Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Marketing In Nonprofit Sector:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Marketing In Nonprofit Sector
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 8

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1principles of marketing / podstawy marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Students ought to know the essence of nonprofit sector
C-2students ought to compare nonprofit activity with a profit one
C-3should discuss genesis of noncommercial marketing
C-4should design marketing tools for nonprofit organizations
C-5should understand the role of nonprofits in modern economy and society

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1nonprofit sector - hallmarks3
T-W-2marketing planning3
T-W-3genesis of nonprofit marketing3
T-W-4designing marketing mix3
T-W-5launching new offerings3
T-W-6managing perceived costs3
T-W-7formulating communication strategies3
T-W-8public relations at the organization level3
T-W-9working with the private sector3
T-W-10nonprofits in healthcare system, tourism, ecology and the youth sport3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zjaęć60
A-W-3praca nad projektem40
A-W-4przygotowanie do kolokwium20
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
M-4project

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena podsumowująca: project presentation
S-3Ocena podsumowująca: written test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ2_W01
students ought to have knowledge on nonprofit sector
Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ2_U01
students should design marketing tools for nonprofit organizations
Z_1A_U12, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-4T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3
Z_1A_OJ2_U02
students ought to create and manage new offers
Z_1A_U12, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ2_K02
students should asses business approach towards NGOs
Z_1A_K04, Z_1A_K06S1A_K04, S1A_K07C-2, C-4T-W-1, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ2_W01
students ought to have knowledge on nonprofit sector
2,0
3,0students ought to define nonprofit marketing
3,5students ought to describe the genesis of noncommercial marketing
4,0students ought to have knowledge on nonprofit sector
4,5students ought to compare nonprofit sector with forprofit and public sector
5,0students should discss differences and similarities in nonprofit marketing

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ2_U01
students should design marketing tools for nonprofit organizations
2,0
3,0students ought to create and manage new offers
3,5students shoul plan communication strategy
4,0students should discuss problems of distribution in nonprofit activity
4,5students should discuss problems of price strategies in nonprofit activity
5,0students should design different marketing tools for nonprofit organizations
Z_1A_OJ2_U02
students ought to create and manage new offers
2,0
3,0students should define a product in nonprofit activity
3,5students ought to create and manage new offers
4,0students should develop logo and name of a new offer
4,5students should discuss problems of demand for a new product
5,0students should discuss a product life cycle from nonprofit point of view

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ2_K02
students should asses business approach towards NGOs
2,0
3,0students should asses business approach towards NGOs as well as idealistic side of this activity
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A.R. Andreasen, Ph. Kotler, Strategic marketing for nonprofit organizations, Pearson Education Inc, New Jersey, 2008
  2. J.G. Dees, J. Emerson, P. Economy, Strategic tools for social entrepreneurs, John Wiley & Sons, New York, 2002
  3. B.J. McLeish, Successful marketing for nonprofit organizations, John Wiley & Sons, New York, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Nonprofit News, http://nonprofit.alltop.com/, 2011
  2. The Nonprofit Times, http://www.thenonprofittimes.com/, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1nonprofit sector - hallmarks3
T-W-2marketing planning3
T-W-3genesis of nonprofit marketing3
T-W-4designing marketing mix3
T-W-5launching new offerings3
T-W-6managing perceived costs3
T-W-7formulating communication strategies3
T-W-8public relations at the organization level3
T-W-9working with the private sector3
T-W-10nonprofits in healthcare system, tourism, ecology and the youth sport3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zjaęć60
A-W-3praca nad projektem40
A-W-4przygotowanie do kolokwium20
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ2_W01students ought to have knowledge on nonprofit sector
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Students ought to know the essence of nonprofit sector
C-2students ought to compare nonprofit activity with a profit one
C-3should discuss genesis of noncommercial marketing
Treści programoweT-W-1nonprofit sector - hallmarks
T-W-3genesis of nonprofit marketing
T-W-10nonprofits in healthcare system, tourism, ecology and the youth sport
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-3Ocena podsumowująca: written test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students ought to define nonprofit marketing
3,5students ought to describe the genesis of noncommercial marketing
4,0students ought to have knowledge on nonprofit sector
4,5students ought to compare nonprofit sector with forprofit and public sector
5,0students should discss differences and similarities in nonprofit marketing
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ2_U01students should design marketing tools for nonprofit organizations
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2students ought to compare nonprofit activity with a profit one
C-4should design marketing tools for nonprofit organizations
Treści programoweT-W-4designing marketing mix
T-W-5launching new offerings
T-W-6managing perceived costs
T-W-7formulating communication strategies
T-W-8public relations at the organization level
T-W-9working with the private sector
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
M-3work in groups
M-4project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena podsumowująca: project presentation
S-3Ocena podsumowująca: written test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students ought to create and manage new offers
3,5students shoul plan communication strategy
4,0students should discuss problems of distribution in nonprofit activity
4,5students should discuss problems of price strategies in nonprofit activity
5,0students should design different marketing tools for nonprofit organizations
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ2_U02students ought to create and manage new offers
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4should design marketing tools for nonprofit organizations
Treści programoweT-W-5launching new offerings
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students should define a product in nonprofit activity
3,5students ought to create and manage new offers
4,0students should develop logo and name of a new offer
4,5students should discuss problems of demand for a new product
5,0students should discuss a product life cycle from nonprofit point of view
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ2_K02students should asses business approach towards NGOs
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2students ought to compare nonprofit activity with a profit one
C-4should design marketing tools for nonprofit organizations
Treści programoweT-W-1nonprofit sector - hallmarks
T-W-9working with the private sector
T-W-10nonprofits in healthcare system, tourism, ecology and the youth sport
Metody nauczaniaM-1lecture
M-2discussion
M-4project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0students should asses business approach towards NGOs as well as idealistic side of this activity
3,5
4,0
4,5
5,0