Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z ekonometrii, a także ogólna wiedza ekonomiczna, w tym zwłaszcza analiza finansowa.
W-2Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych programów statystycznych: Statistica, Statgraphics.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.4
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.2
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.4
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.4
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.3
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej3
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.4
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Studia literaturowe.12
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-3Przygotowanie do kolokwium .8
A-W-4Przygotowanie projektu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O12/1_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_W08, Z_1A_W04, Z_1A_W07, Z_1A_W03, Z_1A_W09, Z_1A_W10, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1, S-2
Z_1A_O12/1_W02
Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_W10, Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W01, Z_1A_W03, Z_1A_W08, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O12/1_U01
Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_U19, Z_1A_U03, Z_1A_U15, Z_1A_U18, Z_1A_U01, Z_1A_U17, Z_1A_U04, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1, S-2
Z_1A_O12/1_U02
Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_U15, Z_1A_U17, Z_1A_U19, Z_1A_U18, Z_1A_U04, Z_1A_U14, Z_1A_U03, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O12/1_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K03, Z_1A_K06, Z_1A_K04, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O12/1_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_O12/1_W02
Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie ma wiedzy na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O12/1_U01
Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie wykorzystuje metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_O12/1_U02
Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wybranych pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela niektóre pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student wykorzystuje samodzielnie większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student wykorzystuje samodzielnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student wykorzystuje samodzielnie i bezbłędnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O12/1_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN, PWN, Warszawa, 1998
  2. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990
  3. Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa, 2005
  2. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.4
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.2
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.4
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.4
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.3
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej3
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.4
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe.12
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-3Przygotowanie do kolokwium .8
A-W-4Przygotowanie projektu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O12/1_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O12/1_W02Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O12/1_U01Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykorzystuje metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O12/1_U02Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wybranych pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela niektóre pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student wykorzystuje samodzielnie większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student wykorzystuje samodzielnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student wykorzystuje samodzielnie i bezbłędnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O12/1_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe źródła danych o sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na GPW.
T-W-2Analiza wskaźnikowa jako klasyczna metoda oceny sytuacji finansowej.
T-W-3Agregatowe mierniki w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-4Wykorzystanie metod taksonomicznych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-5Budowa i estymacja kwadratowych funkcji dyskryminacyjnych.
T-W-6Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-7Wykorzystanie metod nieparametrycznych w badaniu kondycji finansowej
T-W-8Statystyczne metody w wycenie wartości przedsiębiorstwa.
T-W-9Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych