Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Metody numeryczne i programowanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody numeryczne i programowanie
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka
W-2Informatyka i programowanie

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności programowania w językach FORTRAN 77 i Fortran 95
C-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
C-3Ukształtowanie umiejetności stosowania bibliotek NAG, IMSL i CXML do opracowania programów w języku FORTRAN 77 i Fortran 90

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne18
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML6
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej6
30
wykłady
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 958
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML2
T-W-3Błędy obliczeń numerycznych, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów2
T-W-4Równania i układy równań nieliniowych2
T-W-5Układy równań liniowych2
T-W-6Metody różnicowe, interpolocja i ekstrapolacja2
T-W-7Całkowanie i różniczkowanie numeryczne2
T-W-8Wartości własne i wektory własne macierzy2
T-W-9Równania i układy równań różniczkowych zwyczajnych2
T-W-10Równania i układy równań różniczkowych cząstkowych4
T-W-11Zagadnienia regresji liniowej i nieliniowej2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-3Przygotowania do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury12
A-W-3Przygotowania do egzaminu10
A-W-4Konsultacje4
A-W-5Egzamin4
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-04_W01
Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej z użyciem metod numerycznych.
ICHP_2A_W01T2A_W01C-2, C-1, C-3T-W-3, T-W-9, T-L-1, T-W-4, T-L-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-11, T-W-10, T-W-8, T-W-6, T-L-2, T-W-7M-2, M-1, M-3S-5, S-3, S-1, S-4, S-2
ICHP_2A_C01-04_W04
Student ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem metod numerycznych.
ICHP_2A_W04T2A_W01, T2A_W02C-2, C-3, C-1T-L-1, T-W-6, T-W-5, T-L-3, T-L-2, T-W-11, T-W-10, T-W-1, T-W-8, T-W-2, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-7M-2, M-3, M-1S-2, S-4, S-1, S-3, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-04_U08
Student potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
ICHP_2A_U08T2A_U08InzA2_U01C-2T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-2M-3, M-2, M-1S-5, S-1, S-2, S-3, S-4
ICHP_2A_C01-04_U09
Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody numeryczne.
ICHP_2A_U09T2A_U09InzA2_U02C-2, C-1T-L-3, T-L-2, T-W-1M-2, M-3, M-1S-2, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-04_K04
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej.
ICHP_2A_K04T2A_K04C-2T-L-3, T-L-1, T-W-2, T-L-2, T-W-1M-3, M-2S-2, S-1, S-3
ICHP_2A_C01-04_K06
Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej.
ICHP_2A_K06T2A_K06InzA2_K02C-3, C-2, C-1T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-L-3, T-L-1M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-04_W01
Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej z użyciem metod numerycznych.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod matematycznych i numerycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-04_W04
Student ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem metod numerycznych.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem metod numerycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-04_U08
Student potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-04_U09
Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody numeryczne.
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody numeryczne.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-04_K04
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-04_K06
Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chapra S.C., Canale R.P., Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill, Boston, 1998
  2. Rao S.S., Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists, Prentice Hall, New Jersey, 2002
  3. Cutlib M.B., Shacham M., Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods, Prentice Hall, New Jersey, 2009
  4. Nyhoff L., Leestma S., Introduction to FORTRAN 90, Prentice Hall, New Jersey, 1999
  5. Piechna J.R., Programowanie w języku Fortran 90 i 95, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Hanna O.T., Sandall O.C., Computational Methods In Chemical Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1995
  2. Constantinides A., Mostoufi N., Numerical Methods for Chemical Engineers with Matlab Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne18
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML6
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 958
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML2
T-W-3Błędy obliczeń numerycznych, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów2
T-W-4Równania i układy równań nieliniowych2
T-W-5Układy równań liniowych2
T-W-6Metody różnicowe, interpolocja i ekstrapolacja2
T-W-7Całkowanie i różniczkowanie numeryczne2
T-W-8Wartości własne i wektory własne macierzy2
T-W-9Równania i układy równań różniczkowych zwyczajnych2
T-W-10Równania i układy równań różniczkowych cząstkowych4
T-W-11Zagadnienia regresji liniowej i nieliniowej2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-3Przygotowania do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury12
A-W-3Przygotowania do egzaminu10
A-W-4Konsultacje4
A-W-5Egzamin4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_W01Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej z użyciem metod numerycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
C-1Ukształtowanie umiejętności programowania w językach FORTRAN 77 i Fortran 95
C-3Ukształtowanie umiejetności stosowania bibliotek NAG, IMSL i CXML do opracowania programów w języku FORTRAN 77 i Fortran 90
Treści programoweT-W-3Błędy obliczeń numerycznych, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów
T-W-9Równania i układy równań różniczkowych zwyczajnych
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne
T-W-4Równania i układy równań nieliniowych
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-W-5Układy równań liniowych
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML
T-W-11Zagadnienia regresji liniowej i nieliniowej
T-W-10Równania i układy równań różniczkowych cząstkowych
T-W-8Wartości własne i wektory własne macierzy
T-W-6Metody różnicowe, interpolocja i ekstrapolacja
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-W-7Całkowanie i różniczkowanie numeryczne
Metody nauczaniaM-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod matematycznych i numerycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_W04Student ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem metod numerycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W04ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w tym zagadnień projektowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
C-3Ukształtowanie umiejetności stosowania bibliotek NAG, IMSL i CXML do opracowania programów w języku FORTRAN 77 i Fortran 90
C-1Ukształtowanie umiejętności programowania w językach FORTRAN 77 i Fortran 95
Treści programoweT-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne
T-W-6Metody różnicowe, interpolocja i ekstrapolacja
T-W-5Układy równań liniowych
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-W-11Zagadnienia regresji liniowej i nieliniowej
T-W-10Równania i układy równań różniczkowych cząstkowych
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
T-W-8Wartości własne i wektory własne macierzy
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML
T-W-9Równania i układy równań różniczkowych zwyczajnych
T-W-3Błędy obliczeń numerycznych, uwarunkowanie zadania i stabilność algorytmów
T-W-4Równania i układy równań nieliniowych
T-W-7Całkowanie i różniczkowanie numeryczne
Metody nauczaniaM-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z użyciem metod numerycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_U08Student potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_U09Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody numeryczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
C-1Ukształtowanie umiejętności programowania w językach FORTRAN 77 i Fortran 95
Treści programoweT-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
Metody nauczaniaM-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-5Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w podstawowym zakresie potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody numeryczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_K04Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML
T-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody programowane - z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-04_K06Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejetności stosowania bibliotek NAG, IMSL i CXML do opracowania programów w języku FORTRAN 77 i Fortran 90
C-2Ukształtowanie umiejętności stosowania metod numerycznych do rozwiazywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej
C-1Ukształtowanie umiejętności programowania w językach FORTRAN 77 i Fortran 95
Treści programoweT-L-2Wykonywanie obliczeń numerycznych z użyciem bibliotek NAG, IMSL, CXML
T-W-1Programowanie wjęzyku FORTRAN 77 oraz Fortran 90 i 95
T-W-2Biblioteki NAG, IMSL, CXML
T-L-3Rozwiązywanie wybranych problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej
T-L-1Opracowanie programów w języku Fortran 95, realizujących wybrane metody numeryczne
Metody nauczaniaM-2Metody programowane - z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wszystkich sprawozdań
S-1Ocena formująca: Pisemne kolokwium przed ćwiczeniami laboratoryjnymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych inżynierii chemicznej.
3,5
4,0
4,5
5,0