Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowego
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Downarowicz <Dorota.Downarowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających: Technologia informacyjna, Systemy zarządzania środowiskowego, Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami wspomagania zarządzania środowiskowego
C-2Rozwijanie umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych w działalności inżynierskiej
C-3Uświadomienie znaczenia ekologicznych aspektów w działalności inżynierskiej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ewidencja danych środowiskowych2
T-L-2Projektowanie przykładowych baz danych środowiskowych4
T-L-3Raportowanie i analiza informacji zawartych w bazach danych4
T-L-4Księga procedur systemu zarządzania środowiskowego i system obrotu dokumentów3
T-L-5System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych2
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, kierowanie, procesy decyzyjne, zintegrowane systemy zarządzania (ZSZ); miejsce zarządzania środowiskowego w ZSZ; formy zarządzania i możliwości ich informatyzacji1
T-W-2Typologia systemów informatycznych zarządzania: systemy ewidencyjno-sprawozdawcze (SES), informowania kierownictwa (SIK); systemy z bazą wiedzy (SBW).3
T-W-3Strategia informatyzacji zarządzania środowiskowego: cele i typowe strategie informatyzacji zarządzania, kryteria wyboru systemów informatycznych, elementy systemów informatycznych (oprogramowanie; struktura wyposażenia; użytkownicy systemu).2
T-W-4Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego (procedury, audity, działania korygujące i zapobiegawcze, księga zarządzania środowiskowego, deklaracje i kwestionariusze środowiskowe); tworzenie i nadzorowanie obiegu dokumentów; bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych – przyczyny, źródła zagrożeń, analiza ryzyka.3
T-W-5Zastosowanie oceny cyklu życia procesów wytwórczych do projektowania systemów zarządzania środowiskowego.2
T-W-6Informatyczne systemy zarządzania danymi środowiskowymi: ewidencje zanieczyszczeń środowiska, ewidencje opłat emisyjnych i odpadów - przetwarzanie danych, tworzenie raportów; internetowe bazy danych (EPER, EUWAS); zintegrowany system ewidencji i raportowania zanieczyszczeń (E - PRTR).4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne znajdowanie rozwiązań określonych zadań problemowych12
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Zaliczenie ustne1
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie prezentacji6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
A-W-4konsultacje2
A-W-5zaliczenie ustne1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda aktywizująca: metoda przypadków
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności opracowania baz danych środowiskowych
S-3Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązywania zadań problemowych z użyciem komputera
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-07_W01
Student zdobywa wiedzę na temat technik komputerowych wspomagających system zarządzania środowiskowego w przedsięborstwie produkcyjnym funkcjonującym w określonym makrootoczeniu
ICHP_2A_W07, ICHP_2A_W10, ICHP_2A_W12T2A_W05, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W11InzA2_W03, InzA2_W04C-1T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-6M-1S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-07_U01
Student potrafi zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne do pozyskiwania i prezentacji danych środowiskowych oraz do oceny stopnia uciążliwości ekologicznej obiektów inżynierii chemicznej
ICHP_2A_U04, ICHP_2A_U07, ICHP_2A_U19T2A_U04, T2A_U07, T2A_U19InzA2_U08C-2T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-L-3M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-07_K01
Student jest zorientowany na stosowanie nowoczesnych technik komputerowych do identyfikacji aspektów środowiskowych oraz minimalizacji stopnia uciążliwości ekologicznej przedsiębiorstwa
ICHP_2A_K02, ICHP_2A_K04T2A_K02, T2A_K04InzA2_K01C-3T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-07_W01
Student zdobywa wiedzę na temat technik komputerowych wspomagających system zarządzania środowiskowego w przedsięborstwie produkcyjnym funkcjonującym w określonym makrootoczeniu
2,0Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0Student zna zaledwie kilka technik wspomagania zarządzania środowiskowego
3,5Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania środowiskowego
4,0Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania oraz potrafi oceniać ich efektywność
4,5Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania oraz potrafi przeprowadzać krytyczną analizę przydatności poszczególnych technik
5,0Student zna wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania środowiskowego oraz potrafi samodzielnie dobierać najodpowiedniejsze techniki do konkretnych zastosowań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-07_U01
Student potrafi zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne do pozyskiwania i prezentacji danych środowiskowych oraz do oceny stopnia uciążliwości ekologicznej obiektów inżynierii chemicznej
2,0Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0Student potrafi znajdować i prezentować dane środowiskowe dotyczące wybranych aspektów ekologicznych bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych dotyczących kluczowych aspektów ekologicznych działalności produkcyjnej
4,0Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać kategoryzacji wpływu poszczególnych aspektów na środowisko naturalne
4,5Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać oceny uciążliwości ekologicznej wybranych obiektów inżynierii chemicznej
5,0Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać oceny uciążliwości ekologicznej wybranych obiektów inżynierii chemicznej, a także proponować metody jej zmniejszenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-07_K01
Student jest zorientowany na stosowanie nowoczesnych technik komputerowych do identyfikacji aspektów środowiskowych oraz minimalizacji stopnia uciążliwości ekologicznej przedsiębiorstwa
2,0Student nie potrafi samodzielnie stosować odpowiednich technik komputerowych
3,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z wybranymi procesami inżynierii chemicznej stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe
3,5Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z typowymi procesami inżynierii chemicznej stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe
4,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z typowymi procesami inżynierii chemicznej oraz określać kategorię ich wpływu wykorzystując do tego odpowiednie techniki komputerowe
4,5Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne dla wybranych systemów produkcyjnych oraz określać kategorię ich wpływu wykorzystując do tego odpowiednie techniki komputerowe
5,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne dla wybranych systemów produkcyjnych oraz określać kategorię ich wpływu stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe, a także proponować metody ograniczenia uciążliwości systemu dla środowiska

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, 2007
  2. Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Wrocław, 2001
  3. Malina D., Konieczyński J., Ocena ekologiczna wybranych procesów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  2. Rothery B., ISO 14 000 i ISO 9 000, AIWIPS, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ewidencja danych środowiskowych2
T-L-2Projektowanie przykładowych baz danych środowiskowych4
T-L-3Raportowanie i analiza informacji zawartych w bazach danych4
T-L-4Księga procedur systemu zarządzania środowiskowego i system obrotu dokumentów3
T-L-5System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, kierowanie, procesy decyzyjne, zintegrowane systemy zarządzania (ZSZ); miejsce zarządzania środowiskowego w ZSZ; formy zarządzania i możliwości ich informatyzacji1
T-W-2Typologia systemów informatycznych zarządzania: systemy ewidencyjno-sprawozdawcze (SES), informowania kierownictwa (SIK); systemy z bazą wiedzy (SBW).3
T-W-3Strategia informatyzacji zarządzania środowiskowego: cele i typowe strategie informatyzacji zarządzania, kryteria wyboru systemów informatycznych, elementy systemów informatycznych (oprogramowanie; struktura wyposażenia; użytkownicy systemu).2
T-W-4Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego (procedury, audity, działania korygujące i zapobiegawcze, księga zarządzania środowiskowego, deklaracje i kwestionariusze środowiskowe); tworzenie i nadzorowanie obiegu dokumentów; bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych – przyczyny, źródła zagrożeń, analiza ryzyka.3
T-W-5Zastosowanie oceny cyklu życia procesów wytwórczych do projektowania systemów zarządzania środowiskowego.2
T-W-6Informatyczne systemy zarządzania danymi środowiskowymi: ewidencje zanieczyszczeń środowiska, ewidencje opłat emisyjnych i odpadów - przetwarzanie danych, tworzenie raportów; internetowe bazy danych (EPER, EUWAS); zintegrowany system ewidencji i raportowania zanieczyszczeń (E - PRTR).4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne znajdowanie rozwiązań określonych zadań problemowych12
A-L-3Konsultacje2
A-L-4Zaliczenie ustne1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie prezentacji6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia6
A-W-4konsultacje2
A-W-5zaliczenie ustne1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-07_W01Student zdobywa wiedzę na temat technik komputerowych wspomagających system zarządzania środowiskowego w przedsięborstwie produkcyjnym funkcjonującym w określonym makrootoczeniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W07ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu różnych procesów przemysłowych związanych z operacjami i procesami inżynierii chemicznej, dotyczącą ukończonej specjalności
ICHP_2A_W10ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
ICHP_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, w tym zarządzania jakością
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami wspomagania zarządzania środowiskowego
Treści programoweT-W-5Zastosowanie oceny cyklu życia procesów wytwórczych do projektowania systemów zarządzania środowiskowego.
T-W-2Typologia systemów informatycznych zarządzania: systemy ewidencyjno-sprawozdawcze (SES), informowania kierownictwa (SIK); systemy z bazą wiedzy (SBW).
T-W-3Strategia informatyzacji zarządzania środowiskowego: cele i typowe strategie informatyzacji zarządzania, kryteria wyboru systemów informatycznych, elementy systemów informatycznych (oprogramowanie; struktura wyposażenia; użytkownicy systemu).
T-W-4Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego (procedury, audity, działania korygujące i zapobiegawcze, księga zarządzania środowiskowego, deklaracje i kwestionariusze środowiskowe); tworzenie i nadzorowanie obiegu dokumentów; bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych – przyczyny, źródła zagrożeń, analiza ryzyka.
T-W-1Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, kierowanie, procesy decyzyjne, zintegrowane systemy zarządzania (ZSZ); miejsce zarządzania środowiskowego w ZSZ; formy zarządzania i możliwości ich informatyzacji
T-W-6Informatyczne systemy zarządzania danymi środowiskowymi: ewidencje zanieczyszczeń środowiska, ewidencje opłat emisyjnych i odpadów - przetwarzanie danych, tworzenie raportów; internetowe bazy danych (EPER, EUWAS); zintegrowany system ewidencji i raportowania zanieczyszczeń (E - PRTR).
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0Student zna zaledwie kilka technik wspomagania zarządzania środowiskowego
3,5Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania środowiskowego
4,0Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania oraz potrafi oceniać ich efektywność
4,5Student zna wszystkie omawiane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania oraz potrafi przeprowadzać krytyczną analizę przydatności poszczególnych technik
5,0Student zna wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć techniki wspomagania zarządzania środowiskowego oraz potrafi samodzielnie dobierać najodpowiedniejsze techniki do konkretnych zastosowań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-07_U01Student potrafi zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne do pozyskiwania i prezentacji danych środowiskowych oraz do oceny stopnia uciążliwości ekologicznej obiektów inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ICHP_2A_U19potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne ,zaprojektować proste oraz złożone urządzenie, z uwzględnieniem ich funkcjonowania procesowego, w zakresie zagadnień studiowanej specjalności, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując własne nowe narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Rozwijanie umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych w działalności inżynierskiej
Treści programoweT-L-4Księga procedur systemu zarządzania środowiskowego i system obrotu dokumentów
T-L-2Projektowanie przykładowych baz danych środowiskowych
T-L-5System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych
T-L-1Ewidencja danych środowiskowych
T-L-3Raportowanie i analiza informacji zawartych w bazach danych
Metody nauczaniaM-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązywania zadań problemowych z użyciem komputera
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności opracowania baz danych środowiskowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia kryteriów określonych dla oceny 3
3,0Student potrafi znajdować i prezentować dane środowiskowe dotyczące wybranych aspektów ekologicznych bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych dotyczących kluczowych aspektów ekologicznych działalności produkcyjnej
4,0Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać kategoryzacji wpływu poszczególnych aspektów na środowisko naturalne
4,5Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać oceny uciążliwości ekologicznej wybranych obiektów inżynierii chemicznej
5,0Student potrafi prezentować i przeprowadzać analizę danych środowiskowych oraz dokonywać oceny uciążliwości ekologicznej wybranych obiektów inżynierii chemicznej, a także proponować metody jej zmniejszenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-07_K01Student jest zorientowany na stosowanie nowoczesnych technik komputerowych do identyfikacji aspektów środowiskowych oraz minimalizacji stopnia uciążliwości ekologicznej przedsiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ICHP_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie znaczenia ekologicznych aspektów w działalności inżynierskiej
Treści programoweT-W-3Strategia informatyzacji zarządzania środowiskowego: cele i typowe strategie informatyzacji zarządzania, kryteria wyboru systemów informatycznych, elementy systemów informatycznych (oprogramowanie; struktura wyposażenia; użytkownicy systemu).
T-W-4Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego (procedury, audity, działania korygujące i zapobiegawcze, księga zarządzania środowiskowego, deklaracje i kwestionariusze środowiskowe); tworzenie i nadzorowanie obiegu dokumentów; bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych – przyczyny, źródła zagrożeń, analiza ryzyka.
T-W-6Informatyczne systemy zarządzania danymi środowiskowymi: ewidencje zanieczyszczeń środowiska, ewidencje opłat emisyjnych i odpadów - przetwarzanie danych, tworzenie raportów; internetowe bazy danych (EPER, EUWAS); zintegrowany system ewidencji i raportowania zanieczyszczeń (E - PRTR).
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie stosować odpowiednich technik komputerowych
3,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z wybranymi procesami inżynierii chemicznej stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe
3,5Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z typowymi procesami inżynierii chemicznej stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe
4,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne związane z typowymi procesami inżynierii chemicznej oraz określać kategorię ich wpływu wykorzystując do tego odpowiednie techniki komputerowe
4,5Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne dla wybranych systemów produkcyjnych oraz określać kategorię ich wpływu wykorzystując do tego odpowiednie techniki komputerowe
5,0Student potrafi samodzielnie identyfikować aspekty ekologiczne dla wybranych systemów produkcyjnych oraz określać kategorię ich wpływu stosując do tego odpowiednie techniki komputerowe, a także proponować metody ograniczenia uciążliwości systemu dla środowiska