Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Principles Of Marketing4:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Principles Of Marketing4
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 11

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of marketing
C-2Link marketing theory with marketing practice
C-3Develop and analyze marketing cases effectively utilizing marketing diagnostics

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Marketing – creating and capturing customer value3
T-W-2Company and marketing strategy3
T-W-3Analyzing the marketing micro- and macro- environment3
T-W-4Marketing research4
T-W-5Market segmentation.2
T-W-6Product and service decisions, branding strategy.3
T-W-7Marketing channels, delivering customer value.3
T-W-8Retailing and wholesaling.3
T-W-9Promotion mix, communication process.2
T-W-10Pricing strategies.2
T-W-11Direct and online marketing.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zajęć60
A-W-3przygowowanie projektu40
A-W-4przygotowanie do kolokwium20
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
M-4project
M-5film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena podsumowująca: project presentation
S-3Ocena podsumowująca: written test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ6_W01
knowledge of marketing principles
Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-1, T-W-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ6_U01
can develop marketing plan for a product
Z_1A_U04, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3T-W-6, T-W-7M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ6_K01
students understand a role of marketing in a society
Z_1A_K03, Z_1A_K08S1A_K03, S1A_K04C-1T-W-1, T-W-2M-2, M-3S-1
Z_1A_OJ6_K02
students indenpendently analyse micro and macro environment of a company
Z_1A_K08, Z_1A_K10, Z_1A_K07S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ6_W01
knowledge of marketing principles
2,0
3,0students can define marketing
3,5student can mention marketing mix elements
4,0students should marketing principles
4,5students should discuss marketing principles from its evolution point of view
5,0students should evaluate consequences of not obeying principles

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ6_U01
can develop marketing plan for a product
2,0
3,0students can define planning and marketing plan
3,5can develop new ideas for products
4,0student use knowledge on promotion to choose proper doings
4,5students can discuss price, distribution and people as marketing elements
5,0can develop marketing plan for implementing new offers

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ6_K01
students understand a role of marketing in a society
2,0
3,0students understand a role of marketing in a society
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_OJ6_K02
students indenpendently analyse micro and macro environment of a company
2,0
3,0students indenpendently analyse micro and macro environment of a company
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ph. Kotler and G. Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Ad & Marketing news, http://adage.com, 2011
  2. News from AMA, Resource Library, http://www.marketingpower.com, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Marketing – creating and capturing customer value3
T-W-2Company and marketing strategy3
T-W-3Analyzing the marketing micro- and macro- environment3
T-W-4Marketing research4
T-W-5Market segmentation.2
T-W-6Product and service decisions, branding strategy.3
T-W-7Marketing channels, delivering customer value.3
T-W-8Retailing and wholesaling.3
T-W-9Promotion mix, communication process.2
T-W-10Pricing strategies.2
T-W-11Direct and online marketing.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zajęć60
A-W-3przygowowanie projektu40
A-W-4przygotowanie do kolokwium20
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ6_W01knowledge of marketing principles
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of marketing
Treści programoweT-W-1Marketing – creating and capturing customer value
T-W-6Product and service decisions, branding strategy.
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
M-4project
M-5film
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-3Ocena podsumowująca: written test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students can define marketing
3,5student can mention marketing mix elements
4,0students should marketing principles
4,5students should discuss marketing principles from its evolution point of view
5,0students should evaluate consequences of not obeying principles
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ6_U01can develop marketing plan for a product
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Link marketing theory with marketing practice
C-3Develop and analyze marketing cases effectively utilizing marketing diagnostics
Treści programoweT-W-6Product and service decisions, branding strategy.
T-W-7Marketing channels, delivering customer value.
Metody nauczaniaM-3work in groups
M-4project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena podsumowująca: project presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students can define planning and marketing plan
3,5can develop new ideas for products
4,0student use knowledge on promotion to choose proper doings
4,5students can discuss price, distribution and people as marketing elements
5,0can develop marketing plan for implementing new offers
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ6_K01students understand a role of marketing in a society
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of marketing
Treści programoweT-W-1Marketing – creating and capturing customer value
T-W-2Company and marketing strategy
Metody nauczaniaM-2discussion
M-3work in groups
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students understand a role of marketing in a society
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ6_K02students indenpendently analyse micro and macro environment of a company
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of marketing
C-2Link marketing theory with marketing practice
Treści programoweT-W-2Company and marketing strategy
T-W-3Analyzing the marketing micro- and macro- environment
T-W-4Marketing research
T-W-5Market segmentation.
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
M-4project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena podsumowująca: project presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students indenpendently analyse micro and macro environment of a company
3,5
4,0
4,5
5,0