Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 60 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów z semestrów I oraz II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
C-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
C-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty4
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania4
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych30
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa22
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach60
A-A-2przygotowanie prezentacji10
A-A-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-15_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności iinformatyka procesowa
ICHP_2A_W06T2A_W04InzA2_W05C-1T-A-4, T-A-2, T-A-3, T-A-1M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-15_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
ICHP_2A_U01T2A_U01C-2T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-2S-1
ICHP_2A_C01-15_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
ICHP_2A_U03T2A_U03C-3T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2M-1S-1
ICHP_2A_C01-15_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_U04T2A_U04C-4T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1M-1, M-2S-1
ICHP_2A_C01-15_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
ICHP_2A_U15T2A_U15InzA2_U05C-5T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-15_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
ICHP_2A_K01T2A_K01C-6T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-15_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności iinformatyka procesowa
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-15_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-15_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
2,0
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-15_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
2,0
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-15_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
2,0
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-15_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Poling B.E., The Properties of Gases and Liquids, McGRAW-HILL, New York, 2001, 5
 2. Rice G., Do D.D., Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers, John Wiley & Sons, New York, 1995, 1

Literatura dodatkowa

 1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
 2. Serwiński M., Zasady inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1982
 3. Koch R., Noworyta A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1998
 4. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej. Procesy przepływowe i cieplne, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993
 5. Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1986
 6. Wiśniewski T., Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2000
 7. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
 8. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
 9. Szarawara J., Skrzypek J., Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa, 1980
 10. Sieniutycz S., Optymalizacja w inżynierii procesowej, WNT, Warszawa, 1978
 11. Kamieński J., Mieszanie układów wielofazowych, WNT, Warszawa, 2004
 12. Stręk F., Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa, 1981
 13. Paderewski M.L., Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1999
 14. Jaworski Z., Numeryczna mechanika płynów w inżynierii chemicznej i procesowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty4
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania4
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych30
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa22
60

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach60
A-A-2przygotowanie prezentacji10
A-A-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_W01Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności iinformatyka procesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa
Treści programoweT-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_U01student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Treści programoweT-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_U02student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki badań naukowych z zakresu studiowanej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
Treści programoweT-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_U03student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_U04student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U15potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w realizowanych procesach w zakresie ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
Treści programoweT-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
T-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-15_K01student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K01posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Treści programoweT-A-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac magisterskich. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych
T-A-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi na specjalności Inżynieria procesowa
T-A-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
T-A-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciagłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0