Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Myszczyszyn <Janusz.Myszczyszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikroekonomia, podstawy makroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych ze szczeglnym uwzględnieniem sektora publicznego
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce4
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.4
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego2
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).3
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym3
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym2
T-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego2
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.2
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.2
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.2
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.2
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do zajęć na podstwie zaleconej literatury10
A-W-2Przegląd prasy z zakresu sektora publicznego5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu7
A-W-4Przygotowanie referatu - postać pisemna z zadanej tematyki6
A-W-5uczestnictwo w zajęciach30
A-W-6Realizacja referatu - cele, forma, tematyka2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O19/1_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z istotą i zasadami funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-2M-2, M-4, M-3, M-1S-4, S-1, S-3
Z_1A_O19/1_W02
Objaśnianie zasad działania mechanizmu rynkowego oraz koniczności funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce.
Z_1A_W03, Z_1A_W07S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-4, C-2, C-3T-W-1, T-W-6, T-W-12, T-W-7, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-8, T-W-4, T-W-3, T-W-5M-3, M-4, M-1, M-2S-3, S-4, S-1, S-2
Z_1A_O19/1_W03
Tłumaczenie zagadnień związanych z koniecznością zmian i głównych problemów w funkcjonowaniu sektora publicznego oraz argumentów na rzecz istnienia sektora publicznego
Z_1A_W04, Z_1A_W11S1A_W03, S1A_W07C-3, C-4, C-2T-W-3, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-1, T-W-10, T-W-2, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-5M-3, M-2, M-4, M-1S-4, S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O19/1_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem firm sektora publicznego, łącznie z analizą porównawczą firm sektora publicznego i prywatnego.
Z_1A_U01, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03C-3, C-2, C-4T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-3, M-4S-1, S-3, S-2, S-4
Z_1A_O19/1_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze dotyczących koniecznych zmian i reform sektora publicznego
Z_1A_U10S1A_U04, S1A_U05C-3, C-2, C-4T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-5, T-W-11, T-W-10, T-W-12M-3, M-2, M-4S-3, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O19/1_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności istnienia ingerencji państwa
Z_1A_K04S1A_K04C-3, C-2, C-4T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-3, M-2, M-4, M-1S-1, S-3, S-2
Z_1A_O19/1_K02
Aktywnie włącza się analizowanie i zgłaszanie ewentualnych zmian w działniu lokalnych firm sektora publicznego
Z_1A_K03S1A_K03C-3, C-2, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-5, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-3, T-W-2M-3, M-4S-3, S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O19/1_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z istotą i zasadami funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw sektora publicznego. Nie zna istoty, ani konieczności istnienia sektora.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w treści i języku (jakosc wypowiedzi może budzić wątpliowści)
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku .
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosć poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_O19/1_W02
Objaśnianie zasad działania mechanizmu rynkowego oraz koniczności funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce.
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnien dotyczacych zarządzania sektorem publicznym - nie potrafi zdefiniować i odróżniać sektorów gopodarki - nie przejawia postawy chętnej do poznania wiedzy
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chętny do wyrażania opinii i uczestnictwa w dyskusji.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błędy w treści i języku, - przejawia od czasu do czasu chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe niemal dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne), - przejawia chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci, - przejawia aktywne uczestnictwo w zajęciach.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach
Z_1A_O19/1_W03
Tłumaczenie zagadnień związanych z koniecznością zmian i głównych problemów w funkcjonowaniu sektora publicznego oraz argumentów na rzecz istnienia sektora publicznego
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnien dotyczacych zarządzania sektorem publicznym - nie potrafi zdefiniować i odróżniać sektorów gopodarki - nie przejawia postawy chętnej do poznania wiedzy
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku, - przejawia od czasu do czasu chec aktywnego uczestnictwa w zajeciach.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe niemal dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne), - przejawia chęć aktywnego uczestnictwa w zajeciach.
4,5Student: -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci, - przejawia aktywne uczestnictwo w zajeciach.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - bardzo aktywnie uczestniczy w zajeciach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O19/1_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem firm sektora publicznego, łącznie z analizą porównawczą firm sektora publicznego i prywatnego.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i wybranych problemów zarządzania w sektorze publicznym. Brak elementarnej wiedzy z akresu zarządzaania i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważajacej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedz - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, Student: -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_O19/1_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze dotyczących koniecznych zmian i reform sektora publicznego
2,0Student nie potrafi scharakteryzowac podstawowych załozen, metod i wybranych problemów zarzadzania w sektorze publicznym. Brak elementarnej wiedzy z akresu zarzadzaania i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku (jakosc wypowiedz - czesciowo błedna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0-w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O19/1_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności istnienia ingerencji państwa
2,0Student nie jest swiadomy mozliwosci wykorzystania metod i technik zarzadzania w celu uzyskania lepszej efektywnosci działania firmy publicznej. Nie ma pojecia i stosownej wiedzy o mozliwosci zmian poprzez zaangazowanie i prace.
3,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o elementarnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
3,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o podstawowym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o silnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
5,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o duzej ciekawosci i bardzo silnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
Z_1A_O19/1_K02
Aktywnie włącza się analizowanie i zgłaszanie ewentualnych zmian w działniu lokalnych firm sektora publicznego
2,0Student nie jest świadomy możliwosci wykorzystania metod i technik zarządzania w celu uzyskania lepszej efektywności działania firmy publicznej. Nie ma pojęcia i stosownej wiedzy o możliwości zmian poprzez zaangażowanie i pracę.
3,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o elementarnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
3,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o podstawowym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,5Prezentuje poglady i opinie świadczące o silnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
5,0Prezentuje poglady i opinie świadczące o dużej ciekawości i bardzo silnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.

Literatura podstawowa

 1. Brola M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010
 2. Buchanan J., Musgrove R., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2005
 3. Gilewska Z., Mierzwa A., Misiąg, Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, IBnGR, Gdańsk, 1997
 4. Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, CeDeWU, Warszawa, 2010
 5. Lisowski G., Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2001
 6. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2008
 7. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, 2006
 8. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

 1. Przygodzka R. (red.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2008
 2. Kożuch B., Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa, 2004
 3. S. Marciniak (red. ), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa, 2008
 4. Lubińska T. (red), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce4
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.4
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego2
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).3
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym3
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym2
T-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego2
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.2
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.2
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.2
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.2
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do zajęć na podstwie zaleconej literatury10
A-W-2Przegląd prasy z zakresu sektora publicznego5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu7
A-W-4Przygotowanie referatu - postać pisemna z zadanej tematyki6
A-W-5uczestnictwo w zajęciach30
A-W-6Realizacja referatu - cele, forma, tematyka2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_W01Definiowanie podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z istotą i zasadami funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemów gospodarczych ze szczeglnym uwzględnieniem sektora publicznego
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
Treści programoweT-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw sektora publicznego. Nie zna istoty, ani konieczności istnienia sektora.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w treści i języku (jakosc wypowiedzi może budzić wątpliowści)
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku .
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował niemal cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi nie ma niemal żadnych potknięć.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosć poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_W02Objaśnianie zasad działania mechanizmu rynkowego oraz koniczności funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
Treści programoweT-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian
T-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnien dotyczacych zarządzania sektorem publicznym - nie potrafi zdefiniować i odróżniać sektorów gopodarki - nie przejawia postawy chętnej do poznania wiedzy
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chętny do wyrażania opinii i uczestnictwa w dyskusji.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błędy w treści i języku, - przejawia od czasu do czasu chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe niemal dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne), - przejawia chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci, - przejawia aktywne uczestnictwo w zajęciach.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_W03Tłumaczenie zagadnień związanych z koniecznością zmian i głównych problemów w funkcjonowaniu sektora publicznego oraz argumentów na rzecz istnienia sektora publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
Treści programoweT-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnien dotyczacych zarządzania sektorem publicznym - nie potrafi zdefiniować i odróżniać sektorów gopodarki - nie przejawia postawy chętnej do poznania wiedzy
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna), - nie zawsze chetny do wyrazania opinii i uczestnictwa w dyskusji.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku, - przejawia od czasu do czasu chec aktywnego uczestnictwa w zajeciach.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe niemal dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne), - przejawia chęć aktywnego uczestnictwa w zajeciach.
4,5Student: -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci, - przejawia aktywne uczestnictwo w zajeciach.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie, - bardzo aktywnie uczestniczy w zajeciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_U01Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem firm sektora publicznego, łącznie z analizą porównawczą firm sektora publicznego i prywatnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
Treści programoweT-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i wybranych problemów zarządzania w sektorze publicznym. Brak elementarnej wiedzy z akresu zarządzaania i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważajacej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedz - częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, Student: -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_U02Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze dotyczących koniecznych zmian i reform sektora publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
Treści programoweT-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzowac podstawowych załozen, metod i wybranych problemów zarzadzania w sektorze publicznym. Brak elementarnej wiedzy z akresu zarzadzaania i zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany (czesciowo obojetny), w zakresie wyrazania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze błedna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy srednio zainteresowany, w zakresie wyrazania wiedzy drobne błedy w tresci i jezyku (jakosc wypowiedz - czesciowo błedna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całosc zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrazania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0-w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzezen, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym jezykiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_K01Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności istnienia ingerencji państwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
Treści programoweT-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F – ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest swiadomy mozliwosci wykorzystania metod i technik zarzadzania w celu uzyskania lepszej efektywnosci działania firmy publicznej. Nie ma pojecia i stosownej wiedzy o mozliwosci zmian poprzez zaangazowanie i prace.
3,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o elementarnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
3,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o podstawowym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o silnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
5,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o duzej ciekawosci i bardzo silnym zainteresowaniu problematyka zarzadzania sektorem publicznym i mozliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O19/1_K02Aktywnie włącza się analizowanie i zgłaszanie ewentualnych zmian w działniu lokalnych firm sektora publicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności analizy i twórczygo stosowania nowoczesnych metod zarządzania wykorzystywanych w życiu publicznym
C-2Określenie wyzwań przed sektorem publicznym w warunkach Polski i świata
C-4Rozwiązywanie problemów występujących w sektorze publicznym.
Treści programoweT-W-4Koncepcje nowoczesnego zarządzania sektorem publicznym (New Public Management).
T-W-1Pojęcie, zadania i granice sektora publicznego. Istota i znaczenie sektora publicznego w gospodarce
T-W-9Polityczna efektywność funkcjonowania sektora publicznego.
T-W-5Kluczowe obszary zarządzania w sektorze publicznym. Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
T-W-11Zagraniczne doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania w sterowaniu sektorem publicznym.
T-W-12Transformacja sektora publicznego w Polsce i kierunki dalszych zmian
T-W-10Polskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem publicznym i rozwiązywania problemów w nim występujących.
T-W-7Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach sektora publicznego
T-W-6Zarządzanie finansami w sektorze publicznym
T-W-8Ekonomiczna efektywność działań sektora publicznego.
T-W-3Analiza sektora publicznego. Różnice i podobieństwa sektora publicznego i prywatnego
T-W-2Różne poglądy i spory ekonomistów w kwestii roli i miejsca sektora publicznego w gospodarce.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-2Ocena formująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-4Ocena formująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy możliwosci wykorzystania metod i technik zarządzania w celu uzyskania lepszej efektywności działania firmy publicznej. Nie ma pojęcia i stosownej wiedzy o możliwości zmian poprzez zaangażowanie i pracę.
3,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o elementarnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
3,5Prezentuje poglady i opinie swiadczace o podstawowym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,0Prezentuje poglady i opinie swiadczace o zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
4,5Prezentuje poglady i opinie świadczące o silnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.
5,0Prezentuje poglady i opinie świadczące o dużej ciekawości i bardzo silnym zainteresowaniu problematyką zarządzania sektorem publicznym i możliwosci wykorzystania metod i technik w praktyce gospodarczej.