T-LK-13, T-LK-1, T-LK-9, T-LK-7, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-12, T-LK-8, T-LK-14M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-1_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
KOS_2A_A02-1_W02
wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0Student nie zna wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-1_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi na tematy techniczne.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na różnorodne tematy techniczne.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy techniczne
KOS_2A_A02-1_U02
potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
2,0Student nie rozumie wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,0Student rozumie ok. 60 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,5Student rozumie ok. 70 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,0Student rozumie ok. 80 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,5Student rozumie ok. 85 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
5,0Student rozumie ok. 90 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
KOS_2A_A02-1_U03
potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów specjalistycznych.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów specjalistycznych.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów specjalistycznych.
KOS_2A_A02-1_U04
potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych specjalistycznych źródeł, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_A02-1_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
KOS_2A_A02-1_K02
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

Literatura podstawowa

  1. Marek Kwiatkowski, Piotr Stepnowski, Język angielski w chemii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Monika Korpak, From Alchemy to Nanotechnology, SPNJO Politechniki Krakowskiej, 2011
  2. Bożena Velebna, English for Chemists, Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2011, http://www.upjs.sk/public/media/3499/English-for-Chemists.pdf

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Matematyka w chemii3
T-LK-2Świat atomów3
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy3
T-LK-4Wiązania chemiczne3
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I3
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II3
T-LK-7Cząsteczki organiczne3
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych3
T-LK-9W laboratorium chemicznym3
T-LK-10Analiza chemiczna3
T-LK-11Chromatografia3
T-LK-12Spektroskopia. Część I3
T-LK-13Spektroskopia. Część II3
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I3
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II3
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-2Świat atomów
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-11Chromatografia
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-4Wiązania chemiczne
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-6praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5Student posiada więcej niż podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_W02wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W11ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
Treści programoweT-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-2Świat atomów
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-11Chromatografia
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,0Student zna 60 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
3,5Student zna 68 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,0Student zna 76 % lub więcej wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
4,5Student zna co najmniej 84 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
5,0Student zna co najmniej 92 % wymaganego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-11Chromatografia
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-2Świat atomów
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować ustnych wypowiedzi na tematy techniczne.
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5Student potrafi formułować krótkie, przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne.
4,0Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na tematy techniczne
4,5Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na różnorodne tematy techniczne.
5,0Student potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na tematy techniczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_U02potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
Treści programoweT-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-2Świat atomów
T-LK-11Chromatografia
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-3Ocena formująca: prezentacja (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,0Student rozumie ok. 60 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
3,5Student rozumie ok. 70 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,0Student rozumie ok. 80 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
4,5Student rozumie ok. 85 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
5,0Student rozumie ok. 90 % wykładów na tematy związane ze swoją specjalnością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_U03potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-11Chromatografia
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-2Świat atomów
T-LK-13Spektroskopia. Część II
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-6praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie czytanych tekstów specjalistycznych.
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5Student rozumie co najmniej 68 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,0Student rozumie co najmniej 76 % czytanych tekstów specjalistycznych.
4,5Student rozumie co najmniej 84 % czytanych tekstów specjalistycznych.
5,0Student rozumie co najmniej 92 % czytanych tekstów specjalistycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_U04potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U03potrafi przygotować na podstawie danych literaturowych i wyników prac własnych opracowanie naukowe w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
KOS_2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach w języku ojczystym oraz co najmniej w jednym z języków obcych uznawanych za język komunikacji międzynarodowej
KOS_2A_U08ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.
Treści programoweT-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-11Chromatografia
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-2Świat atomów
T-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-6praca z tekstem
M-7słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wyszukiwać potrzebnych informacji.
3,0Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje.
3,5Student poprawnie wyszukuje i rozumie potrzebne informacje.
4,0Student poprawnie wyszukuje, rozumie, a także analizuje potrzebne informacje.
4,5Student potrafi wykorzystywać i analizować wszystkie potrzebne informacje, a także rozumie ich znaczenie dla studiowanego kierunku.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie potrzebne informacje pochodzące z różnych specjalistycznych źródeł, potrafi je porównywać, a także samodzielnie identyfikować je jako właściwe dla studiowanego kierunku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_K01potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych dla danego kierunku.
C-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-11Chromatografia
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-2Świat atomów
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-1Matematyka w chemii
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-5rozwiązywanie problemów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić priorytetów służących do realizacji zadania.
3,0Student potrafi określić podstawowe priorytety służące do realizacji zadania.
3,5Student potrafi określić niezbędne priorytety służące do realizacji zadania.
4,0Student potrafi określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
4,5Student potrafi dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
5,0Student potrafi bardzo dobrze określić wszystkie priorytety służące do realizacji zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_A02-1_K02ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-3Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
C-4Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia poznania.
Treści programoweT-LK-11Chromatografia
T-LK-10Analiza chemiczna
T-LK-4Wiązania chemiczne
T-LK-2Świat atomów
T-LK-15Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część II
T-LK-3Konfiguracja elektronowa. Układ okresowy
T-LK-13Spektroskopia. Część II
T-LK-1Matematyka w chemii
T-LK-9W laboratorium chemicznym
T-LK-7Cząsteczki organiczne
T-LK-6Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część II
T-LK-5Nazewnictwo związków nieorganicznych. Część I
T-LK-12Spektroskopia. Część I
T-LK-8Nazewnictwo związków organicznych
T-LK-14Podstawowe pojęcia w chemii fizycznej. Część I
Metody nauczaniaM-1Zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: tekst kontrolny / kolokwium (F)
S-2Ocena formująca: kartkówka (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
3,5Student rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,0Student dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
5,0Student doskonale rozumie potrzebę dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.