Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Theory of Needs and Consumption:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Theory of Needs and Consumption
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Karolina Ertmańska <karolina.ertmanska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 14

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z podstaw marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy na temat zachowań konsumenckich
C-2Zdobycie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania zasad teorii potrzeb i konsumpcji w działalności przedsiębiorstwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Terminologia i typologia sfery konsumpcji4
T-W-2Teorie potrzeb6
T-W-3Podejmowanie decyzji przez konsumenta4
T-W-4Źródła informacji i metody badania konsumpcji4
T-W-5Ochrona konsumenta (aspekty prawne, konsumeryzm)4
T-W-6Determinanty konsumpcji4
T-W-7Nowe zjawiska w sferze konsumpcji4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie eseju20
A-W-3Prezentacja esejów i dyskusja5
A-W-4Prace indywidualne25
A-W-5Prezentacje prac grupowych podczas zajęć i dyskusja10
A-W-6Przygotowanie do zajęć60
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Metoda przypadków
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność podczas zajęć
S-2Ocena formująca: prezentacja problemu i jego rozwiązania
S-3Ocena podsumowująca: Esej - opis problemu i jego rozwiązania

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ5_W04
Student powinien znać terminologię dotyczącą sfery konsumpcji oraz objasniać jej istotę
Z_1A_W10, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W07C-1T-W-1M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ5_U01
Student powinien potrafić analizować proces podejmowania decyzji konsumenckich
Z_1A_U04, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ5_K01
Student powinien mieć świadomość wagi obserwacji zachowań konsumenckich
Z_1A_K10, Z_1A_K02, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K07C-2T-W-3, T-W-6M-1S-1
Z_1A_OJ5_K02
Student powinien rozumieć rolę badań zachowań konsumenckich w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Z_1A_K03, Z_1A_K06, Z_1A_K02, Z_1A_K04S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-2T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ5_W04
Student powinien znać terminologię dotyczącą sfery konsumpcji oraz objasniać jej istotę
2,0
3,0powinien definiować podstawowe pojecia
3,5powinien wymieniac podstawowe teorie potrzeb
4,0powinien potrafić opisac podstawowe teorie potrzeb; powinien znać aspekty prawne
4,5student powinien rozróżniać potrzeby i preferencje konsumenta; powinien dobierać źródła informacji o potrzebach odbiorców
5,0student powinien opisać typologię sfery konsumpcji jak i proces podejmowania decyzji przez konsumenta

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ5_U01
Student powinien potrafić analizować proces podejmowania decyzji konsumenckich
2,0
3,0interpretować czynniki kształtujące konsumpcję
3,5opracować informacje wymagane przy analizie sfery konsumpcji
4,0strukturyzować etapy procesu koncumpcji
4,5uporządkować proces podejmowania decyzji
5,0wykorzystać formułę procesu konsumpcji do planowania działań rynkowych podmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ5_K01
Student powinien mieć świadomość wagi obserwacji zachowań konsumenckich
2,0
3,0potrafić argumentować wagę obserwacji zachowań konsumenckich
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_OJ5_K02
Student powinien rozumieć rolę badań zachowań konsumenckich w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2,0
3,0potrafic argumentować rolę badań zachowan konsumenckich
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gerrit Antonides, Fred W. van Raaij, Consumer behaviour. A European perspective, Chichester: Wiley, 1998
  2. Evans M, Applied Consumer Behaviour, Financial Times/ Prentice Hall, 1996
  3. East R, Consumer Behaviour: Advances and Applications in Marketing, Prentice Hall, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Olson J. Paul, Consumer behaviour, 2007
  2. Foxall Gordon R, Understanding Consumer Choice, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Terminologia i typologia sfery konsumpcji4
T-W-2Teorie potrzeb6
T-W-3Podejmowanie decyzji przez konsumenta4
T-W-4Źródła informacji i metody badania konsumpcji4
T-W-5Ochrona konsumenta (aspekty prawne, konsumeryzm)4
T-W-6Determinanty konsumpcji4
T-W-7Nowe zjawiska w sferze konsumpcji4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie eseju20
A-W-3Prezentacja esejów i dyskusja5
A-W-4Prace indywidualne25
A-W-5Prezentacje prac grupowych podczas zajęć i dyskusja10
A-W-6Przygotowanie do zajęć60
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ5_W04Student powinien znać terminologię dotyczącą sfery konsumpcji oraz objasniać jej istotę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zachowań konsumenckich
Treści programoweT-W-1Terminologia i typologia sfery konsumpcji
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0powinien definiować podstawowe pojecia
3,5powinien wymieniac podstawowe teorie potrzeb
4,0powinien potrafić opisac podstawowe teorie potrzeb; powinien znać aspekty prawne
4,5student powinien rozróżniać potrzeby i preferencje konsumenta; powinien dobierać źródła informacji o potrzebach odbiorców
5,0student powinien opisać typologię sfery konsumpcji jak i proces podejmowania decyzji przez konsumenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ5_U01Student powinien potrafić analizować proces podejmowania decyzji konsumenckich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat zachowań konsumenckich
Treści programoweT-W-3Podejmowanie decyzji przez konsumenta
Metody nauczaniaM-2Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0interpretować czynniki kształtujące konsumpcję
3,5opracować informacje wymagane przy analizie sfery konsumpcji
4,0strukturyzować etapy procesu koncumpcji
4,5uporządkować proces podejmowania decyzji
5,0wykorzystać formułę procesu konsumpcji do planowania działań rynkowych podmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ5_K01Student powinien mieć świadomość wagi obserwacji zachowań konsumenckich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania zasad teorii potrzeb i konsumpcji w działalności przedsiębiorstwa
Treści programoweT-W-3Podejmowanie decyzji przez konsumenta
T-W-6Determinanty konsumpcji
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafić argumentować wagę obserwacji zachowań konsumenckich
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ5_K02Student powinien rozumieć rolę badań zachowań konsumenckich w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania zasad teorii potrzeb i konsumpcji w działalności przedsiębiorstwa
Treści programoweT-W-4Źródła informacji i metody badania konsumpcji
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafic argumentować rolę badań zachowan konsumenckich
3,5
4,0
4,5
5,0