Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Commercial Companies Law:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Commercial Companies Law
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic knowledge on civil law
W-2Basic knowledge on commercial law

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Subject aims to teach about basic commercial structrures
C-2To know the rules of law as the premise to take proper bussines actions
C-3To teach bascic commercial contracts to allow to funcion as the bussines manager

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sources of commercial law3
T-W-2rules of contracting3
T-W-3Kinds of entrepreneures3
T-W-4Register of companies3
T-W-5Kinds of commercial companies1
T-W-6Partnership companies5
T-W-7capital companies4
T-W-8contracts8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1case study30
A-W-2Presentation20
A-W-3consultations20
A-W-4Practice - rules of register20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Case lecture
M-2Ditactic discussion
M-3Sources study - reports

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Assessment of manner ant methots of getting knowlesge and ability to present it
S-2Ocena formująca: Assessement of reasoning and using of gained knowledge - case study
S-3Ocena podsumowująca: test with teorotical and practice part (case study)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ13_W01
Student has basic knowledge about forms of comercial activity in Poland
Z_1A_W04, Z_1A_W09S1A_W03, S1A_W06C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ13_U01
Sudent can decide on what form of activity is most suitable
Z_1A_U14, Z_1A_U17S1A_U03, S1A_U06C-2, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ13_K01
Student is ready to set priorities and to achive them
Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2T-W-8M-1, M-2S-3
Z_1A_OJ13_K02
Student is able to work as a team member
Z_1A_K06, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K07C-3T-W-1, T-W-5M-3S-1, S-2
Z_1A_OJ13_K03
Can make decisions good for his company
Z_1A_K06, Z_1A_K04S1A_K04, S1A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-3M-1S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ13_W01
Student has basic knowledge about forms of comercial activity in Poland
2,0Student knows nothing
3,0Students knows all material in theory
3,5Students knows all theory better that in sufficient level
4,0Students knows all theory in good level
4,5Students knows all theory in better than good level
5,0Students knows all theory in very good level and can use that knowledge

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ13_U01
Sudent can decide on what form of activity is most suitable
2,0students does not have basic knowledge
3,0student has basic knowledge
3,5Student has basic knowledge in higher than sufficient knowledge
4,0Student has basic knowledge in good level
4,5Student has basic knowledge in higer tan good level
5,0student has basic knowledge in very good level and can use use it in practice

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ13_K01
Student is ready to set priorities and to achive them
2,0student can not present and use material of the course
3,0student can use and present material of a course on sufficient level
3,5student can use and present material of a course on higher than sufficient level
4,0student can use and present material of a course on a good level
4,5student can use and present material of a course on a higher than good level
5,0student can use and present material of a course on very good - excelent level
Z_1A_OJ13_K02
Student is able to work as a team member
2,0student does not know the material
3,0student knows the material of a course on sufficient level
3,5student knows the material of a course on higher than sufficien level
4,0student knows the material of a course on good level
4,5student knows the material of a course on higher than good level
5,0student knows the material of a course on very good - excelent level
Z_1A_OJ13_K03
Can make decisions good for his company
2,0student has no knowledge
3,0student knows the material of the course in sufficient level
3,5student knows the material of the course on higher than sufficien level
4,0student knows the material of course on good level
4,5student knows the material of the course on higher than good level
5,0student knows the material of the course on very good - excelent level

Literatura podstawowa

  1. Kidyba Andrzej, Komentarz do KSH, C.H. Beck, Warszawa, 2009
  2. Graham Stephenson, Core statutes on commercial and consumer law, Palgrave Macmillan, England, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Rajski Jerzy, Komentarz KSH, LexsisNexsis, 2007
  2. Kidyba Andrzej, Handlowe spółki osobowe, Wolter Kluwer Polska, Warszawa, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sources of commercial law3
T-W-2rules of contracting3
T-W-3Kinds of entrepreneures3
T-W-4Register of companies3
T-W-5Kinds of commercial companies1
T-W-6Partnership companies5
T-W-7capital companies4
T-W-8contracts8
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1case study30
A-W-2Presentation20
A-W-3consultations20
A-W-4Practice - rules of register20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ13_W01Student has basic knowledge about forms of comercial activity in Poland
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2To know the rules of law as the premise to take proper bussines actions
C-3To teach bascic commercial contracts to allow to funcion as the bussines manager
Treści programoweT-W-1Sources of commercial law
T-W-2rules of contracting
T-W-4Register of companies
T-W-8contracts
Metody nauczaniaM-1Case lecture
M-2Ditactic discussion
M-3Sources study - reports
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Assessment of manner ant methots of getting knowlesge and ability to present it
S-2Ocena formująca: Assessement of reasoning and using of gained knowledge - case study
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student knows nothing
3,0Students knows all material in theory
3,5Students knows all theory better that in sufficient level
4,0Students knows all theory in good level
4,5Students knows all theory in better than good level
5,0Students knows all theory in very good level and can use that knowledge
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ13_U01Sudent can decide on what form of activity is most suitable
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2To know the rules of law as the premise to take proper bussines actions
C-3To teach bascic commercial contracts to allow to funcion as the bussines manager
Treści programoweT-W-4Register of companies
T-W-6Partnership companies
T-W-7capital companies
T-W-8contracts
Metody nauczaniaM-1Case lecture
M-2Ditactic discussion
M-3Sources study - reports
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Assessment of manner ant methots of getting knowlesge and ability to present it
S-2Ocena formująca: Assessement of reasoning and using of gained knowledge - case study
S-3Ocena podsumowująca: test with teorotical and practice part (case study)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0students does not have basic knowledge
3,0student has basic knowledge
3,5Student has basic knowledge in higher than sufficient knowledge
4,0Student has basic knowledge in good level
4,5Student has basic knowledge in higer tan good level
5,0student has basic knowledge in very good level and can use use it in practice
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ13_K01Student is ready to set priorities and to achive them
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Subject aims to teach about basic commercial structrures
C-2To know the rules of law as the premise to take proper bussines actions
Treści programoweT-W-8contracts
Metody nauczaniaM-1Case lecture
M-2Ditactic discussion
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test with teorotical and practice part (case study)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student can not present and use material of the course
3,0student can use and present material of a course on sufficient level
3,5student can use and present material of a course on higher than sufficient level
4,0student can use and present material of a course on a good level
4,5student can use and present material of a course on a higher than good level
5,0student can use and present material of a course on very good - excelent level
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ13_K02Student is able to work as a team member
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3To teach bascic commercial contracts to allow to funcion as the bussines manager
Treści programoweT-W-1Sources of commercial law
T-W-5Kinds of commercial companies
Metody nauczaniaM-3Sources study - reports
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Assessment of manner ant methots of getting knowlesge and ability to present it
S-2Ocena formująca: Assessement of reasoning and using of gained knowledge - case study
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student does not know the material
3,0student knows the material of a course on sufficient level
3,5student knows the material of a course on higher than sufficien level
4,0student knows the material of a course on good level
4,5student knows the material of a course on higher than good level
5,0student knows the material of a course on very good - excelent level
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ13_K03Can make decisions good for his company
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Subject aims to teach about basic commercial structrures
C-2To know the rules of law as the premise to take proper bussines actions
Treści programoweT-W-1Sources of commercial law
T-W-3Kinds of entrepreneures
Metody nauczaniaM-1Case lecture
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test with teorotical and practice part (case study)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student has no knowledge
3,0student knows the material of the course in sufficient level
3,5student knows the material of the course on higher than sufficien level
4,0student knows the material of course on good level
4,5student knows the material of the course on higher than good level
5,0student knows the material of the course on very good - excelent level